Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Senat > Hotărâri > 2018 Versiunea pentru printare
de Senat

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/01.02.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
2.     2/01.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
3.     3/05.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
4.     4/05.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protectie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final
5.     5/07.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
6.     6/12.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
7.     7/12.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări si pensii ocupaționale), a Regulamentului (U£) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (Uâ) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată COM (2017) 536 final
8.     8/12.02.2018   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul COM (2017) 647 final
9.     9/12.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic - COM (2017) 653 final
10.     10/12.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale COM (2017) 660 final
11.     11/12.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea modificată de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată - COM (2017) 706 final
12.     12/12.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle - COM (2017) 742 final
13.     13/12.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale si pentru a adapta obiectivul general al acestuia -COM (2017) 825 final
14.     14/12.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor’dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului’(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre - COM (2017) 826 final
15.     15/12.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea de Regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European - COM (2017) S27 final
16.     16/12.02.2018   Hotărârea privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre — COM (2017) 648 final
17.     17/14.02.2018   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
18.     18/19.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
19.     19/19.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime -COM (2017)783
20.     20/21.02.2018   HOTĂRÂRE pentru desemnarea unui membru titular și a unui membru supleant în Consiliul de coordonare al Institutului Național de Administrație
21.     21/26.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare - COM (2017) 240 final
22.     22/26.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la documentul de reflecție privind viitorul apărării europene - COM (2017) 315 final
23.     23/26.02.2018   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a NIS - Către punerea în aplicare eficace a Directivei (UE) 2016/1.148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si a sistemelor informatice în Uniune - COM (2017) 476 final
24.     24/26.02.2018   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social European și Comitetul Regiunilor - Combaterea conținutului ilegal online - Către o responsabilitate sporită a platformelor online - COM (2017) 555 final
25.     25/26.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migratia COM (2017) 558 final
26.     26/26.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - O abordare strategică privind rezilienta în cadrul acțiunii externe - JOIN (2017)21 final
27.     27/28.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 - COM (2017) 650 final
28.     28/28.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor - COM (2017) 458 final
29.     29/05.03.2018   HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
30.     30/05.03.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
31.     31/05.03.2018   HOTĂRÂRE la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre - COM (2017) 792 final
32.     32/05.03.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului - Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE si de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final
33.     33/05.03.2018   HOTĂRÂRE la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitat’ea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final
34.     34/12.03.2018   Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării si inovării din UE — COM (2018) 2 final
35.     35/12.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Goteborg-COM (2017) 673 final
36.     36/12.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Planul de acțiune al UE 2017- 2019 - Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați - COM (2017) 678 final
37.     37/12.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011,’(UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1.369 ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Directivelor 2004/42/CE,’ 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului - COM (2017) 795 final
38.     38/12.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Pachetul de toamnă din cadrul Semestrului european: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investitii - Analiza anuală a creșterii pentru 2018 - COM (2617) 690 final - Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European - Rapoh privind mecanismul de alertă 2018 - COM (2017) 771 final - Proiectul de raport comun al Comisiei și al Consiliului privind ocuparea forței de muncă care însoteste Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creșterii 2018 - COM (2017) 674 final - Recomandarea Consiliului privind politica economică azoneieuro - COM (2017) 770 final
39.     39/19.03.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă
40.     40/19.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată - COM (2018) 20 final și referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici - COM (2018) 21 final
41.     41/19.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale si de modificare a Directivei 2011/24/UE - COM (2018) 51 final
42.     42/19.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de C02 generate de vehiculele utilitare ușoare, si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2017 (reformare) - COM (2017) 676 final/2
43.     43/19.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1.093/2010 - COM (2017) 790 final și referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE si 2014/65/UE - COM (2017) 791 final
44.     44/19.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru - COM (2017) 796 final
45.     45/28.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) COM (2017) 753 final
46.     46/28.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu In statele membre - COM (2017) 824 final
47.     47/28.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final
48.     48/03.04.2018   HOTĂRÂRE privind revocarea din funcție a secretarului general al Senatului
49.     49/03.04.2018   HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general al Senatului
50.     50/04.04.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al treisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate către o uniune a securitătii efective si reale - COM (2018) 46 final
51.     51/04.04.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest si un angajament sporit al UE în regiune - COM (2018) 65 final
52.     52/04.04.2018   HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al doisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și reale - COM (2017) 779 final
53.     53/18.04.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226 - COM (2017) 793 final
54.     54/18.04.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) - COM (2017) 794 final
