REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Textul actului publicat în M.Of. nr. 607/3 sep. 2009

CAPITOLUL I
Organizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Art. 1. - (1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, denumit în continuare Consiliul pentru dezvoltare regională, este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

(2) Consiliul pentru dezvoltare regională își desfășoară activitatea în concordanță cu obiectivele politicii regionale stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din președinții consiliilor județene Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți și din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășenești și comunale din fiecare județ al regiunii.

Art. 3. - (1) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un președinte și un vicepreședinte, care nu pot fi reprezentanți ai aceluiași județ; aceste funcții sunt îndeplinite, prin rotație, pentru câte un mandat de un an, de către președinții consiliilor județene.

(2) În cazul în care președintele nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea vor fi preluate de drept și integral de către vicepreședinte.

(3) În absența motivată a președintelui și a vicepreședintelui, lucrările reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regională vor fi conduse de către un membru al acestuia, ales prin votul deschis al majorității membrilor prezenți la reuniune.

Art. 4. - Secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regională este constituit și este asigurat prin personal specializat din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, denumită în continuare Agenție.

Art. 5. - (1) La fiecare reuniune a Consiliului pentru dezvoltare regională participă de drept directorul Agenției.

(2) Prefecții județelor care intră în componența regiunii de dezvoltare pot participa fără drept de vot la lucrările Consiliului pentru dezvoltare regională.

(3) În funcție de problematica supusă dezbaterii, la lucrările acestui organism pot participa, pe baza de invitație, fără drept de vot, și alți reprezentanți ai consiliilor locale, municipale, orășenești și comunale, ai instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanți desemnați de organizațiile patronale și sindicale reprezentative la nivel național, precum și reprezentanți ai societății civile; aceștia pot face propuneri pe care Consiliul pentru dezvoltare regională le poate dezbate și supune la vot.

(4) În cazul reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regională în cadrul cărora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, membrii acestuia semnează o declarație de confidențialitate și imparțialitate. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului pentru dezvoltare regională este și reprezentantul unei autorități publice care a depus un proiect spre aprobare în vederea finanțării, acesta va anunța consiliul. La aceste ședințe nu participă decât membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, directorul Agenției și, eventual, salariați ai Agenției, datorită confidențialității problemelor supuse aprobării.

(5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum și a declarațiilor de confidențialitate atrage răspunderea membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională și se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare; membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, inclusiv președintele și vicepreședintele acestuia, nu pot deține această calitate și nu pot fi realeși pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se constată vinovăția acestora, potrivit art. 5 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.256/2004.

CAPITOLUL II
Funcționarea Consiliului pentru dezvoltare regională

Art. 6. - (1) Reuniunile Consiliului pentru dezvoltare regională se desfășoară, prin rotație, în fiecare județ din regiune, în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care îl constituie și cu condiția reprezentării tuturor județelor din cadrul regiunii.

(2) Dacă la o ședință a Consiliului pentru dezvoltare regională nu sunt întrunite condițiile de participare prevăzute la alin. (1), atunci ea se amână, urmând să fie convocată o nouă ședință în termen de 15 zile calendaristice. Ședința convocată în urma unei amânări se desfășoară chiar dacă nu întrunește condițiile prevăzute la alin. (1), iar hotărârile adoptate de Consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul acestei ședințe sunt obligatorii.

(3) Membrii Consiliului pentru dezvoltare regională care nu pot participa din motive obiective la reuniunile acestuia desemnează, prin mandat scris, un înlocuitor.

(4) Absența membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională de la ședință este comunicată secretariatului cu 5 zile lucrătoare înainte de ședință. În această comunicare va fi desemnat reprezentantul de drept care poate participa și vota, în numele președintelui Consiliului pentru dezvoltare regională, potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și regulamentului de organizare și funcționare de la nivelul consiliului județean/local, după caz. De asemenea, absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.

(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul pentru dezvoltare regională adoptă hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate prin vot cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. În caz de paritate, votul președintelui este decisiv.

(6) Hotărârile adoptate se comunică instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională, precum și celor interesați care au participat la ședință, de către secretariatul acestui organism, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

Art. 7. - (1) Ședințele ordinare ale Consiliului pentru dezvoltare regională se desfășoară trimestrial, la convocarea președintelui sau, în absența acestuia, a vicepreședintelui. Dacă președintele anunță în încheierea ședinței data la care se va desfășura proxima ședință și această dată este anterioară trecerii a 3 luni, ședința anunțată va fi, de asemenea, ședință ordinară.

