LEGE nr.196 din 17 noiembrie 1997
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 331/26 noi. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.154 din 14 iulie 1997, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizarea de locuințe, având ca suprafețe construite cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit cu această destinație, în anul fiscal respectiv."

2. La articolul I punctul 3, articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de consolidare la locuințele avariate de seisme, precum și de reabilitare a locuințelor existente, de categoria a III-a, a IV-a și garsoniere, realizate în condițiile H.C.M. nr.1.650/1968, ale H.C.M. nr.1.669/1969 și ale H.C.M. nr.585/1971, beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."

3. La articolul I punctul 5, articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de viabilizare a terenurilor destinate construcțiilor de locuințe beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."

4. La articolul I punctul 7, articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soțul, soția, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună."

5. La articolul I punctul 9, articolul 20 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Creditele pentru construirea sau cumpărarea de locuințe se acordă o singură dată persoanelor fizice cu cetățenie română, care nu au deținut și nu au în proprietate o locuință. De aceste credite mai beneficiază, prin excepție, persoanele calificate din agricultură, învățământ, sănătate, administrație publică și culte, care își stabilesc domiciliul în mediul rural, precum și cele care gospodăresc împreună cu familia în locuințe care nu satisfac exigențele minimale de suprafață, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege."

6. La articolul I, după punctul 9 se introduce punctul 91, cu următorul cuprins:

"91. La articolul 20, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

«La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni un depozit reprezentând până la 10% din valoarea creditului solicitat.»"

7. La articolul I punctul 12, articolul 271 se abrogă.

8. La articolul I punctul 14, articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - În cazurile în care, în clădirile de locuințe, unul dintre proprietari sau chiriași împiedică cu bună știință și sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari sau chiriași, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanța va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului."

9. La articolul I punctul 15, alineatul final al articolului 37 se abrogă.

10. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:

"18. La articolul 62, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

«De drepturile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.19/1994 vor beneficia, de la data intrării în vigoare a legii, și tinerii căsătoriți care au, fiecare, vârsta până la 35 de ani, împliniți până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea.»"

11. La articolul I, punctul 19 va avea următorul cuprins:

"19. La articolul 63, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

«Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 și 12, separat sau cumulativ, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.»"

12. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 201 și 202, cu următorul cuprins:

"201. La articolul 69, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

«În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii din clădirile cu mai multe locuințe în proprietate privată sau mixtă se vor constitui în asociații de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.»"

202. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

«Art. 70. - Decretul Consiliului de Stat nr.387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea și funcționarea asociației locatarilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abrogă după 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.»"

13. La articolul I punctul 23, articolul 17 alineatul 1 din anexa nr. 2 "Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari" va avea următorul cuprins:

"Asociația de proprietari, cu întrunirea majorității voturilor, poate întreprinde măsuri vizând îmbunătățirea confortului și a eficienței clădirii. Instalațiile mai importante ca: boilere cu apă caldă, încălzire centrală, rezervoare de apă, ascensoare, alte dotări de amploare similare pot fi schimbate de asociație numai cu aprobarea a cel puțin două treimi din numărul voturilor proprietarilor."

Art. II. - Legea locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 21 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 17 noiembrie 1997.
Nr. 196.


Marți, 06 decembrie 2022, 07:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.