Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2014 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/08.01.2014   LEGE pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011
2.     2/08.01.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
3.     3/08.01.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
4.     4/08.01.2014   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
5.     5/08.01.2014   LEGE privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
6.     6/08.01.2014   LEGE privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către municipiul București
7.     7/09.01.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare- cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company, precum și pentru prorogarea unui termen
8.     8/28.02.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii
9.     9/28.02.2014   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
10.     10/28.02.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
11.     11/28.02.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
12.     12/28.02.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
13.     13/28.02.2014   LEGE pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012
14.     14/28.02.2014   LEGE pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
15.     15/28.02.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
16.     16/28.02.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
17.     17/07.03.2014   LEGE privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
18.     18/07.03.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
19.     19/13.03.2014   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republică Socialistă Federativă Iugoslavia/ Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv fa nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
20.     20/13.03.2014   LEGE pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
21.     21/13.03.2014   LEGE privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție
22.     22/13.03.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
23.     23/14.03.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
24.     24/19.03.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile și pentru luarea unor măsuri de reglementare a situației juridice a acestora
25.     25/19.03.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
26.     26/19.03.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
27.     27/19.03.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
28.     28/19.03.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
29.     29/19.03.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
30.     30/27.03.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
31.     31/27.03.2014   LEGE privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, și România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
32.     32/27.03.2014   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 și semnat de România la New York la 3 iunie 2013
33.     33/27.03.2014   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei tn domeniul criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București la 15 octombrie 2013
34.     34/27.03.2014   LEGE pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
35.     35/27.03.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patria din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013
36.     36/07.04.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
37.     37/07.04.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
38.     38/07.04.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
39.     39/11.04.2014   LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
40.     40/11.04.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a oontractelor de concesiune de lucrări publice șl a contractelor de concesiune de servicii
41.     41/11.04.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
42.     42/11.04.2014   LEGE privind acceptarea Codului de siguranță din 2008 pentru nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă la Londra la 13 mai 2008
43.     43/11.04.2014   LEGE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
44.     44/11.04.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri flnanclar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
45.     45/11.04.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
46.     46/11.04.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012
47.     47/17.04.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participate majoritară
48.     48/17.04.2014   LEGE privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic
49.     49/17.04.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reșița
50.     50/17.04.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013
51.     51/17.04.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
52.     52/17.04.2014   LEGE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale
53.     53/17.04.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
54.     54/30.04.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură si dezvoltare rurală si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală
55.     55/30.04.2014   LEGE pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
56.     56/30.04.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, si a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, și a celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011și la Chișinău la 16 august 2011
57.     57/30.04.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012
58.     58/30.04.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012
59.     59/30.04.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat si cooperare dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012
60.     60/30.04.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat si cooperare dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013
61.     61/30.04.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
62.     62/30.04.2014   LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii
63.     63/12.05.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
64.     64/12.05.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
65.     65/12.05.2014   LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri
66.     66/12.05.2014   LEGE pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente
67.     67/12.05.2014   LEGE pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
68.     68/12.05.2014   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
69.     69/12.05.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare
70.     70/13.05.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
71.     71/28.05.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
72.     72/30.05.2014   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția- cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
73.     73/10.06.2014   LEGE privind înființarea Fundației "Proiect Ferentari"
74.     74/10.06.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 noiembrie 2013
75.     75/10.06.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 22 octombrie 2013
76.     76/24.06.2014   LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
77.     77/24.06.2014   LEGE pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
78.     78/24.06.2014   LEGE privind reglementarea activității de voluntariat în România
79.     79/24.06.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
80.     80/24.06.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A
81.     81/24.06.2014   LEGE privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărții
82.     82/24.06.2014   LEGE pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
83.     83/24.06.2014   LEGE privind invențiile de serviciu
84.     84/24.06.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale
85.     85/25.06.2014   LEGE privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
86.     86/27.06.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
87.     87/01.07.2014   LEGE privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
88.     88/01.07.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
89.     89/01.07.2014   LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 5 martie 2014 și aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014
90.     90/01.07.2014   LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
91.     91/01.07.2014   LEGE privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului
92.     92/01.07.2014   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
93.     93/01.07.2014   LEGE privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Școlii Ardelene
94.     94/01.07.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
95.     95/01.07.2014   LEGE pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
96.     96/01.07.2014   LEGE pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
97.     97/04.07.2014   LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
98.     98/04.07.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
99.     99/04.07.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.