(2) În cazuri deosebite, ședințele extraordinare ale Consiliului pentru dezvoltare regională se pot organiza la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională, a președintelui Consiliului pentru dezvoltare regională, a directorului Agenției, precum și la cererea Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională.

(3) Consiliul pentru dezvoltare regională poate adopta hotărâri prin procedură scrisă.

(4) Acordul membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către aceștia, în format electronic și pe fax, pe adresa președintelui și vicepreședintelui Consiliului pentru dezvoltare regională, precum și pe adresa secretariatului Consiliului pentru dezvoltare regională, constituit în cadrul Agenției.

(5) Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă dacă acordul este dat de majoritatea simplă a membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul președintelui este decisiv.

(6) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă conform alin. (3)-(5) se specifică modalitatea de adoptare a acesteia.

(7) Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regională, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, instituțiilor și persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6).

Art. 8. - (1) Pentru ședințele ordinare, ordinea de zi, materialele supuse dezbaterii și aprobării, precum și convocatorul cu persoanele invitate expres se transmit președintelui Consiliului pentru dezvoltare regională și se avizează de către acesta, în prealabil, cu 10 zile lucrătoare înainte de ședință. Acesta aprobă materialele transmise ori poate face completări, observații sau orice alte modificări în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare.

(2) Convocarea și transmiterea invitațiilor, a ordinii de zi, precum și a materialelor supuse dezbaterii la ședințele Consiliului pentru dezvoltare regională către membrii consiliului, precum și față de invitați se fac în scris de către secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regională cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data desfășurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea conțin ziua, ora, locul desfășurării și ordinea de zi, precum și adresa site-ului de pe care pot fi obținute informații privind reuniunea respectivă.

(3) Ordinea de zi a ședinței Consiliului pentru dezvoltare regională se publică pe site-ul Agenției, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data ședinței.

Art. 9. - (1) Pe baza convocatorului cu lista de invitați, aprobat în prealabil de către președintele Consiliului pentru dezvoltare regională, se procedează la verificarea prezenței, eventual la eliminarea din sala de ședință a persoanelor care nu se regăsesc pe convocatorul cu invitații, ședința nefiind publică, potrivit art. 7 alin. (8) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a gradului de confidențialitate a unor probleme supuse dezbaterii și aprobării.

(2) La începutul fiecărei ședințe, președintele Consiliului pentru dezvoltare regională supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) Ordinea de zi poate fi modificată, cuprinzând și alte probleme decât cele comunicate inițial, cu aprobarea majorității simple a numărului membrilor prezenți.

(4) La sfârșitul fiecărei ședințe se stabilește data viitoarei ședințe ordinare.

CAPITOLUL III
Atribuțiile Consiliului pentru dezvoltare regională

Art. 10. - (1) Principalele atribuții ale Consiliului pentru dezvoltare regională sunt, potrivit art. 7 alin. (2), (3), (4) și (5), art. 8 alin. (2) și (4), art. 9 lit. n) și art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

a) analizează și aprobă strategia și programele de dezvoltare regională;
b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare;
c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecționate la nivel regional, în concordanță cu criteriile, prioritățile și metodologia elaborate de instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;
d) transmite Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională, pentru aprobarea finanțării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecție la nivel național;
e) aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională; 29
f) prezintă Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională;
g) urmărește utilizarea fondurilor alocate din Fondul pentru dezvoltare regională;
h) propune Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională cuantumul contribuțiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele județelor alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanțarea obiectivelor politicilor regionale, precum și destinația și eșalonările de plată ale acestora;
i) comunică consiliilor județene hotărârea privind aprobarea cuantumului sumelor stabilite la nivelul Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională, în funcție de numărul de locuitori din județul respectiv, reprezentând contribuțiile financiare ale acestora alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, contribuții care vor fi prevăzute în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziții distincte, denumită "Dezvoltare și promovare regională". Consiliile județene vor adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contribuțiilor anuale stabilite. Contribuțiile anuale vor fi vărsate trimestrial la Fondul pentru dezvoltare regională, administrat de agențiile pentru dezvoltare regională;
j) asigură spații adecvate și corespunzătoare pentru sediul și birourile Agenției,
având în vedere arhiva și volumul mare al documentelor (respectarea legislației în vigoare privind confidențialitatea documentelor și necesitatea securizării acestora), precum și numărul de salariați;
k) atrage alte contribuții financiare, locale și regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională;
l) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agențiile pentru dezvoltare regională;
m) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției, avându-se în vedere cheltuielile administrative, cheltuielile de capital, cheltuielile de publicitate a programelor de dezvoltare regională, cheltuielile cu personalul etc. În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, este nevoie să se țină cont de complexitatea și responsabilitatea postului ocupat, de legislația în vigoare privind salarizarea personalului care gestionează fonduri europene, de prevederile contractului colectiv de muncă etc.
n) coordonează și sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;
o) elaborează și aprobă regulamentul propriu de funcționare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională;
p) avizează contractele, convențiile, acordurile, protocoalele, precum și alte documente similare încheiate de Agenție cu terții în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituțiile similare din cadrul Uniunii Europene, și informează corespunzător Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională;
q) aprobă statutul de organizare și funcționare a Agenției, precum și organigrama acesteia, în conformitate cu cerințele forurilor naționale și ale Delegației Comisiei Europene, precum și cu principiul asigurării unității organizatorice în structuri similare - celelalte 7 agenții regionale;
r) coordonează activitățile de mediatizare la nivel regional a politicilor și obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanțate de Uniunea Europeană, precum și pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparența și informarea corectă, rapidă și în timp util a cetățenilor, în special a întreprinzătorilor.

