HOTĂRÂRE nr.451 din 9 mai 2001
privind înființarea Societății Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța prin desprinderea unor activități din cadrul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța
Textul actului publicat în M.Of. nr. 243/11 mai. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, și ale art. 277 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se înființează Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Faleză Nord, Pescărie, societate comercială pe acțiuni, de interes strategic, cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

(2) Acțiunile Societății Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța sunt deținute inițial în totalitate de către statul român care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, până la privatizarea acestei societăți comerciale.

Art. 2. - Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța se înființează prin desprinderea activității de televiziune din cadrul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța.

Art. 3. - Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța are ca obiect principal de activitate realizarea de programe de televiziune cu scop informativ, cultural, educativ și de divertisment, prin care asigură maximum de informații din toate domeniile de activitate și, în principal, din domeniul transporturilor navale și exploatare portuară, al multiculturalității și vieții spirituale, precum și din alte activități conexe.

Art. 4. - (1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța este de 400.000.000 lei, împărțit în 16.000 acțiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 25.000 lei, este determinat pe baza raportării contabile de la data de 31 martie 2001 și a situației patrimoniului, urmând să fie reevaluat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se constituie prin preluarea unei părți din patrimoniul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța.

(2) Predarea-preluarea activului și pasivului între Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, pe de o parte, și societatea comercială prevăzută la art. 1, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia între părți în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Patrimoniul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța se diminuează cu valoarea corespunzătoare bunurilor transmise.

Art. 6. - Statutul Societății Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Societății Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 8. - Personalul salariat din cadrul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, care desfășoară activitate de televiziune, este considerat transferat în cadrul societății comerciale nou-înființate începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri lit. B din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.14 din 10 ianuarie 2001, se completează cu o nouă poziție care va avea următorul cuprins:

"221. Societatea Comercial㠓Maritime Training Centre Television” - S.A. Constanța".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finanțelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

București, 9 mai 2001.
Nr. 451.


ANEXĂ

STATUTUL
Societății Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța.

(2) Pentru Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța se va utiliza în continuare denumirea S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța sau societate comercială.

(3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la societatea comercială se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2
Forma juridică

S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, de interes strategic, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța este în municipiul Constanța, Faleză Nord, Pescărie, județul Constanța.

(2) Sediul societății comerciale poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea comercială poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru și alte asemenea unități fără personalitate juridică în țară și în străinătate și le poate reorganiza prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

ARTICOLUL 4
Durata

S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța se constituie pe durată nelimitată cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II
Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5
Scopul

Scopul S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța este realizarea și difuzarea programelor de televiziune cu scop informativ, cultural, educativ, care să asigure cu maximum de obiectivitate informații din toate domeniile de activitate și în special din domeniul transporturilor navale și exploatare portuară, al multiculturalității și al vieții spirituale din spațiul dobrogean.

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța are ca obiect de activitate:
a) realizarea programelor de televiziune cu scop informativ, cultural, educativ și de divertisment, prin care asigură, în principal, maximum de informații din domeniul transporturilor navale și exploatare portuară, al multiculturalității și al vieții spirituale din spațiul dobrogean;
b) difuzarea programelor prin stații de emisie și linii pentru transmiterea programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea rețelelor de telecomunicații audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice;
c) organizarea și realizarea, în studiourile proprii ori în colaborare cu alți parteneri interni sau externi, de programe de televiziune, înregistrări pe discuri, pe suport magnetic, de filme artistice de televiziune, seriale de televiziune, filme documentar-științifice, necesare programelor proprii și pentru schimb cu organizații similare din țară și din străinătate sau pentru valorificare;
d) desfășurarea activității de impresariat pentru propriile formații artistice, organizarea de concerte, festivaluri și spectacole cu public, precum și concursuri cu formații artistice proprii sau în colaborare cu alți artiști, inclusiv concursuri și jocuri de inteligență sau de noroc, încheierea de contracte cu artiști și impresari români sau străini pentru emisiunile, concertele și spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii și efectuând încasări în condițiile legii;
e) realizarea de activități publicitare prin emisiunile și publicațiile proprii, pentru beneficiari din țară și din străinătate;
f) organizarea activității de documentare în problemele specifice, editarea și transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare și a altor publicații legate de activitatea de televiziune;
g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios și patriotic, în colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat și persoane fizice;
h) efectuarea activității de cercetare și proiectare, precum și de lucrări specifice tehnicii audio și video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din țară ori din străinătate, urmărirea rezultatelor cercetării științifice și valorificarea acestora în condițiile legii, promovarea progresului tehnic și științific în activitatea societății comerciale;
i) efectuarea direct, în condițiile legii, în domeniul de activitate, de operațiuni de comerț exterior și de plăți în lei și în valută;
j) organizarea coproducțiilor cu parteneri externi în domeniul unor programe de televiziune și realizarea producției, prelucrării, schimbului, exportului și importului de filme ori de programe pentru televiziune;
k) realizarea și trimiterea în străinătate, în vederea difuzării, potrivit acordurilor încheiate cu organizații similare, a programelor de televiziune;
l) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni și de corespondenți cu organizații de televiziune din alte țări, oferind posibilitatea unei informări reciproce directe asupra realităților din România și din țările respective;
m) păstrarea și arhivarea înregistrărilor audiovizuale și a documentelor care prezintă interes pentru patrimoniul național, în condițiile legii;
n) orice alte activități stabilite potrivit legii.