55.     55/25.04.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistente macrofinanciare suplimentare Ucrainei - COM (2018) 127 final
56.     56/03.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final și Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 si (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final
57.     57/03.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate - COM (2018) 93 final
58.     58/03.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare - (COM 2018) 99 final
59.     59/03.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final
60.     60/07.05.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
61.     61/09.05.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roti si a cvadriciclurilor COM (2018) 137 final
62.     62/16.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE si a Directivei 2014/59/UE COM (2018) 94 final
63.     63/16.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor fată de terți ale cesiunilor de creanțe - COM (2018) 96 final
64.     64/16.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor - fran de acțiune: Finanțarea creșterii durabile COM (2018)’97 final
65.     65/16.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorităti Europene a Muncii COM (2018) 131 final
66.     66/16.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenti (reformare) COM (2018) 144 final
67.     67/16.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezente digitale substanțiale COM (2018) 147 final
68.     68/16.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale COM (2018) 148 final
69.     69/29.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiații din Turcia - COM (2018) 91 final
70.     70/29.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Reforma structurii administrative a școlilor europene - COM (2018) 152 final
71.     71/29.05.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018) 171 final
72.     72/04.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale - COM (2018) 130 final
73.     73/04.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente - COM (2018) 173 final
74.     74/04.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) - COM/2018/252
75.     75/11.06.2018   HOTĂRÂRE privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului
76.     76/11.06.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea unui secretar al Biroului permanent al Senatului
77.     77/13.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale - COM (2018) 135 final
78.     78/13.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 final
79.     79/13.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluarea riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilorj. a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fltosanitare] șl a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018) 179 final
80.     80/13.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online - COM (2018) 238 final
81.     81/20.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM (2018) 183 final
82.     82/20.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor si de abrogare a Directivei 2009/22/CE -COM (2018) 184 final
83.     83/20.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care îsi exercită dreptul la liberă circulație COM (2018) 212 final
84.     84/20.06.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale - COM (2018) 307 final
85.     85/25.06.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
86.     86/05.07.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
87.     87/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final
88.     88/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final
89.     89/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final
90.     90/05.07.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final
91.     91/05.07.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor ’ din sectorul public (reformare) -COM (2018) 234 final
92.     92/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.1312 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale - COM (2018) 239 final
93.     93/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 in ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transf rontaliere - COM (2018) 241 final
94.     94/05.07.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final
95.     95/05.07.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 — COM (2018) 286 final
96.     96/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 COM (2018) 296 final
97.     97/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă si a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei in domeniul TVA-COM 2018) 298 final
98.     98/05.07.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/Cfe privind nivelul minim de formare a navigatorilor si de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (20^8) 315 final
99.     99/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018} 325 final
100.     100/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final
101.     101/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final
102.     102/05.07.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privinb asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final
103.     103/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final
104.     104/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice si administrative în context transfrontalier - COM(2016) 373 final
105.     105/05.07.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă - COM (2018) 374 final
106.     106/03.09.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
107.     107/11.09.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
108.     108/11.09.2018   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
109.     109/17.09.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
110.     110/19.09.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
111.     111/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică; competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, si statisticile europene si de abrogare a Regulamentelor (UE)nr. 99/2013, (UE)nr. 1.287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 - COM (2018) 441 final
112.     112/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 - COM (2018) 434 final
113.     113/19.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului "Corpul european de solidaritate" și de abrogare a (Regulamentului privind Corpul european de solidaritate) si a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 - COM (2018) 440 final
114.     114/19.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului "Drepturi și valori" - COM (2018) 383
115.     115/19.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului Justiție" - COM (2018) 384
116.     116/19.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare si inovare Orizont Europa - COM (2018)436 final
117.     117/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2618) 397 final
118.     118/19.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293/2013 - COM (2018) 385 final
119.     119/19.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educație, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (U£) nr. 1.288/^013 - COM (2018)367 final
120.     120/24.09.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
121.     121/26.09.2018   HOTĂRÂRE privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului
122.     122/26.09.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului
123.     123/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privinci funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre - COM (2018) 329 final