(2) Consiliul pentru dezvoltare regională numește directorul Agenției, prin concurs, în caz de vacanță a postului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor prevederi legislative în vigoare.

(3) Eliberarea din funcție a directorului Agenției se face pe baza unei documentații bazate exclusiv și cumulativ pe prezentarea unor fapte concrete și dovedite comise în detrimentul intereselor Agenției și pe prezentarea prejudiciilor aduse, precum și a unei cercetări disciplinare prealabile, sub sancțiunea nulității absolute.

(4) Începerea cercetării disciplinare se hotărăște, în ședință, prin votul majorității simple a membrilor titulari ai Consiliului pentru dezvoltare regională.

(5) În cursul cercetării directorul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare.

(6) Documentația se înaintează instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, spre informare și avizare, după care Consiliul pentru dezvoltare regională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte acte normative care reglementează domeniul relațiilor de muncă, poate hotărî eliberarea din funcție a directorului Agenției, în ședință, prin votul majorității simple a membrilor titulari ai Consiliului pentru dezvoltare regională.

(7) Hotărârea privind eliberarea din funcție a directorului Agenției se transmite în scris, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, spre informare, consultare și avizare, instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale. În ședința imediat următoare, secretariatul Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională informează membrii Consiliului național despre aceasta.

(8) Hotărârea Consiliului pentru dezvoltare regională privind eliberarea din funcție a directorului Agenției este însoțită de procesul-verbal detaliat al ședinței, precum și de o fundamentare documentată care să ateste cauzele care au determinat eliberarea din funcție a acestuia.

(9) În cazul încetării raporturilor de serviciu ale directorului Agenției, perioada de interimat va fi asigurată de către o persoană din cadrul Agenției, desemnată de către Consiliul pentru dezvoltare regională și care are o experiență continuă de cel puțin 3 ani în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională.

Art. 11. - Președintele Consiliului pentru dezvoltare regională are următoarele atribuții principale:

a) convoacă, coordonează pregătirea și conduce ședințele Consiliului pentru dezvoltare regională;
b) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitații, precum și materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării ședințelor Consiliului pentru dezvoltare regională;
c) semnează hotărârile și procesele-verbale ale ședințelor Consiliului pentru dezvoltare regională, rapoartele semestriale, precum și raportul anual de activitate ale acestuia;
d) aprobă modificările la procesele-verbale ale ședințelor, ținând seama de propunerile și observațiile vicepreședintelui, ale membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională, precum și ale secretariatului acestuia;
e) împreună cu vicepreședintele reprezintă Consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională;
f) reprezintă regiunea și Consiliul pentru dezvoltare regională în relațiile cu alte regiuni din țară și din străinătate;
g) alte atribuții care rezultă din prevederile Legii nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Vicepreședintele Consiliului pentru dezvoltare regională are următoarele atribuții:

a) preia, pe bază de mandat scris, semnat de președintele Consiliului pentru dezvoltare regională, atribuțiile acestuia, dacă președintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;
b) participă la organizarea ședințelor Consiliului pentru dezvoltare regională;
c) face observații și propuneri cu privire la conținutul și modul de întocmire a procesului-verbal al ședinței Consiliului pentru dezvoltare regională;
d) îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul pentru dezvoltare regională;
e) împreună cu președintele reprezintă Consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională.

