LEGE nr.53 din 31 iulie 1991
privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 165/8 aug. 1991

LEGE Nr. 53 din 31 iulie 1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 8 august 1991 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului se face tinind seama de rolul, importanta si raspunderea ce le revin in exercitarea functiei.

ART. 2
Salariile de baza ale senatorilor si deputatilor sint prevazute in anexa nr. 1.

ART. 3
Salariile de baza ale unor functii de conducere specifice Parlamentului sint prevazute in anexa nr. 2.

ART. 4
Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice Parlamentului sint prevazute in anexa nr. 3.

ART. 5
Persoanele care coordoneaza activitatea unor compartimente sau sectoare au salariile de baza corespunzatoare functiei de executie de specialitate specifice sau, dupa caz, a functiei de executie in care sint incadrate, la care se adauga o indemnizatie de conducere, potrivit anexei nr. 4, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.

ART. 6
Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea beneficiaza pe perioada cit indeplineste aceasta sarcina de o indemnizatie de conducere, in limitele prevazute in anexa nr. 4, stabilita in raport de complexitatea sarcinii primite.

ART. 7
(1) Personalul incadrat pe functii de executie de specialitate specifice poate primi un salariu de merit lunar, care face parte din salariul de baza.
Acesta poate fi de pina la 15% aplicat la salariul de baza si se acorda pentru rezultate deosebite abtinute in activitatea desfasurata.
(2) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul de personal prevazut pentru functiile de executie de specialitate specifice si se stabileste de Biroul permanent, la propunerea secretarului general. Activitatea personelor respective se analizeaza in fiecare an si in raport cu rezultatele obtinute se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.

ART. 8
Majorarea salariului de baza pentru personalul incadrat in functii de executie de specialitate specifice prevazut in anexa nr. 3, precum si a indemnizatiei de conducere, in limitele prevazute de lege, se poate face o data pe an, de regula la inceputul anului bugetar, tinind seama de calitatile personale reflectate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala.

ART. 9
(1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decit cele de specialitate specifice, sint diferentiate pe functii si in cadrul fiecarei functii pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sint stabilite pe 3-4 gradatii.
(2) Trecerea in gradatia imediat superioara a personalului incadrat in functii de executie se face o data pe an, la inceputul anului bugetar, de catre secretarul general, la propunerea sefului de compartiment.
(3) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala.
Vechimea minima necesara pentru trecerea intr-o gradatie superioara este de doi ani.
(4) In mod exceptional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general , poate reduce la jumatate vechimea minima prevazuta la alin. (3).

ART. 10
(1) Angajarea si avansarea in functie, in grade sau trepte profesionale a personalului de executie, altul decit cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, in conditiile legii, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Salariul de baza ce se acorda la avansare este in toate cazurile cel prevazut la gradatia 1 a functiei respective.
(2) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin doi ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incarate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
(3) Persoanele incadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel pina la expirarea perioadei de proba. Avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara se face pe baza de examen sau concurs.
(4) Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate aproba, in mod exceptional, prezentarea la concurs sau examen pentru avansare in gradul sau treapta profesionala imediat superioara fara indeplinirea conditiei de vechime minima prevazuta la alineatul precedent.

ART. 11
(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pina la 15%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
------------------------------------------------------------------------------Transe de vechime in munca Procente din salariul de baza ------------------------------------------------------------------------------- intre 3 si 5 ani 3 - de la 5 la 10 ani 6 - de la 10 la 15 ani 9 - de la 15 la 20 ani 12 - peste 20 ani 15 ------------------------------------------------------------------------------(2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.
(3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.

ART. 12
(1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptaminal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza.
(2) Munca peste durata normala poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. 1 se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau sectorului de activitate, fara a depasi 360 ore anual.

ART. 13
Personalul care lucreaza in conditii grele de munca poate primi un spor de pina la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporului se aproba de Biroul permanent, la propunerea secretarului general.

ART. 14
Premierea personalului incadrat in functii de executie de specialitate specifice, a celuilalt personal de executie, precum si a persoanelor care coordoneaza activitatea unor compartimente sau sectoare se face din fondul de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase.

ART. 15
(1) Pentru activitatea desfasurata, persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza la sfirsitul anului calendaristic de un premiu anual de pina la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare sau au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.

ART. 16
Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare, burse si cheltuieli de protocol, se constituie fondul presedintelui Senatului si fondul presedintelui Adunarii Deputatilor, care se aproba anual prin buget.

ART. 17
Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 5.

ART. 18
Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, cu aprobarea Biroului permanent.

ART. 19
Persoanele numite temporar sa indeplineasca atributiile de conducere a unui compartiment sau sector de activitate in locul unei persoane cu astfel de atributii, care lipseste din unitate a perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sint incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.

ART. 20
(1) Senatorii si deputatii care participa la lucrarile Parlamentului, in plen, in comisii sau in sedintele Biroului permanent, beneficiaza de o indemnizatie zilnica de 200 lei.
(2) Senatorii si deputatii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciuliul in municipiul Bucuresti, primesc o diurna de 120 lei pe zi si totodata li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, in cazul in care nu beneficiaza de cazare gratuita, li se acorda suma de 30 lei pe noapte, pe toata durata sesiunii parlamentare, cu exceptia perioadei de vacanta.
(3) Senatorii sau deputatii care efectueaza o deplasare in tara, din insarcinarea presedintelui Senatului sau al Adunarii Deputatilor, beneficiaza de decontarea integrala a cheltuielilor de cazare sau, la alegere, in cazul in care nu se cazeaza in unitati hoteliere sau alte spatii de cazare autorizate care pot emite chitante oficiale privind tarifele percepute, de suma de 30 lei pe noapte, precum si de o diurna de 120 lei pe zi, in cazul in care deplasarea se efectueaza in alta localitate decit municipiul Bucuresti sau cea in care domiciliaza. De aceleasi drepturi beneficiaza si senatorii sau deputatii care nu domiciliaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pe timpul deplasarii in aceste circumscriptii in vederea indeplinirii unor activitati legate de exercitarea mandatului.
(4) In functie de evolutia preturilor si tarifelor, in cazul in care rezulta o crestere mai mare de 30% a acestora, birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor vor actualiza cuantumul diurnei prevazute la alin. 2 si 3.

