ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.206 din 15 noiembrie 2000
pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 594/22 noi. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatele (41) și (42) ale articolului 166 vor avea următorul cuprins:

„(41) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat grădinițe, școli generale (primare și gimnaziale), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, școli profesionale și școli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților de învățământ preuniversitar de stat.

(42) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale ale unităților de învățământ special de stat sunt de drept proprietatea acestora.”

2. După alineatul (44) al articolului 166 se introduce alineatul (45) cu următorul cuprins:

„(45) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli de întreținere, funcționare și dezvoltare se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilor respective.”

3. După alineatul (45) al articolului 166 se introduce alineatul (46) cu următorul cuprins:

„(46) Terenurile și clădirile preluate în mod abuziv de stat după data de 4 septembrie 1940 de la persoane fizice sau juridice fac parte din domeniul privat al statului în condițiile legii și pot face obiectul unor acte normative de restituire.”

4. Alineatele (1) și (3) ale articolului 167 vor avea următorul cuprins:

„Art. 167. - (1) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare, asigură, cu sprijinul material al consiliilor locale, funcționarea tuturor unităților din învățământul preuniversitar de stat.
...........................................................................................
(3) Cluburile, taberele școlare, palatele copiilor, inspectoratele școlare, casele corpului didactic, precum și alte instituții de stat subordonate Ministerului Educației Naționale se finanțează din bugetul acestuia.”

5. După alineatul (2) al articolului 167 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Finanțarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparare a unităților de învățământ special de stat, precum și finanțarea cheltuielilor determinate de drepturile acordate, potrivit legii, copiilor și tinerilor din instituțiile de învățământ special de stat, cu excepția celor cuprinse la alin. (4) și (5), este asigurată cu prioritate de consiliile județene și de Consiliul General al Municipiului București din bugetele acestora, precum și din resursele proprii ale respectivelor unități. Decontarea cheltuielilor alocate se face de consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în baza documentației prezentate de unitățile școlare.”

Art. II. - Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, anexă la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II și III conform prevederilor art. I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educației naționale,
Adrian Gorun,
secretar de stat

p. Ministrul funcției publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

București, 15 noiembrie 2000.
Nr. 206.


Duminică, 01 octombrie 2023, 20:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.