de Senat

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/01.02.2016   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
2.     2/02.02.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme COM (2015) 750 final
3.     3/02.02.2016   HOTĂRÂRE cu privire la Pachetul privind Economia Circulară: COM (2015) 614 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor "închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară", COM (2015) 593 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, COM (2015) 594 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, COM (2015) 595 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, COM (2015) 596 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
4.     4/03.02.2016   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate națională și fost ministru al afacerilor interne
5.     5/03.02.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor COM (2015) 615 final
6.     6/08.02.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
7.     7/08.02.2016   HOTĂRÂRE cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană - COM (2015) 302 final
8.     8/08.02.2016   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime COM (2015) 646 final
9.     9/08.02.2016   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri COM (2015) 648 final
10.     10/08.02.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de continut online în cadrul pieței interne COM (2015) 627 finail
11.     11/15.02.2016   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare COM (2015) 583 final
12.     12/15.02.2016   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 final
13.     13/15.02.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei- cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015) 625 final
14.     14/15.02.2016   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
15.     15/15.02.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
16.     16/16.02.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
17.     17/23.02.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
18.     18/23.02.2016   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate națională și fost ministru al afacerilor interne
19.     19/23.02.2016   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii si arestării preventive a doamnei senator Doina Anca tudor
20.     20/29.02.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50 final
21.     21/29.02.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor-Strategia de extindere a UE COM (2015) 611 final
22.     22/29.02.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Programul de lucru ai Comisiei pentru 2016 - Circumstanțe excepționale, acțiuni pe măsură COM (2015) 610 final
23.     23/29.02.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Normele comune în domeniul aviației civile și de înființarea Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (Câ) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului COM (2015) 613 final
24.     24/29.02.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri COM (2015) 634 și COM 635 final
25.     25/07.03.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea: planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi COM 624 final
26.     26/07.03.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii Bancare" COM (2015) 587 final
27.     27/07.03.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă COM (2015) 667 final
28.     28/07.03.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011, 4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013 și 47/2013
29.     29/07.03.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
30.     30/08.03.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
31.     31/14.03.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei - COM (2015) 673 final
32.     32/14.03.2016   HOTĂRÂRE privind Raportul la Comunicarea Comisiei Investiții în locuri de muncă și în creștere Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene - COM (2015) 639
33.     33/14.03.2016   HOTĂRÂRE privind Raportul Comisiei pentru afaceri europene la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul "Produse mai bune, mai multe opțiuni și mai multe oportunități pentru consumatori și întreprinderi" - COM (2015) 630 final
34.     34/14.03.2016   HOTĂRÂRE privind Pachetul de documente europene privind Analiza anuală a creșterii pentru 2016 "Consolidarea redresării și stimularea convergenței"
35.     35/14.03.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM (2015)671 final
36.     36/14.03.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe COM (2015) 670 final
37.     37/21.03.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
38.     38/21.03.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020} și a Planului de acțiune al UE în materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 final
39.     39/21.03.2016   HOTĂRÂRE privind Recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2015 de adoptare a Manualului practic pentru punerea în aplicare și gestionarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Manualul EUROSUR) - C (2015) 9206 final
40.     40/21.03.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un document european de căfătorie pentru retumarea resorti sânți lor țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală - COM (2015) 668 final
41.     41/21.03.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul si de abrogare a’ Regulamentului (CE) nr. 1.102/2(308 COM (2016) 39 final
42.     42/21.03.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne COM (2016) 26 final
43.     43/21.03.2016   HOTĂRÂRE la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal - COM (2016) 25 final
44.     44/21.03.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
45.     45/29.03.2016   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Senatului pe anul 2015
46.     46/29.03.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective COM (2016) 31 final
47.     47/29.03.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune COM (2016)43 final
48.     48/29.03.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea noului regulament privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM (2016) 36 final
49.     49/29.03.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie în domeniul aviației pentru Europa COM (2015) 598 final
50.     50/29.03.2016   HOTĂRÂRE privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii
51.     51/04.04.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date - COM (2016) 56 final
52.     52/04.04.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date - COM (2016) 57 final
53.     53/04.04.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri Generarea, tratarea și transferul transfrontalier de deșeuri periculoase și de alte deșeuri în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2010-2012 COM (2015) 660 final
54.     54/04.04.2016   HOTĂRÂRE privind Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la măsurile luate în urma reuniunii liderilor privind fluxurile de refugiați de-a lungul rutei Balcanilor de Vest COM (2015) 676 final
55.     55/04.04.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
56.     56/11.04.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, feURATOM) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) -COM (2016) 113 final
57.     57/11.04.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului - COM (2016) 7 final
58.     58/11.04.2016   HOTĂRÂRE privind Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 74 final