ART. 21
De la data incetarii mandatului de senator sau deputat, timp de doi ani persoanelor in cauza nu li se poate modifica in mod unilateral sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor.

ART. 22
La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal in functii si, dupa caz, in grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, tinindu-se seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pina la data incadrarii si de nivelul de pregatire al fiecaruia.
ART. 23 (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competenta Biroului permanent al fiecarei camere.
(2) Contestatiile se depun in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta si vor fi solutionate in termen de 30 de zile.
(3) Impotriva masurii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cind au luat cunostinta de masura luata.

ART. 24
(1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decit functiile de executie de specialitate specifice prevazute in anexa nr. 3, precum si conditiile de incadrare sint cele prevazute pentru functiile de executie din ministere si celelalte organe centrale, mai mari cu 15-30%.
(2) In statele de functii pentru aparatul Parlamentului vor putea fi incluse si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare care se dovedesc necesare prin preluarea acestora de la unitatile bugetare unde functiile respective sint specifice, salarizate potrivit prevederilor de la alin . 1.

ART. 25
(1) Birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor, dupa caz, aproba defalcarea fondului destinat platii salariilor.
(2) Statele de functii se aproba de birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor, dupa caz.

ART. 26
(1) Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifice, culturale , artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin reglementari specifice.
(2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de presedintele Senatului sau al Adunarii Deputatilor, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna, in valuta, se aproba de catre presedintele care a dispus deplasarea.

ART. 27
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta lege.

ART. 28
(1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pina la care ramin valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
(2) Salariile din prezenta lege sint brute si impozabile potrivit legii si nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare, precum si compensatiile pentru cresterea preturilor.
(3) Drepturile prevazute la art. 2 din prezenta lege se cumuleaza cu pensia sau alte venituri.
(4) Prin derogare de la Legea nr. 3/1977, cu modificarile ulterioare, la incetarea mandatului, indiferent de durata acestuia, senatorii si deputatii pensionari pot solicita recalcularea pensiei, luindu-se in calcul salariul primit si perioada mandatului.

ART. 29
Ministerul Economiei si Finantelor va introduce in structura bugetului administratiei centrale pe anul 1991 modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.

ART. 30
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 2, art. 4, art.
5 si art. 8 alin. 4 din Legea nr. 4/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 iunie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 20 iunie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU ANEXA 1 SALARIILE pentru senatori si deputati, precum si pentru functiile din Biroul permanent al Senatului, al Adunarii Deputatilor si din comisiile permanente ale celor doua camere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Salariul de baza lunar crt. - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Senator, deputat 26.000
2. Vicepresedintii si secretarii comisiilor permanente ale Senatului si Aunarii Deputatilor 27.000
3. Secretarii si chestorii Senatului si ai Adunarii Deputatilor, precum si presedintii comisiilor permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor 28.000
4. Vicepresedintii Senatului si ai Adunarii Deputatilor 30.000
5. Presedintele Senatului si al Adunarii Deputatilor 35.000 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2 SALARIILE pentru unele functii de conducere specifice din aparatul Parlamentului ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Salariul de baza lunar crt. - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Secretar general al aparatului Senatului, al aparatului Adunarii Deputatilor 26.000
2. Sef departament la Senat, director la Adunarea Deputatilor 24.000 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 3 SALARIILE DE BAZA pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Nivelul Salariul de baza lunar crt. studiilor - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Consilier parlamentar S 19.000 - 21.000
2. Expert parlamentar S 17.000 - 19.000
3. Consultant parlamentar S 11.000 - 14.000
4. Sef birou senatorial S 11.000 - 14.000
5. Sef birou senatorial M 9.000 - 11.000
6. Sef de cabinet I S 8.000 - 11.000
7. Sef de cabinet II M 6.000 - 9.000
8. Secretar de cabinet M 5.000 - 7.000 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 4 INDEMNIZATIA DE CONDUCERE ------------------------------------------------------------------------------ Indemnizatia de conducere Nr. - lei crt. Functia ------------------------minima maxima ------------------------------------------------------------------------------
1. Adjunct sef departament, director adjunct, sef compartiment, sector, serviciu, birou 2.000 5.000 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 5 DREPTURILE persoanelor utilizate in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament
1. Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pina la 7.000 lei, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
Daca aceste persoane desfasoara activitate de colaborare in alta localitate decit cea in care domiciliaza, au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit tarifului practicat de unitatile hoteliere, precum si la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare , pe toata perioada cit isi desfasoara activitatea.

2. Pentru unele lucrari cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (traducatori, interpreti, stenodactilografi, tipografi si altii), platiti cu ora. Tariful orar se stabileste corespunzator cu salariul de baza prevazut de lege pentru functia respectiva.

3. Persoanele domiciliate in alte localitati decit municipiul Bucuresti, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna zilnica in cuantumul prevazut de lege pentru salariatii din unitatile bugetare. Cheltuielile de transport pentru intoarcerea in localitatea in care domiciliaza se deconteaza fara document, in limita sumei din documentul de transport prevazut la sosire.
NOTA:
Reglementarile din prezenta anexa se aplica de la 1 iunie 1991.
------------------------


Vineri, 27 ianuarie 2023, 01:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.