ORDONANȚĂ nr.121 din 31 august 2000
privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 437/3 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. S pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Se înființează Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului și coordonarea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca.

(2) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale este un institut de cercetare pluridisciplinară.

Art. 2. - (1) Scopul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale este de a asigura o mai bună cunoaștere de către instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și cetățenii români a problematicii drepturilor minorităților naționale, a modului în care comunitățile minorităților își păstrează, își dezvoltă și își exprimă identitatea etnică, culturală, lingvistică și religioasă, precum și a modului în care aceste drepturi sunt garantate în alte țări.

(2) Totodată scopul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale este să informeze opinia publică de peste hotare în legătură cu modalitățile practice prin care drepturile minorităților naționale sunt asigurate și respectate în România.

Art. 3. - Principalele atribuții ale Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale sunt:

a) elaborarea unor studii și efectuarea unor cercetări privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase în rândul minorităților naționale;
b) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protecția minorităților naționale sau pentru cunoașterea problematicii minorităților naționale;
c) organizarea și realizarea unui program permanent de relații cu instituții guvernamentale și neguvernamentale din străinătate, care au în obiectivele lor problematica minorităților naționale;
d) furnizarea, la cerere sau periodic, de informații privind eforturile guvernamentale și neguvernamentale din România pentru a promova și proteja drepturile minorităților naționale și eforturile similare din alte țări, precum și angajamentele internaționale asumate de România și modul în care ele sunt îndeplinite;
e) organizarea de sondaje de opinie publică pe diferite aspecte, privind protecția minorităților naționale în România.

Art. 4. - (1) Alte atribuții, modul de organizare și funcționare, precum și structura organizatorică și numărul maxim de personal se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare propriu se aprobă de conducerea acestuia.

Art. 5. - În cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale va funcționa un centru de documentare referitoare la drepturile minorităților naționale, precum și de referințe bibliografice. Accesul la datele centrului de documentare, la studiile, cercetările și la toate serviciile institutului este deschis tuturor utilizatorilor.

Art. 6. - (1) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale poate realiza cercetări pe bază de contract cu alte instituții și organisme științifice, precum și alte servicii din domeniul său de activitate, potrivit deciziei conducerii acestuia ori la solicitarea unor organisme de specialitate din țară și din străinătate.

(2) Pentru serviciile prestate institutul percepe tarife care se aprobă de ordonatorul principal de credite bugetare.

Art. 7. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale se asigură din venituri extrabugetare și din alocațiile acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile extrabugetare se constituie din sumele rezultate din contracte sau din prestarea altor servicii din domeniul său de activitate, precum și din donații sau sponsorizări.

Art. 8. - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale va prezenta anual Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale un raport privind activitatea desfășurată.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minoritățile naționale,
Eckstein Kovacs Peter

p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 2000.
Nr. 121.


Vineri, 31 martie 2023, 12:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.