LEGE nr.189 din 17 aprilie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 196/19 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(4) Diferențele de curs valutar rezultate din evaluarea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a disponibilului în devize sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Sumele respective se repartizează în contul Alte rezerve analitic distinct."

2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"(4) Orice majorare a capitalului social efectuată prin încorporarea rezervelor, precum și a profiturilor, cu excepția rezervelor legale și a diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impozitează cu o cotă de 5%."

3. La articolul I punctul 5, liniuțele alineatului (4) al articolului 4 vor deveni literele a), b), c), d), e) și f), iar literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

"a) cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate și a bunurilor mobile sau imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum și în cazul contractelor de leasing sunt deductibile la data efectuării lor;
b) în cazul contractelor de leasing, utilizatorul va deduce chiria pentru contractele de leasing operațional sau amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar;"

4. La articolul I punctul 5, după litera f) a alineatului (4) al articolului 4 se introduc literele g) și h) cu următorul cuprins:

"g) cheltuielile pentru constituirea de fonduri cu destinație specială, conform legii;
h) cheltuielile de asigurare care privesc active corporale fixe și necorporale ale contribuabilului și cheltuielile de asigurare pentru persoane împotriva accidentelor de muncă."

5. La articolul I punctul 5, litera c) a alineatului (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"c) cheltuielile de protocol care depășesc limita de 2% aplicată asupra diferenței rezultate dintre totalul veniturilor și cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai puțin cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol înregistrate în cursul anului;"

6. La articolul I punctul 5, litera i) a alineatului (6) al articolului 4 se abrogă.

7. La articolul I punctul 5, litera p) a alineatului (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"p) cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor, altele decât cele acordate de bănci și de alte persoane juridice autorizate potrivit legii, care depășesc dobânzile active medii ale băncilor, comunicate de Banca Națională a României;"

8. La articolul I punctul 6 se abrogă.

9. La articolul I punctul 7, articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Contribuabilii care au încasat printr-un cont bancar din România venituri în valută din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie, direct sau prin contract de comision, precum și din prestări de servicii plătesc o cotă de impozit de 5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor.

(2) Impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat în anul fiscal curent pentru investiții în active corporale și necorporale, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare, destinate activităților pentru care contribuabilul este autorizat. Reducerea se calculează începând cu profitul realizat după data de 1 ianuarie 2001. Reducerile prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează lunar, iar sumele aferente reducerii se repartizează ca surse proprii de finanțare."

10. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. c) impozitul datorat se calculează, se reține și se varsă de către persoana juridică."

11. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"(3) Deducerea impozitului pe profit plătit în străinătate se efectuează la cursul de schimb, comunicat de Banca Națională a României la închiderea anului financiar, iar diferențele de curs până la data plății efective sunt cheltuieli deductibile. Pentru impozitele plătite, reprezentând rețineri la sursă asupra veniturilor de natura dividendelor, redevențelor, dobânzilor sau altor venituri similare, deducerea se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ziua precedentă plății."

12. La articolul I, după punctul 11 se introduce punctul 111 cu următorul cuprins:

.111. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Un inspector fiscal sau alt angajat al unei unități fiscale, autorizat în acest sens, are dreptul de a intra în orice incintă de afaceri a contribuabilului sau în alte incinte deschise publicului, conform Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 64/1999, în scopul determinării obligațiilor fiscale ale acestuia sau al colectării impozitelor datorate și neplătite la termen. Accesul este permis în cursul orelor normale de serviciu, iar în afara acestora, numai cu autorizarea scrisă a conducerii unității fiscale, justificată de necesitatea controlului.”"

13. Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:

 1. art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212 din 21 octombrie 1991, cu modificările ulterioare, referitor la scutirea de la plata impozitului pentru profitul obținut ca urmare a aplicării unei invenții;
 2. art. 34 alin. 2 lit. a) și b) din Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.301 din 29 decembrie 1995, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit;
 3. art. 2 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 187/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.394 din 16 octombrie 1998, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit a persoanelor juridice deținătoare de pensiuni turistice și agroturistice;
 4. art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.303 din 29 iunie 1999, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societățile comerciale înființate de personalul disponibilizat;
 5. art. 6 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.326 din 29 august 1998, cu modificările ulterioare, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim;
 6. art. 1 din Legea nr. 30/1999 pentru sprijinirea exporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 28 ianuarie 1999, referitor la reducerea impozitului pe profit;
 7. Hotărârea Guvernului nr.304/1999 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.180 din 28 aprilie 1999;
 8. art. 23, 24, 26 și 27 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 23 iulie 1999, referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul creării de noi locuri de muncă, precum și pentru profitul obținut din producția livrată la export, la sistemul forfetar de impunere;
 9. art. 13 lit. c), d), e), f) și art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției;
 10. art. 15 și 151 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.483 din 16 decembrie 1998, referitoare la facilitățile în derulare prevăzute de Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine în România, republicată, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilități suplimentare față de Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine în România, republicată, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, privind scutirea, reducerea și cota redusă a impozitului pe profit;
 11. art. 178 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.252 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, referitor la cota redusă de impozit pe profit."

14. Articolul III se abrogă.

15. Articolul V se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 aprilie 2001.
Nr. 189.


Duminică, 28 mai 2023, 10:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.