ORDONANȚĂ nr.29 din 30 ianuarie 2000
privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 41/31 ian. 2000

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță instituie cadrul legal pentru reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de igienă și confort termic interior și de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice și de combustibil, costurile de întreținere pentru încălzire și alimentare cu apă caldă de consum, precum și de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Art. 2. - Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente constituie parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența energetică și la protecția mediului și cu principiile de bază privind dezvoltarea durabilă.

Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanțe se aplică tuturor clădirilor existente, în cadrul cărora se desfășoară activități care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice în domeniu.

Art. 4. - Activitatea de reabilitare și modernizare termică a clădirilor urmărește îmbunătățirea performanțelor de izolare termică a elementelor de construcție care delimitează de exterior spațiile interioare încălzite, precum și creșterea eficienței energetice a instalațiilor interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum, a centralelor termice, punctelor termice și a rețelelor de distribuție a agentului termic și a apei calde de consum, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora.

Art. 5. - Statul sprijină persoanele fizice și juridice care întreprind măsuri de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente prin acțiuni de informare gratuită a utilizatorilor, prin facilități fiscale acordate unor categorii de utilizatori și agenților economici care acționează efectiv în acest domeniu, și prin stimularea promovării surselor de energie regenerabilă.

CAPITOLUL II
Realizarea programelor de reabilitare și modernizare
termică a clădirilor și a instalațiilor aferente

Art. 6. - (1) În baza politicii energetice a statului, Guvernul va adopta anual programe naționale de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente.

(2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și a instalațiilor aferente sunt necesare următoarele măsuri:

a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică;
b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protecție termică a clădirilor, a necesarului de materiale și echipamente și a fondurilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor;
c) revizuirea și actualizarea reglementărilor tehnice referitoare la proiectarea și executarea protecției termice a clădirilor și a instalațiilor aferente și stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia;
d) elaborarea de proiecte directoare și de soluții-cadru pentru reabilitarea și modernizarea clădirilor și a instalațiilor aferente;
e) elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al căldurii pentru încălzire și alimentare cu apă caldă de consum.

Art. 7. - (1) Pentru clădirile prevăzute la art. 3 se eliberează certificatul energetic prin care se atestă performanța energetică a acestora (izolarea termică, randamentul energetic al echipamentelor etc.).

(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va adopta prin ordin al ministrului metodologia de elaborare și de acordare a certificatului energetic al clădirilor existente.

Art. 8. - Societățile naționale și ceilalți agenți economici care operează în domeniul producerii și distribuirii energiei termice pentru încălzire și pentru prepararea apei calde de consum vor proceda la:

a) efectuarea de bilanțuri energetice pentru sistemele care asigură alimentarea cu căldură și cu apă caldă de consum;
b) efectuarea de reglaje periodice ale instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum;
c) depistarea pierderilor de căldură și de apă din rețelele de distribuție pentru alimentarea cu căldură și cu apă caldă de consum și efectuarea cu precădere a remedierilor necesare;
d) controlul termoizolației pentru conducte, cazane și schimbătoare de căldură și luarea, după caz, de măsuri de remediere sau de înlocuire.

Art. 9. - (1) Pentru reabilitarea termică a clădirilor existente, precizate la art. 3, proprietarii sau administratorii, după caz, vor proceda la:

a) evaluarea stării tehnice a clădirii asupra căreia se intervine, prin:
- contactarea unui birou de consultanță sau a unei companii de servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de intervenție și a asistenței tehnice de specialitate necesare, precum și pentru elaborarea certificatului energetic al clădirii;
- contractarea elaborării expertizei tehnice privind starea clădirii și instalațiilor aferente, formularea și analizarea variantelor de reabilitare și modernizare;
b) acceptarea soluției de reabilitare și modernizare termică și a sistemului de finanțare propus prin expertiză tehnică;
c) obținerea autorizației de construire;
d) contractarea elaborării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru soluția stabilită, a graficului de eșalonare în timp a execuției lucrărilor;
e) stabilirea modalităților de decontare a lucrărilor;
f) stabilirea executantului lucrărilor de reabilitare și modernizare termică a clădirilor, conform legislației în vigoare.

(2) La clădirile existente, la care se efectuează lucrări de reducere a riscului seismic, se vor realiza și lucrări de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și a instalațiilor aferente.

(3) Exploatarea clădirilor și a instalațiilor reabilitate se face în conformitate cu caietul de sarcini sau cu instrucțiunile de exploatare elaborate de proiectant.

Art. 10. - (1) Activitatea de reabilitare și modernizare termică a clădirilor existente și a instalațiilor aferente se va asigura de:

a) Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, pentru:
- coordonarea activității de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor;
- asigurarea elaborării studiilor și proiectelor directoare prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) și d);
- a propune spre aprobare Guvernului programele naționale anuale de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente;
- stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor și a persoanelor fizice sau juridice implicate în activitatea de consultanță, expertizare, proiectare, execuție și exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
b) Ministerul Industriei și Comerțului, prin Agenția Română pentru Conservarea Energiei și prin filialele acesteia din țară, pentru:
- elaborarea de studii prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a);
- elaborarea de studii de fundamentare a reabilitării termice a clădirilor și încadrarea în politica energetică a statului;
- monitorizarea performanțelor clădirilor reabilitate termic în scopul stabilirii direcțiilor de acționare și a politicilor de finanțare;
- inițierea de acțiuni promoționale pentru educarea populației pe plan local;
c) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea reglementărilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termică asigurată din surse de alimentare centralizată;
d) direcțiile și/sau serviciile de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București, pentru:
- eliberarea certificatului energetic al clădirii;
- verificarea și avizarea documentației de reabilitare termică a clădirilor, finanțate prin bugetul local;
e) administrația publică locală pentru susținerea acțiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, referitoare la formarea unui curent de opinie favorabil economisirii energiei utilizate pentru încălzirea clădirilor și alimentarea cu apă caldă de consum.

CAPITOLUL III
Asigurarea fondurilor și facilităților necesare pentru reabilitarea
și modernizarea termică a clădirilor și a instalațiilor aferente

Art. 11. - Fondurile necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine și pentru realizarea măsurilor de reabilitare termică se vor asigura, după cum urmează, prin:

a) alocații din bugetele locale în limita prevederilor aprobate de consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, în condițiile legii;
b) fonduri proprii ale proprietarilor clădirilor care se reabilitează;
c) atragerea de fonduri de la firmele sau companiile pentru servicii energetice;
d) atragerea de fonduri de la regiile și firmele de alimentare cu căldură și apă caldă de consum pentru reabilitarea rețelelor de distribuție din subsolul clădirilor de locuit și pentru montarea de contoare;
e) fonduri proprii ale agenților economici care au în proprietate sau în administrare clădiri de interes public.

Art. 12. - Proprietarii, persoane fizice și/sau juridice române, care vor să reabiliteze sau să modernizeze termic clădirile de locuit aflate în proprietate, beneficiază de scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al clădirii și a autorizației de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

CAPITOLUL IV
Obligații și răspunderi

Art. 13. - Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare termică a clădirilor se va realiza cu respectarea cerințelor de calitate și a celorlalte obligații impuse de Legea nr. 10/1995.

Art. 14. - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu consultarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementări tehnice necesare pentru operațiunile de audit și expertiza energetică a clădirilor existente.

Art. 15. - Consiliile locale vor lua măsurile organizatorice necesare pentru ca, în termen de 90 de zile de la aprobarea metodologiei de elaborare și acordare a certificatului energetic, să poată elibera prin compartimentele de specialitate, la cerere, certificatul energetic al clădirilor prevăzute la art. 3, existente în circumscripția lor.

Art. 16. - După 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se interzic vânzarea/cumpărarea și asigurarea clădirilor pentru care nu a fost emis certificatul energetic.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 17. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat

p. Ministrul funcției publice,
Ioan Onisei

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 ianuarie 2000.
Nr. 29.


Joi, 02 februarie 2023, 02:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.