100.     100/04.07.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
101.     101/08.07.2014   LEGE privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
102.     102/08.07.2014   LEGE privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
103.     103/08.07.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
104.     104/08.07.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
105.     105/10.07.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
106.     106/10.07.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014
107.     107/10.07.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
108.     108/10.07.2014   LEGE privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
109.     109/11.07.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
110.     110/11.07.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
111.     111/11.07.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
112.     112/11.07.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
113.     113/11.07.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
114.     114/11.07.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului n’r. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
115.     115/11.07.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
116.     116/11.07.2014   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești'’ - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila îri domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila
117.     117/11.07.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
118.     118/14.07.2014   LEGE pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
119.     119/14.07.2014   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
120.     120/18.07.2014   LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat
121.     121/18.07.2014   LEGE privind eficiența energetică
122.     122/18.07.2014   LEGE pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
123.     123/19.09.2014   LEGE pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
124.     124/23.09.2014   LEGE privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
125.     125/23.09.2014   LEGE privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
126.     126/23.09.2014   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului
127.     127/30.09.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004
128.     128/08.10.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
129.     129/08.10.2014   LEGE pentru aprobarea Standardului internațional Lista interzisă pentru anul 2014
130.     130/08.10.2014   LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Cehe
131.     131/08.10.2014   LEGE pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
132.     132/09.10.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
133.     133/10.10.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
134.     134/15.10.2014   LEGE pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
135.     135/15.10.2014   LEGE pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
136.     136/15.10.2014   LEGE pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie
137.     137/15.10.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
138.     138/15.10.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
139.     139/15.10.2014   LEGE privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
140.     140/21.10.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
141.     141/21.10.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
142.     142/21.10.2014   LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Slovace
143.     143/21.10.2014   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
144.     144/21.10.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea si reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative
145.     145/21.10.2014   LEGE pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
146.     146/21.10.2014   LEGE privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
147.     147/21.10.2014   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014
148.     148/21.10.2014   LEGE pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007
149.     149/21.10.2014   LEGE privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență
150.     150/22.10.2014   LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
151.     151/22.10.2014   LEGE privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate
152.     152/03.12.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
153.     153/03.12.2014   LEGE pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996
154.     154/03.12.2014   LEGE pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
155.     155/03.12.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
156.     156/03.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
157.     157/03.12.2014   LEGE privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 și semnat de România la 24 iunie 2013
158.     158/03.12.2014   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009
159.     159/04.12.2014   LEGE pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
160.     160/04.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
161.     161/11.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
162.     162/11.12.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
163.     163/11.12.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
164.     164/11.12.2014   LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
165.     165/11.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
166.     166/11.12.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014
167.     167/16.12.2014   LEGE privind exercitarea profesiei de bonă
168.     168/16.12.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
169.     169/16.12.2014   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
170.     170/16.12.2014   LEGE privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
171.     171/16.12.2014   LEGE pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare națională
172.     172/16.12.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014
173.     173/16.12.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii si securitătii, semnat la Kiev la 10 martie 2014
174.     174/16.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
175.     175/16.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale
176.     176/16.12.2014   LEGE pentru ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
177.     177/16.12.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
178.     178/16.12.2014   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
179.     179/16.12.2014   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014
180.     180/16.12.2014   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice si creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014
181.     181/29.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
182.     182/29.12.2014   LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
183.     183/29.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
184.     184/29.12.2014   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
185.     185/29.12.2014   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
186.     186/29.12.2014   Legea bugetului de stat pe anul 2015
187.     187/29.12.2014   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 19 septembrie 2019, 8:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro