HOTĂRÂRE nr.144 din 23 februarie 2010
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.909/2010 al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea anexei VIII la Normele privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002
art. 7 alin. (4)
  O. nr.144/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
  O. nr.964/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București
  O. nr.973/2010 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.066/2010 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.078/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
  O. nr.1.082/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății (abrogat prin O. nr.1.520/2016)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.102/2010 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice (abrogat prin H.G. nr.147/2015)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1104/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010
  O. nr.1.112/2010 al ministrului sănătății privind modificarea Listei naționale a experților medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.344/2006
  O. nr.1.113/2010 al ministrului sănătății privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.119/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.130/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 31 martie 2010
  O. nr.94/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.162/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.163/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.173/2010 al ministrului sănătății privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene (abrogat prin O. nr.689/2021)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.183/2010 al ministrului sănătății privind modificarea modelului Contractului pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.031/2010
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.191/2010 al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății (abrogat prin O. nr.1.520/2016)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.224/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
art. 4 alin. (1) pct. 39, art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.216/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie
  O. nr.1.217/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică
  O. nr.1.218/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea dermatovenerologie
  O. nr.1.219/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă
  O. nr.1.220/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea medicina muncii
  O. nr.1.221/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală
  O. nr.1.222/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie
  O. nr.1.223/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neurologie
  O. nr.1240/2010 al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.244/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.1277/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.288/2010 al ministrului sănătății privind stabilirea specialităților deficitare în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice pentru care se organizează rezidențiat pe post în sesiunea 21 noiembrie 2010
  O. nr.1.283/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitățile psihiatrie și psihiatrie pediatrică
  O. nr.1.284/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea otorinolaringologie (abrogat prin O. nr.1.221/2020)
  O. nr.1.282/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea pneumologie
  O. nr.1.297/2010 al ministrului sănătății privind modul și condițiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor și aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.322/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea reumatologie
  O. nr.1.323/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie
  O. nr.1.345/2010 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
  O. nr.1.363/2010 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică București (abrogat prin O. nr.82/2019)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.384/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
  O. nr.1.393/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitățile radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară
  O. nr.1.391/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea medicină internă
  O. nr.1.408/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență
  O. nr.256/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
  O. nr.1.432/2010 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.446/2010 al ministrului sănătății privind modificarea anexelor nr. I-III la Ordinul ministrului sănătății nr. 400/2006 pentru aprobarea termenilor care trebuie folosiți în redactarea prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului și informațiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piață în România
  O. nr.1.450/2010 al ministrului sănătății privind modificarea anexelor nr. I-III la Ordinul ministrului sănătății nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului și informațiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piață în România (abrogat prin O. nr.577/2018)
  O. nr.1445/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.448/2010 al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 895/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piață și supravegherea medicamentelor de uz uman
  O. nr.1.454/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea geriatrie și gerontologie
  O. nr.1.479/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul echipamentului individual de protecție de mare vizibilitate al personalului de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București - Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum și a regulilor pentru aplicarea acestora (abrogat prin O. nr.1.418/2017)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.483/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variațiilor (abrogat prin O. nr.955/2018)
  O. nr.1.492/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1490/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.497/2010 al ministrului sănătății privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 241/2010 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.533/2010 al ministrului sănătății privind revocarea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad
  O. nr.1.534/2010 al ministrului sănătății privind numirea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad
  O. nr.1.532/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.529/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie și terapie intensivă
  O. nr.1.588/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.1594/2010 al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.53/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
art. 7 alin. (4)
  O. nr.56/2011 al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.021/691/2008
art. 7 alin. (4)
  O. nr.66/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
art. 7 alin. (1)
  O. nr.86/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarațieinventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
art. 7 alin. (4)
  O. nr.85/2011 al ministrului sănătății privind modificarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010
art. 7 alin. (4)
  O. nr.93/2011 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
art. 7 alin. (4)
  O. nr.95/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătății alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiții de la bugetul de stat și din venituri proprii (accize) către autoritățile administrației publice locale pentru spitalele publice din rețeaua acestora (abrogat prin O. nr.1.140/2014)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.94/2011 al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.121/2011 al ministrului sănătății, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competențelor legale, în locurile și/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanțe și/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătății, altele decât cele reglementate
art. 7 alin. (4)
  O. nr.129/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
art. 7 alin. (4)
  O. nr.128/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie orală și maxilo-facială
  O. nr.130/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (abrogat prin O. nr.15/2018)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.133/2011 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale (abrogat prin O. nr.373/2015)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.134/2011 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun (abrogat prin O. nr.928/2017)
  O. nr.183/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a zonelor de îmbăiere
art. 7 alin. (4)
  O. nr.196/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.208/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
  O. nr.209/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ
art. 7 alin. (4)
  O. nr.232/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea condițiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unități sanitare
  O. nr.257/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
art. 7 alin. (4)
  O. nr.269/2011 al ministrului sănătății privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
art. 7 alin. (4)
  O. nr.274/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.588/1.104/2010 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.276/2011 al ministrului sănătății, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
art. 7 alin. (4)
  O. nr.278/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România și e-Sănătate și implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul național de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere și dosarul electronic medical
art. 4 alin. (1) pct. 3, art. 7 alin. (4)
  O. nr.79/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
  O. nr.322/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea modelelor de contracte pentru furnizarea produselor achiziționate prin licitații publice organizate la nivel național, destinate derulării de programe naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății
  O. nr.323/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
art. 7 alin. (4)
  O. nr.325/2011 al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice (abrogat prin O. nr.1.033/2011)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.326/2011 al ministrului sănătății privind modificarea Listei naționale a experților medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.344/2006
  O. nr.344/2011 al ministrului sănătății pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.290/2006 (abrogat prin O. nr.1.527/2014)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.357/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
art. 7 alin. (4)
  O. nr.373/2011 al ministrului sănătății pentru modificarea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
art. 7 alin. (4)
  O. nr.380/2011 al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.489/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice din județul Covasna
- modifică, la data de 19 iun. 2011, anexa 2
  O. nr.698/2011 al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 232/2011 pentru aprobarea condițiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unități sanitare
art. 7 alin. (4)
  O. nr.719/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanță cu casele de asigurări de sănătate
art. 7 alin. (4)
  O. nr.765/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro și embriotransfer
art. 7 alin. (4)
  O. nr.807/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.670/2011 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistență medicala
  O. nr.1705/2011 al ministrului sănătății, al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind controlul pe piață al mențiunilor nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare
art. 7 alin. (4)
  O. nr.115/2012 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 (abrogat prin O. nr.492/2012)
art. 4 alin. (1) pct. 3
  O. nr.49/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București pe anul 2012
  O. nr.50/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București pe anul 2012
  O. nr.93/2012 al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.546/2011 privind aprobarea formulamlui-model pentru procesul-verbal de constatare a contravențiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătății publice (abrogat prin O. nr.592/2017)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.94/2012 al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.059/2003 privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.429/C/2012 al ministrului justiției și al ministrului sănătății privind asigurarea asistenței medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor
art. 3
  O. nr.140/2012 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente pe timpul situației de urgență (abrogat prin O. nr.615/2020)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.143/2012 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1.110/2010
art. 7 alin. (4)
  O. nr.180/2012 al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 2 "Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice" la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pastrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sanatatii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
art. 7 alin. (4)
  O. nr.188/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 adaptate la specificul organizării asistenței medicale in rețeaua sanitara a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 7 alin. (4)
  O. nr.251/2012 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
  O. nr.275/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă
art. 7 alin. (4)
  O. nr.359/2012 al ministrului sănătății privind criteriile de înregistrare și declarare a nou-născutului
art. 7 alin. (4)
  O. nr.363/2012 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora (abrogat prin O. nr.1.605/2014)


Luni, 15 august 2022, 21:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.