124.     124/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) - COM (2018) 341 final
125.     125/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)-COM (2018) 346 final
126.     126/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile COM (2018) 353 final
127.     127/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate si de modificare a Directivei (UE) 2016/2.341 - COM (2018) 354 final
128.     128/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului - COM(2018) 390 final
129.     129/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme - COM (2018)391 final
130.     130/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare - COM (2018)435 final
131.     131/26.09.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1.285/2013 si (UE) nr. 377/2014 si a Deciziei 541/2014/UE - COM (2018)447 final
132.     132/26.09.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind asocierea țărilor si teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, incfusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte ("Decizia de asociere peste mări") - COM (2018) 461 final
133.     133/02.10.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
134.     134/03.10.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
135.     135/08.10.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
136.     136/10.10.2018   HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri - COM (2018) 279 final
137.     137/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1.129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru iMM-uri - COM (2018) 331 final
138.     138/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifrauda (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European si eficacitatea investigațiilor OLAF - COM (2018) 338 final
139.     139/10.10.2018  
140.     140/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic- COM (2018) 349 final
141.     141/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune - COM (2018) 372 final
142.     142/10.10.2018   HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor - COM (2018) 387 final
143.     143/10.10.2018   HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU -COM (2018)439 final
144.     144/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom - COM (2018) 462 final
145.     145/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru Azil si Migratie - COM (2018) 471 final
146.     146/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă - COM (2018) 472 final
147.     147/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor si vizelor - COM (2018) 473 final
148.     148/10.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare - COM (2018) 476 final
149.     149/10.10.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
150.     150/16.10.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
151.     151/24.10.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
152.     152/23.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi - COM (2018) 284 final
153.     153/23.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2.226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului - COM (2018) 302 final
154.     154/23.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) - COM (2018) 303 final
155.     155/23.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon - COM (2018) 355 final
156.     156/23.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE si de abrogare a Deciziei 96/409/PESC - COM (2018) 358
157.     157/23.10.2018   Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. .../2018 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021—2027 (Programul Pericles IV) — COM (2018) 371 final
158.     158/23.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială - CON/i (2018) 378 final
159.     159/23.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal - COM (2018) 474 final
160.     160/23.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) ’nr. 1.303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce privește resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă - COM (2018) 498 final
161.     161/23.10.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune - COM(2018) 567 final
162.     162/23.10.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune - COM(2018) 568 final
163.     163/23.10.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
164.     164/31.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) - COM (2018) 379 final
165.     165/31.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă anti-fraudă - COM (2018) 386 final
166.     166/31.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) - COM (2018) 465 final
167.     167/31.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 - COM (2018) 614 final
168.     168/31.10.2018   HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare -COM (2018) 630 final
169.     169/31.10.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului - COM (2018) 392 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 - COM (2018) 393 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 privind sistemele din domeniul calitătii produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee - COM (2018) 394 final
170.     170/12.11.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
171.     171/21.11.2018   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent și vicepreședinte al Senatului
172.     172/21.11.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului
173.     173/21.11.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
174.     174/26.11.2018   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Senatului pe anul 2017
175.     175/26.11.2018   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
176.     176/03.12.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
177.     177/05.12.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
178.     178/05.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016^1.624 al Parlamentului European și al Consiliului - COM 631 (2018)
179.     179/05.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 - COM (2018) 633 final
180.     180/05.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situatie de ședere ilegală (reformare) - COM (2018) 634final
181.     181/05.12.2018   HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist - COM (2018) 640 final
182.     182/05.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European - O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere - COM (2018) 641 final
183.     183/10.12.2018   HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului României pe anul 2019
184.     184/12.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - îmbunătățirea căilor legale către Europa: o parte indispensabilă a unei politici echilibrate si globale privind migratia - COM (2018) 635 final
185.     185/12.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1.523 și (UE) 2015/1.601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale - COM (2018) 719 final
186.     186/19.12.2018   Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
187.     187/19.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei si de abrogare a Directivei 2000/84/CE - COM (2018) 639 final
188.     188/19.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/XXX [guvernanța uniunii energetice] având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană - COM (2018) 744 final
189.     189/19.12.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2019 - îndeplinirea promisiunilor făcute si pregătirea pentru viitor- COM (2018) 800 final

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 2:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro