Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Senat > Hotărâri > 2013 Versiunea pentru printare
de Senat

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/22.01.2013   HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2013
2.     2/28.01.2013   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat desenator
3.     3/28.01.2013   HOTĂRÂRE privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii
4.     4/28.01.2013   HOTĂRÂRE privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii
5.     5/04.02.2013   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
6.     6/04.02.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
7.     7/12.02.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
8.     8/04.03.2013   HOTĂRÂRE privind structura serviciilor Senatului
9.     9/04.03.2013   Hotărâre cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente COM (2012) 788 final
10.     10/18.03.2013   HOTĂRÂRE privind revocarea din funcție a unui secretar general adjunct al Senatului
11.     11/18.03.2013   HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului
12.     12/26.03.2013   HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
13.     13/02.04.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului si a Directivei 2001/95/CE - COM (2013) 78 final
14.     14/02.04.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanță pentru SEE) - COM (2013) 27 final
15.     15/02.04.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (text cu relevantă pentru SEE) - COM (2013) 31 final
16.     16/08.04.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a rețelelor și a informației in Uniune COM (2013) 48 final
17.     17/08.04.2013   HOTĂRÂRE pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională
18.     18/15.04.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
19.     19/15.04.2013   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională
20.     20/23.04.2013   HOTĂRÂRE cu privire la transmiterea răspunsurilor Senatului la întrebările conținute de documentul european de consultare Carte Verde privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare și nealimentare în Europa - COM (2013) 37 final
21.     21/23.04.2013   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Comeliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională
22.     22/13.05.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere
23.     23/13.05.2013   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
24.     24/21.05.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate - COM (2013) 155 final
25.     25/21.05.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
26.     26/22.05.2013   HOTĂRÂRE privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
27.     27/27.05.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
28.     28/28.05.2013   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză COM (2013) 147 final
29.     29/03.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la comunicarea consultativă a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Acordul internațional din 2015 privind schimbările climatice: Modelarea politicii internaționale privind clima după 2020 COM (2013) 167 final
30.     30/03.06.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
31.     31/11.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 ăl Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] și (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 — COM (2013) 226 final
32.     32/11.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (Cfe) nr. 1.198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] - COM (2013) 245 final
33.     33/11.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului - COM (2013) 246 final
34.     34/11.06.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
35.     35/17.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind "Finanțarea pe termen lung a eoonomiei europene" - COM (2013) 150 final 2
36.     36/17.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice COM (2013) 216 final
37.     37/18.06.2013   HOTĂRÂRE privind revocarea din funcție a unui vicepreședinte al Institutului Cultural Român
38.     38/18.06.2013   HOTĂRÂRE privind încetarea prin demisie a mandatului de președinte al Institutului Cultural Român
39.     39/18.06.2013   HOTĂRÂRE privind încetarea prin demisie a unui mandat de vicepreședinte al Institutului Cultural Român
40.     40/25.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 COM (2013) 228 final
41.     41/26.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată "Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale: creșterea economică, creația și valorile" -COM (2013)231 final
42.     42/26.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la Cartea Verde - Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei - COM (2013) 169 final
43.     43/25.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) - COM (2013) 262 final
44.     44/26.06.2013   HOTĂRÂRE cu privire la documentul european de consultare - Cartea verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om - COM (2013) 213 final
45.     45/25.06.2013   HOTĂRÂRE privind revocarea din funcție a președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
46.     46/25.06.2013   HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 5 al Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
47.     47/25.06.2013   HOTĂRÂRE privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii
48.     48/26.06.2013   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
49.     49/25.06.2013   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Institutului Cultural Român
50.     50/26.06.2013   HOTĂRÂRE pentru alegerea unui secretar al Senatului
51.     51/26.06.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
52.     52/02.09.2013   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
53.     53/30.09.2013   HOTĂRÂRE cu privire la transmiterea punctului de vedere la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfășurării eficiente si democratice a alegerilor - COM (2013) 126 final
54.     54/30.09.2013   HOTĂRÂRE privind numirea vicepreședintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
55.     55/01.10.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
56.     56/07.10.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
57.     57/08.10.2013   HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreședinte al Institutului Cultural Român
58.     58/21.10.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
59.     59/22.10.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
60.     60/28.10.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
61.     61/28.10.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
62.     62/29.10.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
63.     63/04.11.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat si de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE si 2002/22/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.211/200$ și (UE) nr. 531 COM (2013) 627 final
64.     64/04.11.2013   HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreședinte al Institutului Cultural Român
65.     65/11.11.2013   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
66.     66/18.11.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE si 2009/110/CE si de abrogare a Directivei 2007/64/CE - COM (2013) 547 final
67.     67/18.11.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare, precum si data de abrogare a anumitor directive - COM (2013) 680 final
68.     68/18.11.2013   HOTĂRÂRE privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă
69.     69/19.11.2013   HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2014
70.     70/27.11.2013   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2012
71.     71/02.12.2013   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
72.     72/09.12.2013   HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 5 din Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
73.     73/16.12.2013   HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
74.     74/16.12.2013   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională COM (2013) 722 final

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 septembrie 2019, 8:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro