LEGE nr.326 din 28 iunie 2001
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 359/4 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală în județe, orașe și comune.

Art. 2. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă ansamblul activităților și acțiunilor de utilitate și de interes local, desfășurate sub autoritatea administrației publice locale, având drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale;
c) salubrizarea localităților;
d) alimentarea cu energie termică produsă centralizat;
e) alimentarea cu gaze naturale;
f) alimentarea cu energie electrică;
g) transportul public local;
h) administrarea fondului locativ public;
i) administrarea domeniului public.

(2) În funcție de necesități, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv prin hotărâre a consiliului local, se pot înființa și alte servicii publice de gospodărie comunală, având ca obiect alte activități decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Domeniile menționate la alin. (1) și (2) vor fi detaliate prin legi speciale sau prin hotărâri ale Guvernului, după caz.

(4) La organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală interesul general al cetățenilor este prioritar.

Art. 3. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală se realizează prin intermediul unui ansamblu de construcții, instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice, denumite în continuare sisteme publice de gospodărie comunală; aceste sisteme fac parte integrantă din infrastructura edilitară a localităților.

(2) Sistemele publice de gospodărie comunală, inclusiv terenurile aferente, fiind de folosință, interes sau utilitate publică, aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale.

(3) Dacă amplasarea și realizarea sistemelor publice de gospodărie comunală, respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitivă a unor terenuri sau dezafectarea unor clădiri, altele decât cele aparținând domeniului public, acestea vor fi trecute în proprietate publică, potrivit legii.

Art. 4. - Sistemele publice de gospodărie comunală, inclusiv terenurile aferente, se evidențiază și se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale conform legii, în vederea identificării, înregistrării și reprezentării pe hărți și planuri cadastrale, precum și pe planurile urbanistice generale.

Art. 5. - Serviciile publice de gospodărie comunală se organizează și se administrează cu respectarea următoarelor principii:
a) principiul dezvoltării durabile;
b) principiul autonomiei locale;
c) principiul descentralizării serviciilor publice;
d) principiul responsabilității și legalității;
e) principiul participării și consultării cetățenilor;
f) principiul asocierii intercomunale și parteneriatului;
g) principiul corelării cerințelor cu resursele;
h) principiul protecției și conservării mediului natural și construit;
i) principiul administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale;
j) principiul asigurării mediului concurențial;
k) principiul liberului acces la informații privind aceste servicii publice.

Art. 6. - Prin prezenta lege se garantează tuturor persoanelor dreptul de a utiliza serviciile publice de gospodărie comunală, prin:
a) accesibilitate egală la servicii publice de gospodărie comunală;
b) accesul la informațiile privind serviciile publice de gospodărie comunală;
c) dreptul de asociere în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor utilizatorilor;
d) dreptul de a fi consultate direct sau prin intermediul organizațiilor neguvernamentale ale utilizatorilor în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală;
e) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale, autorităților administrației publice ori instanțelor judecătorești în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

Art. 7. - Statul sprijină prin măsuri legislative și economice asigurarea dezvoltării și îmbunătățirii cantitative și calitative a serviciilor publice de gospodărie comunală, precum și a infrastructurii edilitare a localităților.

Art. 8. - (1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor publice de gospodărie comunală se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:
a) promovarea rentabilității și eficienței economice și manageriale prin păstrarea unei părți a veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale;
b) întărirea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării utilităților publice;
c) promovarea creării piețelor locale de capital;
d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi necesare pentru finanțarea utilităților publice, în condițiile legii.

(2) Finanțarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală se asigură din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, prin încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și prin instituirea unor taxe speciale, potrivit legii, iar în completare, din alocații bugetare acordate de Guvern sau, după caz, din bugetele locale.