CAPITOLUL III
Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța se constituie prin preluarea unei părți din patrimoniul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, în baza balanței de verificare și a situației patrimoniului, și este în sumă totală de 400.000.000 lei, împărțit în 16.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei.

(2) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român și este integral vărsat la data constituirii S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța, iar acțiunile acesteia sunt deținute inițial în totalitate de către statul român care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, până la privatizarea acestei societăți comerciale.

(3) Corelarea valorii capitalului social inițial prevăzut la alin. (1) va fi înregistrată la oficiul registrului comerțului în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului de predare-preluare, pe baza hotărârii de aprobare a adunării generale a acționarilor.

(4) Societatea comercială poate fi privatizată în condițiile legii, statul român având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni.

ARTICOLUL 8
Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul societății comerciale.

ARTICOLUL 9
Reducerea și majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată potrivit legii conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Statutul S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța.

(3) Drepturile și obligațiile conferite de acțiuni urmează acțiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane, în condițiile legii.

(4) Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, potrivit legii.

(5) Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale, care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

ARTICOLUL 11
Cesiunea acțiunilor

(1) Pentru fiecare acțiune S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța recunoaște un singur proprietar.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau către țerți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 12
Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni proprietarul va anunța consiliul de administrație și va face publică în presă pierderea acestora.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13
Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(4) Pentru activitatea depusă reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor au dreptul la o indemnizație stabilită prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a societății comerciale;
b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, și îi descarcă de activitate;
c) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație, a secretarului acestuia și a cenzorilor;
d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și aprobă regulamentul de funcționare a acestuia;
e) numește directorul general al societății comerciale și îi stabilește remunerația;
f) stabilește adaosurile la remunerație și criteriile de acordare a acestora pentru directorul general;
g) aprobă programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale, propuse de consiliul de administrație;
h) aprobă constituirea rezervelor statutare;
i) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor și aprobă repartizarea profitului;
j) fixează dividendele;
k) hotărăște înființarea sau desființarea de filiale;
l) hotărăște cu privire la executarea de investiții și de reparații capitale;
m) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;
n) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
o) hotărăște gajarea și închirierea de bunuri sau desființarea uneia ori mai multor subunități ale societății comerciale.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia;
b) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții;
c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, reprezentanțe, centre de lucru, agenții și de alte subunități fără personalitate juridică;
d) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social și la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
e) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
f) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății comerciale;
g) aprobă fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;
h) hotărăște modificarea și completarea obiectului de activitate al societății comerciale;
i) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital social la alte societăți comerciale;
j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societății comerciale;
k) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
l) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
m) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
n) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
o) aprobă reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
p) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății comerciale, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor.

(7) Până în momentul privatizării interesele statului în adunarea generală a acționarilor sunt reprezentate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

ARTICOLUL 14
Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie de către președintele consiliului de administrație sau de către înlocuitorul desemnat de acesta.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi.

(6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau de regulă prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

CAPITOLUL V
Consiliul de administrație

ARTICOLUL 16
Organizare

(1) S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța este administrată de 5 administratori care constituie consiliul de administrație, numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2) Conducerea executivă a societății comerciale este asigurată de directorul general, care este și președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor.

(4) Atunci când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor numește un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(7) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(8) Consiliul de administrație poate delega unele dintre atribuțiile sale conducerii executive a societății comerciale și poate apela la consultanți pentru studii, analize sau expertize, necesare în vederea luării unor decizii.

(9) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societății comerciale.

(10) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați în societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau care sunt în relații comerciale directe.

(12) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 17
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:
a) propune proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța;
b) propune documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale;
c) elaborează și propune spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a societății comerciale pe termen lung, mediu și scurt;
d) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care le are societatea comercială în proprietate;
e) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii;
f) stabilește tactica și strategia de marketing;
g) supune spre aprobare anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;
h) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților;
i) aprobă tarifele pentru activitățile specifice ale societății comerciale, în condițiile legii;
j) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății comerciale;
k) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
m) numește și revocă directorii executivi ai societății comerciale și le stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal.

ARTICOLUL 18
Atribuțiile directorului general

(1) Directorul general reprezintă S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța în raporturile cu terții și are în principal următoarele atribuții:
a) aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății comerciale;
b) angajează, promovează și concediază personalul de execuție și de conducere al societății comerciale, cu excepția directorilor executivi care sunt numiți de consiliul de administrație;
c) propune numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societății comerciale;
d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale;
f) propune operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri;
g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor;
h) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate.

(2) Directorul general poate delega o parte din atribuțiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul societății comerciale.

(3) Competențele, atribuțiile și răspunderile directorilor executivi sunt stabilite în regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale.

CAPITOLUL VI
Gestiunea

ARTICOLUL 19
Controlul financiar preventiv

(1) S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită potrivit legii.

ARTICOLUL 20
Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța este controlată de acționari și este supravegheată de cenzori.

(2) Societatea comercială are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți.

(3) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani, putând fi realeși.

(4) Cenzorii își exercită personal mandatul.

(5) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(6) Cenzorii au următoarele obligații principale:
a) supraveghează gestiunea societății comerciale;
b) verifică dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
c) verifică dacă registrele sunt ținute la zi;
d) verifică dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

(7) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor numai dacă sunt însoțite de raportul cenzorilor.

(8) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:
a) să facă inspecții ale casei în fiecare lună sau prin sondaj și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății comerciale ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, dacă nu a fost convocată de către administratori;
c) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, având posibilitatea de a impune includerea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
d) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;
e) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

(9) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (6), precum și despre propunerile pe care le consideră necesare asupra bilanțului contabil și repartizării beneficiilor cenzorii vor prezenta adunării generale a acționarilor un raport amănunțit. Pentru îndeplinirea acestei obligații cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de divergențe, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a acționarilor.

(10) Cenzorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulile din administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor.

(11) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor, fără drept de vot.

(12) Se interzice cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății comerciale, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(13) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(14) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare.

(15) Cenzorii societății comerciale îndeplinesc și alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII
Activitatea

ARTICOLUL 21
Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii S.C. "MTC TV" S.A. Constanța.

ARTICOLUL 22
Personalul

(1) Personalul salariat din cadrul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța, este considerat transferat începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare.

(2) Personalul S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța se încadrează în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție.

(3) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției se stabilesc de consiliul de administrație prin regulament.

(4) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24
Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

ARTICOLUL 25
Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, va fi repartizat în condițiile legii.

(3) Societatea comercială își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele acestora și va hotărî în consecință.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 26
Registrele

S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța va ține, prin grija consiliului de administrație, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare

ARTICOLUL 27
Modificarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate hotărî modificarea formei juridice a S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța.

ARTICOLUL 28
Dizolvarea

(1) S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța va fi dizolvată în următoarele cazuri:
a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b) deschiderea procedurii lichidării judiciare în cazul declanșării falimentului;
c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;
d) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
e) alte situații prevăzute de lege.

(2) Falimentul societății comerciale și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ARTICOLUL 29
Lichidarea

(1) În caz de dizolvare S.C. "MTC TV" - S.A. Constanța va fi lichidată.

(2) Lichidarea societății comerciale și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX
Litigii

ARTICOLUL 30
Soluționarea litigiilor

Litigiile de orice fel apărute între S.C. "MTC TV" S.A. Constanța și persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit dreptului comun. Părțile pot alege și calea arbitrajului, în condițiile legii.

CAPITOLUL X
Dispoziții finale

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Codului comercial.


Vineri, 31 martie 2023, 00:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.