ORDONANȚĂ nr.124 din 29 august 1998
privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 328/29 aug. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și al art. 114 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Cabinetul medical este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale primare de medicină generală, de stomatologie și de specialitate.

(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical acreditat.

(3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civilă medicală.

Art. 2. - (1) În cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați sau colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-și crea facilități economice comune, păstrându-și individualitatea în relațiile cu terții.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia, formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului permanent al pacienților la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale prevăzute de lege.

(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulți medici asociați și poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Art. 3. - (1) Cabinetele medicale grupate, precum și cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înștiințarea autorității care a avizat înființarea și înregistrarea cabinetului medical.

CAPITOLUL II
Înființarea și înregistrarea cabinetului medical

Art. 4. - Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităților care se vor desfășura, înscrise în autorizația de liberă practică a medicului, eliberată în condițiile legii.

Art. 5. - (1) Cabinetele medicale se înființează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcție de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).

(2) Actul de înființare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește și se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcțiile sanitare județene sau de Direcția Sanitară a Municipiului București. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.

(3) Documentația necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabilește prin ordin al ministrului sănătății.

CAPITOLUL III
Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical

Art. 6. - (1) Cabinetele medicale pot desfășura activități de învățământ și cercetare, dacă au aprobarea Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației Naționale în acest sens.

(2) Medicul sau personalul medical care desfășoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienților.

(3) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de către Ministerul Sănătății și unitățile sale subordonate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de către alte organe abilitate, în condițiile legii.

Art. 7. - Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătății, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea și profilul de activitate declarate.

Art. 8. - Cabinetul medical poate realiza venituri din:

a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate județeană sau a municipiului București ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
c) donații și sponsorizări;
d) activități de consiliere și avizare în domeniul medical;
e) activități contractate cu unitățile care coordonează activitățile de învățământ și cercetare din rețeaua Ministerului Sănătății;
f) alte surse obținute conform dispozițiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum și a celei excedentare din dotare.

Art. 9. - Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispozițiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfășurată pe bază de liberă inițiativă.

Art. 10. - Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociați reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice și profesionale.

Art. 11. - (1) Angajarea personalului mediu sanitar și a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociați, de către medicul delegat.

(2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 12. - Cabinetele medicale sunt obligate să întocmească și să transmită situațiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății privind starea de sănătate și demografică a populației.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 13. - (1) Cabinetele medicale se pot înființa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spații puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, special amenajate și autorizate legal, cu această destinație.

(2) Bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, pot fi închiriate, concesionate sau vândute medicilor în vederea înființării de cabinete medicale potrivit dispozițiilor legale.

(3) Condițiile de vânzare sau de concesionare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Cabinetele medicale înființate în temeiul altor acte normative se vor reorganiza, potrivit prezentei ordonanțe, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare.

Art. 15. - Ministerul Sănătății împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, norme privind formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (3), care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 16. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 29 august 1998.
Nr. 124.


Vineri, 27 ianuarie 2023, 17:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.