Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Senat > Hotărâri > 2017 Versiunea pentru printare
de Senat

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/05.01.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
2.     2/16.01.2017   HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2017
3.     3/16.01.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
4.     4/16.01.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului
5.     5/01.02.2017   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
6.     6/01.02.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
7.     7/08.02.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 final
8.     8/08.02.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
9.     9/08.02.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
10.     10/14.02.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
11.     11/20.02.2017   HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
12.     12/20.02.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
13.     13/27.02.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
14.     14/07.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără - COM (2016) 710 final
15.     15/07.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016) 862 final
16.     16/07.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final
17.     17/07.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri si servicii care depăsesc un anumit prag - COM (2’016) 811 final
18.     18/07.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistente macrofinanciare Republicii Moldova - COM (2017) 14 final
19.     19/07.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare si cerințele legate de servicii și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne - COM (2016) 821 final
20.     20/07.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final
21.     21/13.03.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
22.     22/13.03.2017   HOTĂRÂRE privind înființarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
23.     23/14.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic si operațional al cârdului electronic e - COM (2016) 823 final
24.     24/14.03.2017   HOTĂRÂRE cu privire la proiectul de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente - CbM (2016)824 final
25.     25/14.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures)1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea și cerințele de publicare a informațiilor si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 — COM(2016) 850 final 2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a institutiilor de credit si a firmelor de investiții —COM(2016) 851 final 3. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE si a Directivei 2007/36/CE — COM(2016) 852 final 4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere si măsurile de conservare a capitalului — COM(2016) 854 final
26.     26/20.03.2017   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii - COM (2016) 822 final
27.     27/21.03.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului - COM (2016) 789 final
28.     28/21.03.2017   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale si de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012 si (UE) 2015/2.365 - COM (2016) 856 final
29.     29/28.03.2017   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - COM (2017) 38 final
30.     30/28.03.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor - COM (2016) 826 final
31.     31/28.03.2017   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/dE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 - COM (2017) 54 final
32.     32/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autoritătilor de Reglementare din domeniul energiei (reformare) -COM (2016) 863 final
33.     33/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere - COM (2017) 47 final
34.     34/04.04.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al doilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securitătii efective si reale - CQM(2016) 732 final
35.     35/10.04.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
36.     36/11.04.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară - COM(2017) 34 final
37.     37/18.04.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
38.     38/19.04.2017   HOTĂRÂRE privind propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate - COM (2017) 136 final
39.     39/19.04.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viata privată si comunicațiile electronice) - COM (201 7) 10 final
40.     40/19.04.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune și modalități de unire a eforturilor pentru obținerea de rezultate mai bune - COM (2017) 63 final
41.     41/24.04.2017   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui și a vicepreședinților Institutului Cultural Român
42.     42/24.04.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român
43.     43/25.04.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declarației UE - Turcia - COM (2016) 792
44.     44/25.04.2017   HOTĂRÂRE la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere - COM (2017) 114 final
45.     45/03.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624 - COM (2016) 731 final
46.     46/03.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 798 final
47.     47/03.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 799 final
48.     48/03.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Stadiul actual și posibilele căi de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii vizelor (Acțiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) - COM 816 (2016) final
49.     49/03.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare - COM (2016) 819 final
50.     50/03.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securității efective și reale - COM (2016) 831 final
51.     51/09.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final
52.     52/09.05.2017   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 final
53.     53/09.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final
54.     54/09.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE COM (2016) 715 final
55.     55/09.05.2017   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune european în domeniul apărării - COM (2016) 950 final
56.     56/09.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal și protectia acestora într-o lume globalizată - COM 7 (2017) final
57.     57/09.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 si a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final
58.     58/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migratie, salvarea de vieți omenești - JOIN (2017) 4 final
59.     59/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2017) 24 final
60.     60/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securitătii efectivă si autentică - COM (2017) 41 final
61.     61/16.05.2017   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final
62.     62/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 si a Planului de acțiune al UE în materie de droguri 2(513-2016: menținerea necesității unui Plan de acțiune al UE în materie de droguri 2017- 2020 -COM (2017) 195 final
63.     63/16.05.2017   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitelui Regiunilor și Banca Europeană de Investiții -Analiza anuală a creșterii pentru 2017-COVI (2017) 725 final
64.     64/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană si Comitetul Economic și Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2016) 728 final
65.     65/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu -Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final
66.     66/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al optulea raport privind transferul și relocarea - COM (2016) 791 final
67.     67/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final
68.     68/16.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu țările terte în contextul Agendei europene privind migratia COM (2016) 960 final
69.     69/23.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 - COM (2017) 150 final
70.     70/23.05.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală - COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului si a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final
71.     71/06.06.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
