LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003
Codul muncii
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O. nr.64/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
  O. nr.76/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003
  H.G. nr.449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O.U.G. nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  O. nr.945/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
  O.G. nr.69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O.G. nr.80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor
  H.G. nr.1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva (abrogat prin H.G. nr.229/2009)
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
  L. nr.569/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O. nr.7/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.257/2011)
  O.G. nr.32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
  O. nr.3.297/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar
  Statut/2004 STATUTUL profesiei de consilier juridic
  O.U.G. nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
  L. nr.107/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
  H.G. nr.637/2004 privind funcționarea și atribuțiile Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.127/2006)
  O. nr.546/2004 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării privind stabilirea specialităților înrudite, care pot fi obținute ca a doua specialitate fără susținerea concursului de rezidențiat
  L. nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
  H.G. nr.938/2004 privind condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară (abrogat prin H.G. nr.1.256/2011)
  H.G. nr.1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
  O. nr.862/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului
  O. nr.4.547/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate (abrogat prin O. nr.4.653/2008)
  O. nr.2.790/C/2004 al ministrului justiției privind aprobarea Competențelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiției, directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și directorilor unităților subordonate (abrogat prin O. nr.1.662/C/2011)
  H.G. nr.1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală (abrogat prin H.G. nr.239/2018)
  L. nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
  L. nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O. nr.175/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 52/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți
  L. nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
  H.G. nr.2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
  L. nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
  L. nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
  O. nr.135/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 4 din Instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea activității personalului sanitar veterinar de stat în unitățile de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor și subproduselor de origine animală, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 90/2004
  R./2004 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
  R./2005 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
  R./2005 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest
  H.G. nr.165/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor (abrogat prin H.G. nr.1.552/2006)
  H.G. nr.224/2005 pentru aprobarea Metodologiei de numire și salarizare a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
  R./2005 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia
  O. nr.418/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.598/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004 (abrogat prin H.G. nr.113/2011)
  H.G. nr.760/2010 privind înființarea societăților comerciale "Servicii Energetice Banat" - S.A., "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., "Servicii Energetice Moldova" - S.A., "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. și "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. prin reorganizarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.
  O. nr.1.083/2010 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetǎrii, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010
  H.G. nr.808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  H.G. nr.930/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale "Electrica Furnizare" - S.A.
  O. nr.5.385/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director general și director general adjunct la bibliotecile centrale universitare și de director general la Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București
  O. nr.5.617/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.486/2011)
  H.G. nr.1.139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  L. nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
  H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
  H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
  H.G. nr.113/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
  I. nr.3/2011 INSTRUCȚIUNE pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011
  L. nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
  H.G. nr.435/2011 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților
  O. nr.327/2012 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operațiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - poli de competitivitate"
  H.C.C. nr.6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale
  O. nr.386/2012 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile și posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină


Luni, 17 februarie 2020, 03:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.