LEGE nr.20 din 6 aprilie 1993
pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
Textul actului publicat în M.Of. nr. 73/12 apr. 1993

LEGEA nr. 20 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 12 aprilie 1993
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, precum si statele membre ale acestora - Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheza, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord - pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE ACORD EUROPEAN instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

ART. 1
Se stabileste, prin cele ce urmeaza, o asociere intre Romania, pe de o parte, Comunitatea si statele sale membre, pe de alta parte. Obiectivele acestei negocieri sint urmatoarele:
- sa asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic intre parti, care sa permita dezvoltarea unor legaturi politice strinse;
- sa promoveze dezvoltarea comertului, precum si relatii economice armonioase intre parti, sprijinind astfel dezvoltarea economica in Romania;
- sa asigure o baza pentru cooperarea economica, sociala, financiara si culturala;
- sa sprijine eforturile Romaniei de dezvoltare a economiei, de desavirsire a tranzitiei intr-o economie de piata si de consolidare a democratiei;
- sa stabileasca institutii adecvate pentru a face asocierea efectiva;
sa asigure un cadru pentru integrarea graduala a Romaniei in Comunitate.
In acest scop, Romania va actiona pentru indeplinirea conditiilor necesare.
...............................................................................
TITLUL 4 - CIRCULATIA LUCRATORILOR, DREPTUL DE STABILITATE, FURNIZAREA DE SERVICII

CAP. 1

CIRCULATIA LUCRATORILOR

ART. 38

1. Sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile in fiecare stat membru - tratamentul acordat lucratorlor de de nationalitate romana, legal angajati pe teritoriul unui stat membru, va exclude orice discriminare bazata pa nationalitate, in ceea priveste conditiile de munca, remunerarea sau concedierea, in comparatie cu proprii cetateni;
- sotia si copiii, legal rezidenti, ai unui lucrator legal angajat pe teritoriul unui stat membru, cu exceptia lucratorilor sezonieri si a lucratorilor a caror situatie cade sub incidenta acordurilor bilaterale in sensul art. 42, vor avea acces la piata fortei de munca a acelui stat membru, daca respectivele acorduri nu prevad altfel, pentru perioada in care muncitorul este autorizat sa se angajeze.

2. Romania va acorda, sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile in aceasta tara, tratamentul la care se refera paragraful 1 pentru lucratorii care sint cetateni ai unui stat membru si sint legal angajati pe teritoriul sau, ca si pentru sotiile si copiii acestora, legal rezidenti pe respectivul teritoriu.

ART. 39

1. In vederea coordonarii sistemelor de securitate sociala pentru lucratorii de nationalitate romana legal angajati pe teritoriul unui stat membru si pentru membrii lor de familie, rezidenti legali in acea tara si sub rezerva conditiilor si modalitatile aplicabile in fiecare stat membru, toate perioadele de asigurare, angajare sau rezidenta ale acestor lucratori in diferitele state membre vor fi cumulate pentru determinarea pensiilor si anuitatilor pentru virsta de pensionare, invaliditate si deces sau in scopul ingrijirii medicale, pentru acesti lucratori si membrii familiilor lor; orice pensii sau anuitati privind virsta de pensionare, deces, accidentele industriale, bolile profesionale sau invaliditatea rezultata din eceste situatii, cu exceptia beneficiilor necontribuitive, vor fi liber transferabile la cursul aplicat in virtutea legii de catre statul sau statele membre debitoare; lucratorii in cauza vor primi alocatii pentru membrii familiei lor, asa cum sint ei definiti mai sus.

2. Romania va acorda lucratorilor care sint cetateni ai unui stat membru si legal angajati pe teritoriul sau, precum si membrilor familiilor lor, rezidenti legali pe acest teritoriu, un tratament similar cu cel prevazut in subparagrafele 2 si 3 ale paragrafului 1.

ART. 40

1. Consiliul de Asociere va adopta, prin decizie, prevederile adecvate pentru realizarea obiectivului stabilit la art. 39.

2. Consiliul de Asociere va adopta prin decizie reguli detaliate privind cooperarea administrativa care sa asigure administrarea necesara si garantiile de control pentru aplicarea prevederilor din paragraful 1.

ART. 41
Prevederile adoptate de Consiliul de Asociere in concordanta cu art.40 nu vor afecta nici un drept sau obligatie care decurge din acordurile bilaterale dintre Romania si statele membre, atunci cind aceste acorduri asigura un tratament mai favorabil pentru cetatenii Romaniei sau pentru cei ai statelor membre.

ART. 42

1. Tinind cont de situatia pietei fortei de munca din statul membru, sub rezerva legislatiei sale si reglementarilor in vigoare in acel stat membru, referitoare la domeniul mobilitatii fortei de munca, facilitatile existente pentru accesul la angajare al lucratorilor romani, acordate de statele membre in baza acordurilor bilaterale trebuie sa fie mentinutesi, daca este posibil, imbunatatite, celelalte state membre vor examina, de o maniera favorabila,posibilitatea de a incheia acorduri similare.

2. Consiliul de asociere va examina acordarea de alte imbunatatiri, inclusiv facilitati de acces pentru formarea profesionala, in conformitate cu regulile si procedurile in vigoare in statele membre, cu luarea in considerare a situatiei pietei fortei de munca din statele membre si din Comunitate.

ART. 43
Pe durata celei de-a doua etape prevazute de art.7 sau mai devreme, daca se decide astfel, Consiliul de Asociere va examina noi modalitati de imbunatatire a circulatiei lucratorilor, luind in considerare, intre altele, situatia si cerintele economice si sociale din Romania si situatia angajarii fortei de munca in Comunitate. Consiliul de Asociere va face recomandari in acest scop.

ART. 44
In scopul facilitatii restructurarii resurselor de forta de munca, ca urmare a restructurarii economice din Romania, Comunitatea va furniza asistenta tehnica pentru crearea, in Romania, a unui sistem adecvat de asigurari sociale conform art.89.
COMENTARIU
1. Asocierea intre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele ei membre, pe alta parte, presupune si include o perioada de tranzitie cu o durata de cel mult 10 ani, impartita in doua etape succesive, fiecare dainuind, in principiu, cite cinci ani.
In cursul perioadei de cel mult 10 ani, potrivit acordului reprodus - in extras - mai sus, Romania se obliga sa actioneze pentru asigurarea obiectivelor acestei asocieri, astfel cum sint indicate in art. 1.

2. In rindul masurilor legislative pe care tara noastra s-a obligat, potrivit Acordului European (ratificat prin Legea nr.20/1993) sa le adopte, treptat, in cursul perioadei de tranzitie mentionate mai sus, sint si o serie de reglementari legale in domeniul legislatiei muncii, indicate in art.38 si urm. din Acord, reproduse mai sus.
Prin adoptarea reglementarilor legale amintite se va asigura - in timp - eliminarea disparitatilor economice si sociale dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pa de alta parte.


Joi, 02 februarie 2023, 20:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.