Art. 13. - În cazul în care sunt constatate încălcări repetate ale prezentului regulament de către membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, precum: neparticiparea la ședințele Consiliului pentru dezvoltare regională, fără o motivare justificată și fără a desemna prin mandat un înlocuitor, cauzând astfel prejudicii regiunii prin neaprobarea la termen a unor situații, evaluări, activități supuse dezbaterii și incluse pe ordinea de zi, încălcarea solemnității ședințelor prin perturbarea derulării acestora, precum și în cazul în care unul dintre consiliile județene membre ale Consiliului pentru dezvoltare regională nu virează două trimestre succesiv contribuțiile datorate, Consiliul pentru dezvoltare regională analizează situația creată. În urma analizei, supune la vot, cu majoritate simplă, întocmirea unei documentații care să prezinte situația și dispune soluționarea acesteia în conformitate cu prevederile legale, după care o comunică reprezentantului consiliului județean membru al Consiliului pentru dezvoltare regională care a încălcat prevederile prezentului regulament, reprezentantului Guvernului din cadrul județului în cauză, Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională și altor foruri și instanțe abilitate să soluționeze situația.

Art. 14. - Activitățile principale ale secretariatului Consiliului pentru dezvoltare regională sunt:

a) pregătirea documentelor necesare convocării reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regională;
b) publicarea pe site-ul Agenției a ordinii de zi a ședințelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum și a materialelor pentru care Consiliul pentru dezvoltare regională hotărăște publicarea;
c) convocarea și transmiterea invitațiilor la ședințele Consiliului pentru dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (1) și (2);
d) întocmirea procesului-verbal al ședințelor Consiliului pentru dezvoltare regională și transmiterea formei finale semnate de către președintele consiliului, precum și a hotărârilor Consiliului pentru dezvoltare regională instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, membrilor consiliului, precum și celor interesați, prevăzuți la art. 6 alin. (6), în termen de 15 zile de la data la care a avut loc ședința;
e) înregistrarea acordului transmis prin procedură scrisă, conform art. 7 alin. (3)-(5), și transmiterea hotărârilor adoptate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora, instituțiilor și persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6);
f) redactarea rapoartelor semestriale, precum și a raportului anual de activitate ale Consiliului pentru dezvoltare regională și transmiterea acestora, după aprobarea lor de către Consiliul pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei menționate, spre informare, Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională;
g) primirea și înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la ședințele Consiliului pentru dezvoltare regională;
h) asigurarea, între ședințe, a asistenței de specialitate președintelui și vicepreședintelui Consiliului pentru dezvoltare regională;
i) înregistrarea și păstrarea în condiții specifice adecvate a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate date de membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, conform art. 5 alin. (5);
j) primirea și distribuirea corespondenței destinate Consiliului pentru dezvoltare regională;
k) constituirea și păstrarea unui registru de evidență complet privind ședințele și activitățile Consiliului pentru dezvoltare regională;
l) asigurarea activităților de registratură și arhivare a documentelor privind activitățile Consiliului pentru dezvoltare regională;
m) alte activități care sunt stabilite de Consiliul pentru dezvoltare regională.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 15. - Membrii Consiliului pentru dezvoltare regională își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.

Art. 16. - (1) Adoptarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului pentru dezvoltare regională se face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia și numai în prezența a cel puțin un reprezentant din fiecare județ. În caz de amânare a întrunirii Consiliului pentru dezvoltare regională, la următoarea reuniune, regulamentul va fi adoptat prin consens sau cu majoritate simplă, potrivit art. 6 alin. (2) și (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.256/2004.

(2) Modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului pentru dezvoltare regională se poate face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia și numai în prezența a cel puțin un reprezentant din fiecare județ. În caz de amânare a întrunirii Consiliului pentru dezvoltare regională, la următoarea reuniune, modificarea regulamentului va fi adoptată prin consens sau cu majoritate simplă, potrivit art. 6 alin. (2) și (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.256/2004.

Președintele Consiliului Județean Dolj,
Ion Prioteasa

Președintele Consiliului Județean Mehedinți,
Marius Bălu

Președintele Consiliului Județean Olt,
Paul Stănescu

Președintele Consiliului Județean Gorj,
Ion Călinoiu

Președintele Consiliului Județean Vâlcea,
Ion Cîlea

*) Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 22 din 10 iunie 2009 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia care abrogă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.203 din 15 decembrie 2004.


Vineri, 02 decembrie 2022, 21:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.