ORDONANȚĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000
cu privire la asociații și fundații
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.317/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului național de acreditare
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  L. nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
  L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
  H.G. nr.97/2003 pentru aprobarea Criteriilor de selectare a organizațiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele și instituțiile publice, a unor activități sau programe în domeniul sănătății publice și protecției familiei, precum și a modului de finanțare a acestora
  O. nr.3.571/2003 al ministrului educației și cercetării privind punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
  O. nr.98/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind eliberarea avizului în vederea acordării personalității juridice (abrogat prin O. nr.653/2019)
  O. nr.115/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind organizarea compartimentului pentru relația cu asociațiile și fundațiile și aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor (abrogat prin O. nr.653/2019)
  O. nr.2.664/2003 al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Criteriilor și procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Cultelor
  O. nr.275/2003 al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (abrogat prin O. nr.356/2007)
  O. nr.M.80/2003 al ministrului apărării naționale privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării Naționale a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 (abrogat prin O. nr.M.75/2009)
  O. nr.518/2003 al ministrului administrației și internelor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
  O. nr.844/2003 al ministrului sănătății privind eliberarea avizului de principiu pentru constituirea și înscrierea asociațiilor și fundațiilor ale căror activități intră în sfera de competență a Ministerului Sănătății
  O. nr.682/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului finanțelor publice privind acordarea de prime la exportul de bovine
  O. nr.298/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor (abrogat prin O. nr.320/2005)
  O. nr.547/2003 al ministrului administrației și internelor privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 275/2003 (abrogat prin O. nr.356/2007)
  O. nr.808/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor/fundațiilor/federațiilor și filialelor acestora și de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică
  O. nr.258/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică și a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora
  L. nr.459/2003 LEGEA Corpului Agronomic din România
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității (abrogata prin O.G. nr.23/2009)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.259/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, în care se stabilesc atribuțiile, modul de organizare și funcționare, precum și alte reglementări specifice
  O.G. nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora (abrogata prin L. nr.46/2008)
  H.G. nr.1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
  O. nr.250/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociațiile și federațiile de asociații de consumatori a condițiilor prevăzute de lege pentru recunoașterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică
  L. nr.502/2004 privind asociațiile pensionarilor
  O. nr.5.336/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Criteriilor specifice și a procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Educației și Cercetării
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
  O. nr.293/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 (abrogat prin O. nr.660/2005)
  O.G. nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
  H.G. nr.785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociațiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și a producătorilor agricoli care dețin în exploatație animale pentru lapte, pentru achiziționarea de dotări și instalații de muls și de răcire a laptelui noi, cu finanțare de la bugetul de stat
  Statut/2005 STATUTUL Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (abrogat prin Statut/2009)
  H.G. nr.1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătățească condițiile de viață în special pentru grupurile dezavantajate din localitățile miniere
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)
  O. nr.519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței (abrogat prin O. nr.668/2011)
  L. nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
  H. nr.2.018/2011 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
  O. nr.15/2012 privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înființarea asociațiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociație religioasă de către asociațiile existente (abrogat prin O. nr.118/2017)


Marți, 06 decembrie 2022, 17:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.