ORDONANȚĂ nr.17 din 26 august 2009
pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 599/31 aug. 2009

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - La articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.808 din 3 decembrie 2008, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Sumele respective se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătății, repartizate pe județe și municipiul București. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale în care funcționează instituțiile respective se face de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau de către autoritățile/instituțiile de sănătate publică naționale."

Art. II. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,
Ion Bazac

Viceprim-ministru, ministrul
administrației și internelor,
Dan Nica

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea


Vineri, 30 septembrie 2022, 09:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.