ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.40 din 10 iulie 1997
pentru modificarea și completarea Legii locuintei nr.114/1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 154/14 iul. 1997

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. I. - Legea locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 21 octombrie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Persoanele juridice române care investesc, din profit, pentru realizarea de locuințe, având ca limită suprafețele construite prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiază de reducerea impozitului pe profit în anul fiscal respectiv. Impozitul pe profit, aferent profitului utilizat pentru construirea de locuințe, se reduce cu 75%."

2. Articolul 5 alineatul 2 se abrogă.

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de consolidare la locuințele avariate de seisme, precum și de reabilitare a locuințelor existente, de categoria a III-a, a IV-a, și garsoniere, realizate în condițiile H.C.M. nr.1.650/1968, ale H.C.M. nr.1.669/1969 și ale H.C.M. nr.585/1971, beneficiază de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."

4. Articolul 9 litera b) va avea următorul cuprins:

"b) încasările realizate din vânzarea locuințelor și a spațiilor cu altă destinație din clădirile de locuit, cu excepția celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum și sumele încasate potrivit prevederilor art. 7."

5. Articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de viabilizare a terenurilor destinate construcțiilor de locuințe beneficiază de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."

6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Alocațiile de la bugetul de stat se fundamentează de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuințelor și pentru realizarea de noi locuințe, și se transmit consiliului județean și, respectiv, Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Propunerile de alocații din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare județ și municipiul București, se transmit Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.

Pentru alocațiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finanțarea construcțiilor de locuințe potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite, prevăzute în Legea privind finanțele publice.

În execuția bugetului de stat, alocațiile pentru construcții de locuințe se repartizează și se acordă consiliilor locale beneficiare de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin intermediul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, potrivit normelor metodologice."

7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soțul, soția, copiii minori, precum și copiii majori și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună."

8. Articolul 20 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda credite persoanelor fizice române, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea și repararea capitală a locuințelor proprietate personală, ale căror suprafețe nu depășesc pe cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordă cu o dobândă egală cu cea acordată de Casa de Economii și Consemnațiuni la depunerile pe termen ale populației, la care se adaugă o marjă de 5 puncte procentuale, și se suportă:

a) 15%, de către beneficiarul creditului;
b) diferența, până la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobândă, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului."

9. Articolul 20 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Creditele pentru construirea sau cumpărarea de locuințe se acordă o singură dată persoanelor fizice de cetățenie română, care nu au deținut și nu au în proprietate o locuință; în cazul când persoanele respective fac parte dintr-o familie, așa cum este definită la art. 17 din prezenta lege, această condiție trebuie să fie îndeplinită de fiecare membru al familiei. De aceste credite mai beneficiază, prin excepție, persoanele calificate din agricultură, învățământ, sănătate, administrație publică și culte, care își stabilesc domiciliul în mediul rural, precum și cele care gospodăresc împreună cu familia în locuințe care nu satisfac exigențele minimale de suprafață, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege."

10. La articolul 20, alineatele 7 și 8 vor avea următorul cuprins:

"Modul de plată și cuantumul subvențiilor se stabilesc prin convenție între Casa de Economii și Consemnațiuni și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu avizul Ministerului Finanțelor.

În execuția bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va repartiza Casei de Economii și Consemnațiuni, potrivit celor stabilite prin convenție, sumele aferente subvențiilor la dobândă pentru creditele acordate și care urmează a fi acordate în anul respectiv."

11. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Evacuarea chiriașului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile.

Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare."

12. După articolul 27 se introduce articolul 271, care va avea următorul cuprins:

"Art. 271. - În caz de divorț, dacă soții nu

au convenit altfel, beneficiul contractului de închiriere privitor la locuință se atribuie soțului căruia i s-au dat în îngrijire copiii, iar în cazul când nu sunt copii, soțului care a obținut divorțul."

13. La alineatul 1 al articolului 29, după litera c) se introduce litera d), care va avea următorul cuprins:

"d) să predea proprietarului locuința în stare normală de folosință, la eliberarea acesteia."

14. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - În cazurile în care în clădirile de locuințe unul dintre proprietari sau chiriași împiedică cu bună știință și sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalți chiriași sau proprietari, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanța va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului."

15. La articolul 37 se introduce un alineat final, care va avea următorul cuprins:

"În cadrul clădirilor cu mai multe locuințe, exploatate numai în regim de închiriere, proprietarul sau reprezentantul său legal poate stabili, de comun acord cu asociația chiriașilor, un regulament de funcționare a asociației, la constituirea acesteia."

16. Articolul 50 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Statul sprijină construcția de locuințe sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin legea bugetului de stat."

17. Articolul 53 alineatul 4 va avea următorul cuprins:

"Locuințele de serviciu realizate în condițiile prezentei legi, finanțate din bugetul de stat și din bugetele locale, pot fi vândute în condițiile legii, cu aprobarea Guvernului, în situația în care activitatea care a generat realizarea locuințelor respective s-a restrâns sau a încetat."

18. La articolul 62, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

"De drepturile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.19/1994 vor beneficia, de la data intrării în vigoare a legii, și tinerii căsătoriți care au fiecare vârsta până la 35 de ani."

19. La articolul 63, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

"Persoanele juridice române, care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 și 12, separat sau cumulativ, beneficiază de reducerea cu 75% a impozitului pe profit în anul fiscal respectiv, aferent profitului utilizat."

20. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

"Art. 64. - Schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație situate în clădiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociației de proprietari. În vederea efectuării acestei schimbări, este necesar avizul favorabil al proprietarilor și, după caz, al titularilor contractelor de închiriere din locuințele cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării."

21. La articolul 69, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

"Până la înființarea și funcționarea birourilor de Carte funciară, înregistrarea proprietății în vederea constituirii asociațiilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare din judecătorii."

22. În articolul 73, prevederile referitoare la abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 256/1984 vor avea următorul cuprins:

"- Decretul Consiliului de Stat nr.256/1984 privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor și modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor limită ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului, a prețurilor de contractare ale locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vânzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, cu excepția art. III și a anexelor nr. 3 și 4."

23. Articolul 17 alineatul 1 din Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Asociația de proprietari, cu întrunirea majorității voturilor, poate întreprinde măsuri vizând îmbunătățirea confortului și a eficienței clădirii. Instalațiile mai importante, ca: boilerele, încălzirea centrală, rezervoarele de apă, ascensoarele, alte dotări de amploare similară pot fi schimbate de asociație numai cu aprobarea a cel puțin 75% din numărul voturilor proprietarilor."

24. La articolul 17 din Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

"Persoanele fizice sau juridice, proprietari de locuințe în clădiri afectate de seisme, sunt obligate să ia măsuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale."

25. După alineatul 2 al articolului 31 din Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

"Acțiunea este scutită de taxă de timbru."

Art. II. - Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările aduse de prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș

p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat

București, 10 iulie 1997.
Nr. 40.


Vineri, 03 februarie 2023, 21:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.