ORDONANȚĂ nr.20 din 27 ianuarie 1994
privind punerea în siguranță a fondului construit existent
Textul actului republicat în M.Of. nr. 338/7 dec. 1994

Art. 1. - Punerea în siguranță a fondului construit existent constituie o acțiune de interes național, în contextul limitării sau evitării efectelor unui potențial dezastru.

Art. 2. - Proprietarii, persoane fizice sau juridice, ai construcțiilor grav afectate de seisme sunt obligați să ia măsuri pentru punerea în siguranță a acestora, în care scop vor proceda la:
a) expertizarea construcțiilor în conformitate cu normativul de protecție antiseismică, de către experți atestați;
b) proiectarea lucrărilor de consolidare în conformitate cu soluțiile din raportul de expertiză și verificare a proiectelor de către specialiști atestați ca verificatori de proiecte și agenți economici care au angajate persoane fizice atestate;
c) executarea lucrărilor de consolidare de către societățile de construcții care au responsabili tehnici cu execuția, atestați pentru lucrări de acest gen.

Art. 3. - Intervenția pentru punerea în siguranță a construcțiilor se va realiza cu respectarea exigențelor de calitate, a condițiilor tehnice prevăzute de Normativul de protecție antiseismică, folosind în acest scop serviciile persoanelor fizice atestate și ale societăților comerciale de construcții care au specialiști în astfel de lucrări.

Art. 4. - Organizarea și conducerea activității de intervenție pentru punerea în siguranță a construcțiilor se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Pentru coordonarea activității de punere în siguranță a fondului construit, se înființează, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Consiliul tehnic superior format din specialiști de înaltă calificare, al cărui secretariat este asigurat de actuala Direcție de protecție antiseismică și prevenire a dezastrelor, fără majorarea numărului de personal. Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va acționa pentru:
- stabilirea ordinii de realizare a lucrărilor de intervenție, acordând prioritate clădirilor de locuit cu peste P+2 etaje și a celor cu aglomerări mari de oameni, în funcție de gradul de afectare;
- avizarea metodologiilor de tarifare, expertizare și stabilire a soluțiilor de intervenție de principiu;
- avizarea soluțiilor-cadru de intervenție pentru construcțiile realizate pe bază de proiecte tip și refolosibile;
- avizarea soluțiilor de intervenție pentru construcții unicat importante. Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va coordona acțiunea de punere în siguranță a fondului construit existent, colaborând cu consiliile județene și locale care urmăresc inventarierea, expertizarea, elaborarea proiectelor și realizarea lucrărilor de punere în siguranță la nivel județean sau local, după caz, a fondului construit existent cu destinație de locuință.

Art. 5. - Fondurile necesare expertizării construcțiilor afectate de seisme se vor asigura după cum urmează:
a) pentru construcțiile cu destinație de locuință proprietate privată a persoanelor fizice sau din fondul locativ de stat, în limita alocațiilor din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu încadrarea în cuantumul aprobat anual prin legea bugetară;
b) pentru construcțiile aflate în administrarea instituțiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, în funcție de subordonarea acestora;
c) pentru construcțiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici, din fondurile proprii ale acestora.

Art. 6. - Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de punere în siguranță a construcțiilor se vor asigura în ordinea de prioritate stabilită conform art. 4, după cum urmează:
a) pentru construcțiile cu destinație de locuință, proprietate privată ori aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici - societăți comerciale cu capital majoritar de stat și regii autonome, după caz -, din:
- sursele proprii ale proprietarilor;
- despăgubiri acordate de societățile de asigurare;
- credite bancare cu o durată de rambursare cuprinsă între 10 și 20 de ani și cu o dobândă de 15% pe an; în acest scop, Banca Națională a României va deschide o linie de creditare la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.; diferența dintre dobânda de creditare, care include dobânda de referință a Băncii Naționale a României plus comisionul Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., și dobânda plătită de beneficiarii de credite se va suporta de la bugetul de stat; nivelul comisionului se stabilește anual între Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., cu avizul Ministerului Finanțelor; până la rambursarea integrală a creditului se instituie ipotecă asupra locuinței; în cazul vânzării locuinței, din prețul convenit se asigură rambursarea integrală a creditului, inclusiv a dobânzilor aferente, conform evidenței bancare de la data vânzării locuinței; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitării integrale a creditului bancar acordat și a dobânzilor aferente;
b) pentru construcțiile aflate în administrarea instituțiilor publice, cu respectarea termenelor prevăzute în normele tehnice în vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrări și aprobate prin bugetul de stat și bugetele locale, după caz, în funcție de subordonarea instituțiilor respective. Instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii;
c) pentru construcțiile, altele decât cele cu destinație de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici, din fondurile de dezvoltare proprii.

Art. 7. - Solicitările pentru alocațiile bugetare, conform art. 5 lit. a) și art. 6 lit. a), se fac de către proprietari și/sau administratori, prin consiliile județene și locale.

Art. 8. - Contractarea lucrărilor de expertizare, proiectare și execuție, realizate din fonduri publice, pentru punerea în siguranță a construcțiilor, se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice și ale Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile de bunuri și investiții publice.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei ordonanțe, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr.709/1991, precum și toate celelalte dispoziții contrare.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea materială, disciplinară, contravențională sau penală, după caz, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.


Duminică, 18 aprilie 2021, 08:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.