Art. 9. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală sunt realizate de operatori furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodărie comunală specializați, care pot fi:
a) compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate în condițiile legii de către autoritățile naționale de reglementare sau de către autoritatea administrației publice locale, pentru activitățile care nu intră în competența autorității naționale de reglementare;
b) agenți economici atestați în condițiile prezentei legi de către autoritățile naționale de reglementare sau de către autoritatea administrației publice locale, pentru activitățile care nu intră în competența autorității naționale de reglementare.

(2) Atestarea, respectiv autorizarea agenților economici operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală va urmări ca aceștia să prezinte suficiente garanții financiare și aptitudini manageriale și se va face de comisii de specialitate ale căror organizare și funcționare se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.

(3) Atestarea, respectiv autorizarea se referă atât la operatori furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală aflați sub autoritatea administrației publice locale, cât și la operatorii furnizori/prestatori care se vor înființa după data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - Serviciile publice de gospodărie comunală aflate sub autoritatea administrației publice locale se organizează, în condițiile prezentei legi, în funcție de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu dotările și echipările edilitare existente.

Art. 11. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească următoarele condiții esențiale:
a) continuitate din punct de vedere cantitativ și calitativ, în condiții contractuale;
b) adaptabilitate la cerințele consumatorilor;
c) accesibilitate egală la serviciul public, în condiții contractuale;
d) asigurarea sănătății publice și a calității vieții.

(2) Organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor publice de gospodărie comunală trebuie să asigure:
a) satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;
b) funcționarea optimă, în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică, a construcțiilor, echipamentelor, instalațiilor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele de organizare și funcționare;
c) protejarea domeniului public și a mediului prin respectarea reglementărilor legale;
d) informarea și consultarea cetățenilor în vederea protejării sănătății populației care beneficiază de serviciile respective.

(3) Obligațiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală față de consumator sunt, în principal, următoarele:
a) să opereze cu sistemul de utilitate publică;
b) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizați/atestați;
c) să respecte parametrii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale, respectiv de autoritatea națională de reglementare;
d) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv autorității naționale de reglementare, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile utilităților respective, în conformitate cu clauzele contractului de operare.

CAPITOLUL II
Atribuțiile și răspunderile autorităților administrației publice în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală

SECȚIUNEA 1
Atribuții și răspunderi ale autorităților administrației publice locale

Art. 12. - (1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă cu privire la înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum și la crearea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităților administrativ-teritoriale.

(2) Administrarea bunurilor din patrimoniul public, specifice sistemelor publice de gospodărie comunală ale unităților administrativ-teritoriale, se face cu diligența unui bun proprietar.

(3) Autoritățile administrației publice locale pot adopta hotărâri în legătură cu:
a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme publice de gospodărie comunală, în condițiile legii;
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnicoedilitare în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
c) asocierea intercomunală în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnicoedilitară;
d) delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală, precum și a bunurilor aparținând patrimoniului public din infrastructura tehnico-edilitară;
e) participarea autorităților administrației publice locale cu capital social sau cu bunuri la societăți comerciale pentru realizarea de lucrări și servicii de interes public local sau județean, după caz, pe bază de convenții în care se prevăd și resursele financiare reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Convențiile se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condițiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local, județean sau de Consiliul General al Municipiului

București, după caz, implicat în colaborare sau în asociere;
f) contractarea sau garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura de gospodărie comunală a localităților cu privire la lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitarea, modernizarea și reechiparea sistemelor existente;
g) garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de prestatorii serviciilor publice de gospodărie comunală pentru formarea și asigurarea stocurilor de combustibil lichid pentru sezonul rece;
h) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor de funcționare a prestatorilor de servicii privind reglementarea activității de gospodărie comunală, pe baza normelor-cadru elaborate de autoritatea centrală;
i) stabilirea taxelor și avizarea tarifelor pentru serviciile de gospodărie comunală, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 13. - (1) În exercitarea competenței și a responsabilității autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de utilizatorii serviciilor publice de gospodărie comunală:
a) delegarea gestiunii, respectiv gestiunea directă a serviciilor publice de gospodărie comunală, pe criterii de competitivitate și eficiență managerială;
b) promovarea reabilitării infrastructurii din sectorul utilităților publice de gospodărie comunală;
c) monitorizarea și controlul periodic ale activităților de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală și luarea de măsuri în cazul în care operatorul nu asigură performanța pentru care s-a obligat;
d) asigurarea continuității serviciilor publice de gospodărie comunală;
e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de gospodărie comunală în stabilirea politicilor și strategiilor locale, adoptarea normelor locale și negocierea contractelor de delegare a gestiunii;
f) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul utilităților publice de gospodărie comunală și asupra situației serviciilor publice de gospodărie comunală, precum și asupra necesității de instituire a unor taxe;
g) medierea conflictelor dintre utilizatorul și operatorul de servicii, la cererea uneia dintre părți.

(2) Drepturile autorităților administrației publice locale față de operatorii de servicii publice de gospodărie comunală sunt următoarele:
a) să solicite informații privind nivelul și calitatea serviciului oferit;
b) să invite pentru audieri operatorul de servicii în vederea concilierii diferendelor dintre consumator și operator;
c) să se pronunțe asupra ajustărilor de preț propuse de operator;
d) să sancționeze operatorul de servicii publice de gospodărie comunală în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență la care s-a obligat, prin:

(3) Obligațiile autorităților administrației publice locale față de operatorii de servicii publice de gospodărie comunală sunt următoarele:
a) să asigure tratament egal pentru toți operatorii de servicii publice de gospodărie comunală din cadrul comunității respective;
b) să asigure un mediu de afaceri transparent prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite prin prezenta lege;
c) să păstreze confidențialitatea informațiilor cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală.

(4) Împotriva hotărârilor autorităților administrației publice locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a
Atribuții și răspunderi ale autorităților administrației publice centrale

Art. 14. - (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul gospodăriei comunale, în concordanță cu programul de guvernare și cu obiectivele strategiei economico-sociale a țării, prin:
a) inițierea și supunerea spre adoptare a unor proiecte de lege privind reglementarea activității din sectorul gospodăriei comunale;
b) adoptarea unor hotărâri pentru aprobarea de norme, regulamente și normative din domeniul gospodăriei comunale, acolo unde se impune reglementarea la nivel central;
c) sprijinirea autorităților administrației publice locale pentru înființarea, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărie comunală, respectiv a infrastructurii din acest domeniu.

(2) Guvernul examinează periodic starea serviciilor publice de gospodărie comunală și stabilește măsuri pentru dezvoltarea durabilă și creșterea calității acestora corespunzător cerințelor utilizatorilor și nevoilor localităților, pe baza unor strategii specifice.

(3) Guvernul își exercită atribuțiile menționate la alin. (1) în temeiul următoarelor principii:
a) armonizarea strategiilor și politicilor în domeniul gospodăriei comunale cu cele privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul și amenajarea teritoriului, protecția și conservarea mediului;
b) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală și consolidarea autonomiei locale privind înființarea, organizarea, monitorizarea și controlul activității din domeniul serviciilor publice;
c) elaborarea strategiilor și politicilor locale cu privire la aceste servicii în temeiul principiului subsidiarității;
d) implementarea în sfera serviciilor publice de gospodărie comunală a mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial, atragerea capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată;
e) întărirea capacității decizionale și manageriale a autorităților administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor acestora privind înființarea, coordonarea și controlul funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală;
f) promovarea parteneriatului și asocierii intercomunale pentru înființarea și exploatarea unor sisteme tehnicoedilitare zonale;
g) promovarea parteneriatului și asocierii autorităților administrației publice locale și a operatorilor de gospodărie comunală cu capital privat - român sau străin - pentru finanțarea, creditarea și exploatarea în comun a unor servicii publice de gospodărie comunală;
h) descentralizarea serviciilor publice, restrângerea și reglementarea ariilor unde prevalează condițiile de monopol natural;
i) stabilirea cadrului legal în fixarea tarifelor și urmărirea evoluției acestora pentru serviciile publice cu caracter de monopol natural.