59.     59/11.04.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind exercitarea delegării conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 60 final
60.     60/11.04.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind progresele înregistrate în punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 și a Directivei 2009/15/CE privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitătile în domeniu ale administrațiilor maritime - COM (2016) 47 final
61.     61/11.04.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în legătură cu răspunsul la raportul grupului de experți la nivel înalt privind evaluarea ex-post a celui de-a I șaptelea program-cadru - COM (2016) 5 final
62.     62/19.04.2016   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terte în domeniul energiei si de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE - COM (2016) 53 final
63.     63/25.04.2016   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 -COM (2016) 52 final
64.     64/25.04.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2016 - COM (2016) 159 final
65.     65/25.04.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor - COM (2016)49 final
66.     66/25.04.2016   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilităti
67.     67/03.05.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - COM (2016) 128 final
68.     68/03.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului si a Directivei 91/672/CEE a Consiliului COM (2016) 82 final
69.     69/03.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Pachetul privind economia circulară - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 si (CE) nr. 1.107/2009 COM (2016)157 final
70.     70/03.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM (2016) 120 final
71.     71/03.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu care însoțește Propunerea de Regulament al Consiliului privind furnizarea de sprijin de urgentă pe teritoriul Uniunii- COM (2016) 116 final ’.
72.     72/03.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu- Prim raport privind transferul si relocarea COM (2016) 165 final
73.     73/03.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE si Turcia în domeniul migrației COM (2016) 166 final
74.     74/03.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu -Al optulea raport semestrial privind funcționarea spațiului Schengen 1 mai-10 decembrie 2015 COM (2015) 675 final
75.     75/09.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale - COM (2016) 106 final
76.     76/09.05.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate COM (2016) 107 final
77.     77/09.05.2016   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului Național de Integritate
78.     78/07.06.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
79.     79/07.06.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
80.     80/07.06.2016   HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
81.     81/08.06.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Calea de urmat după Acordul de la F^aris: evaluarea implicațiilor Acordului de la Paris - document care însoțește propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - COM (2016) 110 final
82.     82/08.06.2016   Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor — O strategie UE pentru încălzire și răcire — COM (2016) 51 final
83.     83/08.06.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare si al auditului pentru perioada 2014-2020 - COM (2016) 202 final
84.     84/08.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (linia bugetară 0403 01 03) - COM (2016)131 final
85.     85/13.06.2016   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului Național de Integritate
86.     86/21.06.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
87.     87/21.06.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit COM (2016) 198 final
88.     88/21.06.2016   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului senator Titus Corlățean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014
89.     89/27.06.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unor mandate de senator
90.     90/27.06.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
91.     91/27.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 si a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 COM (2016) 194 final
92.     92/27.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/iesire COM (2016) 196 final
93.     93/27.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Revizuirea mecanismului de suspendare) COM(2016) 290 final
94.     94/27.06.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) COM (2016) 273 final
95.     95/27.06.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete COM (2016) 285 final
96.     96/27.06.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței COM (2016) 287 final
97.     97/27.06.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE COM (2016) 289 final
98.     98/27.06.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele si standardele de siguranță pentru navele de pasageri COM (2016) 369 final
99.     99/27.06.2016   HOTĂRÂRE pentru propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tif) ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfâsoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului si de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului COM (2016) 371 final
100.     100/27.06.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre COM (2016) 3/0 final
101.     101/27.06.2016   HOTĂRÂRE privind Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene si coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European ’COM (2016) 114 final
102.     102/28.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate - COM (2016) 205 final
103.     103/28.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Stadiul actual și posibile căi de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii vizelor-COM (2016)221 final
104.     104/28.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securitătii efectivă si autentică COM (2016) 230 final
105.     105/28.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație - COM (2016)197
106.     106/28.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului în ceea ce privește adoptarea unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei- cadru 2008/977/JAI a Consiliului COM (2016) 213 final
107.     107/28.06.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului în ceea ce privește adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protectia datelor) si de abrogare a Directivei 95/46/CE COM (2016) 214 final
108.     108/28.06.2016   HOTĂRÂRE privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru 2016 - Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgentă pe teritoriul Uniunii COM (2016) 152 final
109.     109/28.06.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Raport al Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind formulele pentru copiii de vârsta mică COM (2016) 169 final
110.     110/28.06.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
111.     111/01.09.2016   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
112.     112/01.09.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
113.     113/05.09.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
114.     114/13.09.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
115.     115/13.09.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitalele europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 COM (2016) 400 final
