LEGE nr.273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O.U.G. nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
  O. nr.173/2010 al ministrului administrației și internelor pentru împuternicirea instituțiilor prefectului în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
art. 78
  H.G. nr.929/2010 pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
art. 44 alin. (2)
  O. nr.232/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
art. 24 alin. (13)
  O. nr.244/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
art. 14 alin. (7), art. 57 alin. (21), art. 761 alin. (1) lit. e)
  O. nr.11/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicației informatice privind transmiterea în format electronic a informațiilor conform art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
  O. nr.85/2011 al ministrului finanțelor publice pentru împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (abrogat prin O. nr.246/2015)
art. 78
  O. nr.1.752/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007
art. 32
  O. nr.1.865/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011
art. 80 alin. (2), art. 84
  H.G. nr.474/2011 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici, din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
  H.G. nr.236/2012 pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiții din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare a proiectului, precum și pentru aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  O. nr.479/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012
art. 80 alin. (2), art. 84


Luni, 08 august 2022, 19:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.