72.     72/12.06.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei - Verificarea ex post a aditionalitătii 2007-2013 - COM (2017) 138 final
73.     73/12.06.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne - COM (2017) 142 final
74.     74/12.06.2017   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv si stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016) 682 final
75.     75/20.06.2017   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul european de interoperabilitate - Strategie de implementare - COM (2017) 134 final
76.     76/26.06.2017   HOTĂRÂRE privind revocarea din funcție a unui secretar general adjunct al Senatului
77.     77/26.06.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului
78.     78/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților si îngrijitorilor si de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM (2017) 253 final
79.     79/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe - COM (2017) 257 final
80.     80/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții - COM (2017) 208 final
81.     81/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind Pachetul "Respectarea obligațiilor - Propunere de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 - COM (2017) 256 final
82.     82/27.06.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.288/2013, (UE) nr. 1.293/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 si a Deciziei nr. 1.313/2013/UE COM (2017) 262 final
83.     83/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 - COM (2017) 280 final
84.     84/27.06.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor Financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal - COM (2017) 246 final
85.     85/27.06.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic șl Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM (2017) 250 final
86.     86/27.06.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Proclamație interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM (2017) 251 final
87.     87/01.09.2017   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
88.     88/01.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
89.     89/04.09.2017   HOTĂRÂRE privind alegerea celor doi reprezentanți ai societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii
90.     90/04.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
91.     91/12.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului
92.     92/12.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
93.     93/18.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
94.     94/18.09.2017   HOTĂRÂRE privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă
95.     95/19.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor - COM (2017) 276 final
96.     96/19.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de C02 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi - COM (2017) 279 final
97.     97/19.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) - COM (2017) 280 final
98.     98/19.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului -COM (2017)281 final
99.     99/26.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/C£ de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - COM (2017) 275 final
100.     100/26.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)’ nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor - COM (2017) 277 final
101.     101/26.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier - COM (2017) 278 final
102.     102/26.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri - COM (2017) 282 final
103.     103/26.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contra părților centrale din tări terte COM (2017) 331 final
104.     104/26.09.2017   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final
105.     105/03.10.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
106.     106/03.10.2017   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului senator Viorel llie, ministrul pentru relația cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017
107.     107/16.10.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resorti sânți lor țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), și de modificarea Regulamentului (UE)nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017)344
108.     108/16.10.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 - COM (2017) 352 final
109.     109/23.10.2017   HOTĂRÂRE privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului
110.     110/23.10.2017   HOTĂRÂRE pentru alegerea unui chestor al Biroului permanent al Senatului
111.     111/23.10.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) COM (2017) 343 final
112.     112/23.10.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.295/2013 de instituire a programului "Europa Creativă" (2014-2020) COM (2017) 385 final
113.     113/30.10.2017   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Senatului pe anul 2016
114.     114/07.11.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
115.     115/13.11.2017   HOTĂRÂRE privind numirea vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate
116.     116/13.11.2017   HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilităti pe anul 2016
117.     117/13.11.2017   HOTĂRÂRE privind revocarea din funcție a președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități
118.     118/14.11.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă
119.     119/21.11.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene - COM (2017) 481 final
120.     120/21.11.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei- cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM(2017) 489 final
121.     121/21.11.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei COM (2017) 559 final
122.     122/27.11.2017   HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului României pe anul 2018
123.     123/05.12.2017   HOTĂRÂRE la Documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice si monetare - COM (2017)291 final
124.     124/05.12.2017   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital - COM (2017) 292 final
125.     125/05.12.2017   HOTĂRÂRE la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE - COM (2017) 358 final
126.     126/05.12.2017   HOTĂRÂRE asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) - COM (2017) 548 final
127.     127/06.12.2017   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități
128.     128/13.12.2017   Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă: durabilă și favorabilă incluziunii — COM (2017) 376 final
129.     129/13.12.2017   Hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu — Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securitati cibernetice puternice pentru UE — JOIN (2017) 450 final
130.     130/13.12.2017   Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, "Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației si comunicațiilor ("Actul privind securitatea cibernetică") — COM (2017) 477final
131.     131/13.12.2017   Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană — COM (2017) 495 final
132.     132/13.12.2017   Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic—COM (2017) 538 final
133.     133/13.12.2017   Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economica și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană — COM (2017) 565 final
134.     134/13.12.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește persoana impozabilă atestată - COM (2017) 567 final
135.     135/13.12.2017   Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre — COM (2017) 569 final
136.     136/13.12.2017   Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne — COM (2017) 571 final
137.     137/13.12.2017   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului si de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului - COM (2017) 637 final
138.     138/18.12.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European - Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile tran’sfrontaliere ale UE - COM (2017) 534 final
139.     139/18.12.2017   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activitătii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate ll) - COM 537 final

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 15 septembrie 2019, 13:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro