LEGE nr.151 din 15 iulie 1998
privind dezvoltarea regională în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 265/16 iul. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prin prezenta lege se stabilesc cadrul instituțional, obiectivele, competențele și instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România.

Art. 2. - Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt următoarele:

a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, prin recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmare a unor condiții istorice, geografice, economice, sociale, politice, și preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
b) pregătirea cadrului instituțional pentru a răspunde criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene și de acces la fondurile structurale și la Fondul de coeziune ale Uniunii Europene;
c) corelarea politicilor și activităților sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea inițiativelor și prin valorificarea resurselor locale și regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile și al dezvoltării culturale a acestora;
d) stimularea cooperării interregionale, interne și internaționale, a celei transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum și participarea regiunilor de dezvoltare la structurile și organizațiile europene care promovează dezvoltarea economică și instituțională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte.

Art. 3. - Finanțarea programelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2 se asigură prin Fondul național pentru dezvoltare regională, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL II
Regiunile de dezvoltare

Art. 4. - (1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București pot hotărî, cu acordul consiliilor locale interesate, ca zona care cuprinde teritoriile județelor în cauză, respectiv al municipiului București, să constituie regiune de dezvoltare.

(2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativteritoriale și nu au personalitate juridică.

Art. 5. - (1) Constituirea regiunii de dezvoltare se face printr-o convenție semnată de reprezentanții consiliilor județene și, respectiv, ai Consiliului General al Municipiului București.

(2) Regiunile de dezvoltare astfel constituite vor deveni, cu avizul Guvernului, cadrul de implementare și de evaluare a politicii de dezvoltare regională.

CAPITOLUL III
Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională

Art. 6. - (1) Pentru coordonarea activităților de promovare a obiectivelor care decurg din politicile de dezvoltare regională, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se înființează Consiliul pentru dezvoltare regională ca organ deliberativ.

(2) Consiliul pentru dezvoltare regională are următoarele atribuții principale:

a) analizează și hotărăște strategia și programele de dezvoltare regională;
b) aprobă proiectele de dezvoltare regională;
c) prezintă Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională propuneri privind constituirea Fondului pentru dezvoltare regională;
d) aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională;
e) urmărește utilizarea fondurilor alocate agențiilor pentru dezvoltare regională din Fondul național pentru dezvoltare regională;
f) urmărește respectarea obiectivelor regionale.

(3) Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din președinții consiliilor județene și câte un reprezentant al consiliilor locale municipale, orășenești și comunale, desemnați din fiecare județ, pe durata mandatului. În cazul municipiului București, în Consiliul pentru dezvoltare regională va fi desemnat un reprezentant al Consiliului General al Municipiului București și câte un reprezentant al consiliilor locale de sector.

(4) Consiliul pentru dezvoltare regională va avea un președinte și un vicepreședinte. Aceste funcții vor fi îndeplinite, prin rotație, pentru câte un mandat de un an, de către reprezentanții județelor, desemnați de acestea.

(5) La lucrările Consiliului pentru dezvoltare regională participă, fără drept de vot, prefecții județelor. De asemenea, pot fi invitați și reprezentanți ai consiliilor locale, municipale, orășenești și comunale, precum și ai instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, în funcție de problematica supusă dezbaterii.

(6) Consiliul pentru dezvoltare regională adoptă propriul regulament de funcționare, pe baza regulamentului-cadru elaborat de Guvern.

Art. 7. - (1) În cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare, în termen de 30 de zile de la înființarea Consiliului pentru dezvoltare regională, se va constitui o agenție pentru dezvoltare regională, coordonată de acesta.

(2) Agențiile pentru dezvoltare regională sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acționează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează și funcționează în condițiile prezentei legi și ale statutului de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul pentru dezvoltare regională.

(3) Directorul Agenției pentru dezvoltare regională este numit pe bază de concurs și este eliberat din funcție de către Consiliul pentru dezvoltare regională.

(4) Finanțarea cheltuielilor de organizare și funcționare a Agenției pentru dezvoltare regională se asigură din Fondul pentru dezvoltare regională, nivelul acestora fiind aprobat de Consiliul pentru dezvoltare regională.

(5) Consiliul pentru dezvoltare regională aprobă organigrama, astfel încât fiecare județ să fie reprezentat în mod egal.

Art. 8. - Agenția pentru dezvoltare regională are următoarele atribuții principale:

a) elaborează și propune Consiliului pentru dezvoltare regională, spre aprobare, strategia de dezvoltare regională, programele de dezvoltare regională și planurile de gestionare a fondurilor;
b) pune în aplicare programele de dezvoltare regională și planurile de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul pentru dezvoltare regională, cu respectarea legislației în vigoare, și răspunde față de acesta pentru realizarea lor;
c) identifică zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare, împreună cu consiliile locale sau județene, după caz, și înaintează documentațiile necesare, aprobate, în prealabil, de Consiliul pentru dezvoltare regională, Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională și Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională;
d) asigură asistență tehnică de specialitate, împreună cu consiliile locale sau județene, după caz, persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc în zonele defavorizate;
e) înaintează Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională propuneri de finanțare, din Fondul național pentru dezvoltare regională, a proiectelor de dezvoltare aprobate;
f) acționează pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru dezvoltare regională;
g) gestionează Fondul pentru dezvoltare regională, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională;
h) răspunde față de Consiliul pentru dezvoltare regională și față de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor alocate.

Art. 9. - (1) Programele de dezvoltare regională se finanțează din Fondul pentru dezvoltare regională, administrat de Agenția pentru dezvoltare regională.

(2) Fondul pentru dezvoltare regională se constituie, anual, din:

a) alocații de la Fondul național pentru dezvoltare regională;
b) contribuții de la bugetele locale și județene, în limitele aprobate de consiliile locale sau județene, după caz;
c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană și de la alte organizații internaționale.

(3) Operațiunile financiare privind executarea proiectelor de investiții sunt derulate de agențiile pentru dezvoltare regională, prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.

(4) Fondurile pentru dezvoltare regională nu pot avea altă destinație decât cea prevăzută de prezenta lege.

(5) Fondurile neutilizate în execuția bugetară curentă se reportează în anul următor.

CAPITOLUL IV
Structuri naționale pentru dezvoltarea regională

Art. 10. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se înființează Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională, în vederea promovării obiectivelor politicii de dezvoltare regională prevăzute la art. 2.

(2) Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională are în componența sa președinții și vicepreședinții consiliilor pentru dezvoltare regională și, la paritate cu numărul acestora, reprezentanți ai Guvernului, desemnați prin hotărâre a Guvernului.

(3) Președintele Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională este primul-ministru.

Art. 11. - Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia națională pentru dezvoltare regională și Programul național pentru dezvoltare regională;
b) prezintă Guvernului propuneri privind constituirea Fondului național pentru dezvoltare regională;
c) aprobă criteriile, prioritățile și modul de alocare a resurselor Fondului național pentru dezvoltare regională;
d) urmărește utilizarea fondurilor alocate agențiilor pentru dezvoltare regională din Fondul național pentru dezvoltare regională;
e) aprobă utilizarea fondurilor de tip structural, alocate României de către Comisia Europeană în perioada de preaderare, precum și a fondurilor structurale după aderarea la Uniunea Europeană;
f) urmărește realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul activităților de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor.

Art. 12. - Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională funcționează pe baza unui regulament propriu de organizare și funcționare, elaborat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 13. - (1) În scopul promovării și coordonării politicii de dezvoltare regională, se înființează Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională, organ executiv al Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională, cu personalitate juridică, condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat.

(2) Statutul, sediul, modul de organizare și funcționare ale Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la înființarea Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională, la propunerea acestuia.

(3) Finanțarea cheltuielilor de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională se asigură, anual, din Fondul național de dezvoltare regională, nivelul acestora fiind aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională.

Art. 14. - Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională are următoarele atribuții principale:

a) elaborează strategia națională pentru dezvoltare regională și Programul național pentru dezvoltare regională;
b) elaborează principiile, criteriile, prioritățile și modul de alocare a resurselor Fondului național pentru dezvoltare regională;
c) propune Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională constituirea Fondului național pentru dezvoltare regională;
d) asigură managementul financiar și tehnic al Fondului național pentru dezvoltare regională;
e) promovează diferite forme de cooperare între județe, municipii, orașe, comune;
f) asigură asistență de specialitate consiliilor pentru dezvoltare regională în procesul de construcție instituțională;
g) propune Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională nominalizarea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi susținute economic și financiar prin instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională;
h) îndeplinește funcția de negociator național în relațiile cu Direcția de Politică Regională și Coeziune din cadrul Comisiei Europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de coeziune;
i) gestionează fondurile alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională;
j) gestionează fondurile alocate României din Fondul de coeziune;
k) coordonează aplicarea Planului național de dezvoltare regională, care stă la baza negocierilor cu Comisia Europeană și a finanțărilor pentru diferite programe comunitare.

Art. 15. - (1) Pentru finanțarea programelor de dezvoltare regională în România, se constituie Fondul național pentru dezvoltare regională din suma care se alocă anual prin bugetul de stat ca poziție distinctă pentru politica de dezvoltare regională.

(2) La Fondul național pentru dezvoltare regională pot fi atrase și alte surse de finanțare interne și internaționale:

a) asistență financiară permanentă din partea Uniunii Europene, în cadrul Programului PHARE;
b) sumele provenite din fondurile de tip structural, care vor fi asigurate României de către Uniunea Europeană în perioada în care va avea statutul de stat asociat;
c) sumele provenite din fondurile structurale, care vor fi asigurate României din momentul aderării sale la Uniunea Europeană;
d) asistență financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizații internaționale, bănci;
e) alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului.

Art. 16. - (1) La solicitarea consiliilor locale sau județene, după caz, și în baza documentațiilor prezentate de agențiile pentru dezvoltare regională, consiliile pentru dezvoltare regională pot solicita Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională să propună Guvernului declararea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi susținute economic prin instrumente specifice politicii de dezvoltare regională.

(2) Facilitățile de care beneficiază zonele defavorizate, criteriile și condițiile în baza cărora acestea pot fi acordate se stabilesc prin lege specială.

(3) Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2), Guvernul, la propunerea Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională, stabilește facilitățile fiscale concrete de care va beneficia fiecare zonă în parte.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 17. - Comisia Națională pentru Statistică colectează din regiunile de dezvoltare, constituite potrivit prezentei legi, datele statistice specifice, necesare fundamentării și monitorizării politicilor de dezvoltare regională.

Art. 18. - Utilizarea sumelor primite din Fondul pentru dezvoltare regională pentru proiectele de dezvoltare regională, cu nerespectarea destinației și a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constată și se sancționează, potrivit legii, de către organele de control abilitate.

Art. 19. - Pentru anul 1998, finanțarea cheltuielilor de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională se asigură din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, nivelul sumelor urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Guvernul, va aproba prin hotărâre, la propunerea Consiliului pentru Reformă și a Departamentului pentru Administrație Publică Locală, normele metodologice de aplicare a acesteia, precum și regulamentul-cadru prevăzut la art. 6 alin. (6).

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 15 iulie 1998.
Nr. 151.


Luni, 20 martie 2023, 18:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.