116.     116/13.09.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și a Consiliului asupra modificării Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata -COM (2016)399 final
117.     117/14.09.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
118.     118/19.09.2016   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului senator Oprea Gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate națională și fost ministru al afacerilor interne
119.     119/20.09.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a res ort i sânți lor țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 final
120.     120/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară - COM (2016) 418 final
121.     121/26.09.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe COM (2016)434 final
122.     122/26.09.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 CC)M (2016) 271 final
123.     123/26.09.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogroup- Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2016) 95 final
124.     124/04.10.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 COM (2016) 442 final
125.     125/04.10.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) COM (2016) 411 final
126.     126/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011,4/2012, 36/2012,43/2012, 3/2013,47/2013 și 50/2016, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 374/2016
127.     127/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
128.     128/10.10.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
129.     129/11.10.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri - COM (2016) 420 final
130.     130/11.10.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2016) 355 final
131.     131/11.10.2016   HOTĂRÂRE privind Pachetul privind standardizarea: COM (2016) 212 - Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în perioada 2013-2015; COM (2016) 357 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European. Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2017; COM (2016) 358 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Standardele europene pentru secolul 21
132.     132/11.10.2016   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social - COM (2016) 461 final
133.     133/17.10.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
134.     134/24.10.2016   Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulamenlal Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră șl a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură Tn cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizate și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră. precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice—COM (2016)479 final
135.     135/24.10.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, Tn vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE)nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice -COM (2016)482 final
136.     136/24.10.2016   Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individualcolectatedineșantioane — COM (2016)551 final
137.     137/24.10.2016   HOTĂRÂRE privind pachetul legislativ format din: Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CE)nr. 337/75 -COM (2016) 532 final
138.     138/24.10.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive -COM (2016) 547 final
139.     139/24.10.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural-COM (2016) 543 final
140.     140/24.10.2016   Hotărâre referitoare la propunerea de Regulamenlal Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European șl al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace — COM (2016) 447 final
141.     141/24.10.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulamenlal Parlamentului European șl al Consiliului privind instituirea sistemului "Eurodac" pentru compararea amprentelor digilale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor șl mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) COM (2016) 272 final
142.     142/24.10.2016   Hotărâre privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului de stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016)270 final
143.     143/24.10.2016   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități
144.     144/01.11.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară si la conținutul protectiei acordate și de modificare a birectivei 2003/ 109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung COM (2016) 466 final
145.     145/01.11.2016   HOTĂRÂRE privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului COM(2016)468 final
146.     146/01.11.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică COM (2016)491 final
147.     147/01.11.2016   HOTĂRÂRE privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune si de abrogare a Directivei 2013/32/UE COM (2016) 467 final
148.     148/01.11.2016   HOTĂRÂRE privitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) COM (2016) 465 final
149.     149/01.11.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 și (UE) nr. 283*2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale COM (2016) 589 final
150.     150/01.11.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului asupra dreptului de autor pe piața unică digitală COM (2016) 593 final
151.     151/01.11.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune si radio COM (2016) 594 final
152.     152/01.11.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Cel de-al treilea raport privind transferul si relocarea COM (2016) 360 final
153.     153/01.11.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final
154.     154/01.11.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Stadiul actual și posibile căi de urmat referitor la situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în ceea ce privește politica în domeniul vizelor (Acțiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final
155.     155/01.11.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă și externă COM (2016)416 final
156.     156/01.11.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind integrarea resortisantilor din țările terte COM (2016) 377 final
157.     157/01.11.2016   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei și înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate către Parlamentul European și Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final
158.     158/07.11.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea’duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de'consiliere în materie de investiții - COM (2016) 597 final
159.     159/07.11.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informațională COM (2016) 596 final
160.     160/07.11.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate COM (2016) 595 final
161.     161/07.11.2016   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicațiilor Electronice (reformare) COM (2016) 590 final
162.     162/20.12.2016   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor senatorilor aleși la data de 11 decembrie 2016
163.     163/21.12.2016   HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor senatorilor aleși la data de 11 decembrie 2016
164.     164/21.12.2016   HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui Senatului
165.     165/21.12.2016   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
166.     166/22.12.2016   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
167.     167/27.12.2016   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
168.     168/27.12.2016   HOTĂRÂRE privind validarea magistraților aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii