LEGE nr.204 din 28 decembrie 1999
pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Textul actului publicat în M.Of. nr. 646/30 dec. 1999

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este institutia suprema de control financiar asupra modului de formare, administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Curtea de Conturi exercita si atributii jurisdictionale in conditiile prezentei legi."

2. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: doua sectii de control ulterior, Sectia jurisdictionala, Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi si camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti. Curtea de Conturi are un Secretariat general."

3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Membrii Curtii de Conturi sunt consilieri de conturi, in numar de 25. Acestia alcatuiesc plenul Curtii de Conturi."

4. La articolul 11, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sectiile de control ulterior sunt formate din 13 consilieri de conturi si din controlori financiari. Ele se organizeaza in divizii sectoriale si directii teritoriale. Diviziile sunt conduse de consilieri de conturi. In cadrul diviziilor pot fi organizate directii de specialitate."

5. La articolul 17, dupa litera f) se introduce litera f^1) cu urmatorul cuprins:
"f^1) constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca;"

6. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48. - Colegiul jurisdictional judeca, in prima instanta, plangerile introduse impotriva incheierilor prin care completele constituite potrivit art. 36 alin. (1) au dispus descarcarea de gestiune."

7. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50. - Colegiul jurisdictional al camerei de conturi judetene si a municipiului Bucuresti judeca cauzele care fac obiectul art. 45-48 privind unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice, regiile autonome de interes local, sucursalele sau filialele regiilor autonome de interes national, precum si companiile, societatile nationale si societatile comerciale la care statul sau autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar, care isi au sediul pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti in care functioneaza camera de conturi judeteana sau a municipiului Bucuresti. De asemenea, Colegiul jurisdictional judeca cauzele privind respectarea dispozitiilor art. 19."

8. La articolul 84^2 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Recursul prevazut la alin. (1) se poate face de catre parti si de catre procurorul general financiar."

9. La articolul 104, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Functiile de presedinte si de vicepresedinti vor fi ocupate de doi economisti si un jurist."

10. La articolul 126, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse prin decizii in baza art. 94, ramase definitive - cu amenda civila egala cu salariul pe 2-5 luni al persoanei din vina careia nu au fost aduse la indeplinire masurile stabilite."

11. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 131. - Prin acte de imputatie, in sensul prezentei legi, se intelege deciziile de imputare si, dupa caz, angajamentele de plata luate in scris, potrivit Codului muncii."

ART. 2
(1) Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice si prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare, dandu-se articolelor o noua numerotare.
(2) Dispozitiile art. 8 alin. (1) devin aplicabile de la data de 1 ianuarie 2000.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN


Miercuri, 08 februarie 2023, 16:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.