LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001
Legea administrației publice locale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  I. nr.DB337/2003 ale ministrului sănătății și familiei și ale ministrului administrației publice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  O. nr.197/2003 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  H.G. nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
  O.G. nr.75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
  H.G. nr.502/2004 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2004
  H.G. nr.731/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei (abrogat prin L. nr.104/2011)
  H. nr.58/2004 privind interpretarea art. 73 alin. (1), (2) și (3) și a art. 114 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  O. nr.304/2004 al ministrului administrației și internelor, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  R./2004 de organizare și funcționare a Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Vest Oltenia (abrogat prin R./2009)
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului
  O. nr.207/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea diferenței la cifra anuală de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2010, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
  O. nr.209/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  O. nr.252/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale
  H.G. nr.1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
  O. nr.268/2010 al ministrului administrației și internelor privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  O. nr.1.032/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
  H.G. nr.303/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale de raționalizare a spitalelor
  H.G. nr.144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012


Joi, 18 august 2022, 00:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.