HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților

       În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 32 alin. (1) lit. n) și ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare,        Având în vedere avizul favorabil al Biroului permanent,

       Camera Deputaților adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaților, astfel cum este prevăzută în Anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă statul de funcții al serviciilor Camerei Deputaților astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 2*.

Art. 3. - (1) Serviciile Camerei Deputaților asigură condițiile organizatorice, de specialitate și materiale pentru desfășurarea activității și pentru exercitarea prerogativelor constituționale ale Parlamentului.

(2) În cadrul Cabinetului secretarului general, departamentelor și direcțiilor generale prevăzute în Anexa nr. 1, prin decizie a Biroului permanent al Camerei Deputaților se pot organiza sau reorganiza, motivat, direcții, servicii, birouri sau compartimente, după caz, fără a desființa structurile aprobate prin prezenta hotărâre. Modificările se efectuează cu încadrarea în numărul de posturi aprobat prin statul de funcții și în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Camerei Deputaților.

(3) În limita numărului de posturi prevăzut în statul de funcții pentru fiecare structură, în raport de necesități, Secretarul general al Camerei Deputaților poate aproba modificări în structura de personal, precum și schimbul de posturi între compartimente, cu respectarea prevederilor legale privind numărul minim de posturi necesar pentru înființarea compartimentelor.

Art. 4. - (1) În raport cu modificările intervenite în structura serviciilor Camerei Deputaților prin efectul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general va proceda la reîncadrarea personalului existent, în limita numărului de posturi aprobat, în funcție de competența profesională reflectată în rezultatele obținute până la data reîncadrării, precum și de nivelul de pregătire al fiecăruia.

(2) Reîncadrarea personalului promovat temporar se va face în funcția de bază de pe care a fost promovat, urmând ca, după reîncadrare, să poată fi reluată procedura promovării temporare.

(3) Reîncadrarea funcționarilor publici parlamentari cu funcții de conducere în cadrul altor compartimente din structura serviciilor Camerei Deputaților, ca efect al intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face în baza aprobării Biroului Permanent.

(4) Reîncadrarea personalului în alte posturi cu același nivel de studii, ca efect al intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face în baza aprobării Biroului Permanent.

(5) Personalul detașat sau suspendat din funcție la momentul reîncadrării va fi reîncadrat pe posturile alocate în statul de funcții.

(6) Reîncadrarea personalului pe posturi cu nivel de studii superior se face pe baza promovării unui examen organizat în termen de 15 zile de la data anunțului de reîncadrare. Nepromovarea examenului conduce la aplicarea procedurii prevăzute la art. 66 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Personalul contractual din cadrul Compartimentului situații de urgență și evidență militară se reîncadrează prin numire în funcții publice parlamentare corespunzătoare, prin ordin al Secretarului general al Camerei Deputaților, având în vedere prevederile Legii nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 307/2006 în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere că activitățile desfășurate sunt specifice activității parlamentare, în referire la art. 3 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Reîncadrarea personalului existent pe funcțiile prevăzute de statul de funcții se realizează prin ordin, emis de către secretarul general al Camerei Deputaților, de aprobare a statului de funcții nominalizat.

Art. 5. - Serviciile Camerei Deputaților își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Art. 6. - Până la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților de către Biroul permanent, secretarul general va stabili, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, atribuțiile fiecărui departament/ direcție/ serviciu/ compartiment, conform noii structuri organizatorice.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Camerei Deputaților nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din data de 19 iunie 2013, cu modificările ulterioare și Hotărârea Camerei Deputaților nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcții al serviciilor Camerei Deputaților pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 28 iunie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1 și nr. 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE


București, 26 iunie 2018
Nr.42

*) Anexa nr.2 se comunică instituțiilor interesate.ANEXA NR.1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SERVICIILOR CAMEREI DEPUTAȚILOR