(4) Guvernul va sprijini autoritățile administrației publice locale pentru înființarea și organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, la solicitarea acestora, în scopul administrării eficiente a serviciilor respective. Sprijinul va fi acordat prin departamentele specializate ale autorităților administrației publice centrale competente, sub forma asistenței tehnice și financiare.

CAPITOLUL III
Organizarea și funcționarea serviciilor publice de gospodărie comunală

SECȚIUNEA 1
Administrarea și gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală

Art. 15. - Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, coordonarea și controlul funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală sunt atribute ale autorităților administrației publice locale.

Art. 16. - (1) Gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală se poate organiza în următoarele modalități:
a) gestiune directă;
b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodărie comunală se face prin hotărâre a autorităților administrației publice locale, în funcție de natura serviciului, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor publice de gospodărie comunală.

Art. 17. - (1) În cadrul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, administrarea și gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală.

(2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, autorizate conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a).

(3) Desfășurarea activităților specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, organizat și exploatat în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare și funcționare. Regulamentul de organizare și funcționare se elaborează de compartimentul specializat și se aprobă de consiliul local.

Art. 18. - (1) În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor, la unul sau mai mulți operatori de servicii publice, cărora le încredințează - în baza unui contract de delegare a gestiunii - gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și administrarea și exploatarea sistemelor publice tehnico-edilitare necesare în vederea realizării acestora.

(2) Delegarea gestiunii se face în condițiile legii.

(3) În conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie comunală, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea:
a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de concesionare;
e) modul de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice.

Art. 19. - Desfășurarea activităților specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, organizat și realizat în sistemul de delegare a gestiunii, se face pe bază de contract.

SECȚIUNEA a 2-a
Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală

Art. 20. - (1) Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală sunt societăți comerciale autorizate să furnizeze/să presteze servicii publice în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale, în temeiul prezentei legi.

(2) Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală beneficiază, în temeiul prezentei legi, de același regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

(3) Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală a căror activitate se desfășoară într-un domeniu aflat sub coordonarea unei autorități naționale de reglementare vor fi atestați de aceasta.

(4) Delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală către operatori atestați se va face în condiții de transparență, prin licitație publică organizată conform legii.

Art. 21. - (1) Societățile comerciale de gospodărie comunală aflate sub autoritatea administrației publice locale pot fi privatizate în condițiile legii.

(2) Acțiunile societăților comerciale de gospodărie comunală, deținute de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, vor fi transferate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În același termen bunurile aparținând domeniului public a căror valoare a fost inclusă în aceste acțiuni vor fi reintegrate în patrimoniul public al unităților administrativteritoriale.

Art. 22. - (1) Societățile comerciale de gospodărie comunală înființate de autoritățile administrației publice locale, conform legii, în funcție de limitele teritoriale în care acționează, pot fi de interes local, respectiv județean.

(2) Societățile comerciale de gospodărie comunală de interes local se află sub coordonarea consiliilor locale și se organizează pentru unul sau mai multe servicii de utilitate publică, în funcție de mărimea localităților, de gradul de echipare tehnico-edilitară a acestora și de alți factori specifici locali.

(3) Societățile comerciale de gospodărie comunală de interes județean se organizează, de regulă, sub autoritatea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, pentru următoarele activități:
a) construirea, întreținerea, modernizarea și exploatarea drumurilor și podurilor de interes județean;
b) alimentarea cu apă, respectiv canalizarea și epurarea apelor uzate în sistem regional;
c) producerea și distribuția energiei termice în sistem regional;
d) colectarea, transportul, valorificarea, depozitarea și neutralizarea deșeurilor menajere în sistem regional;
e) alimentarea cu gaze naturale în sistem regional;
f) producerea, transportul și alimentarea cu energie electrică în sistem regional;
g) transportul de persoane, inclusiv transportul de elevi între localitățile județului.

(4) Societățile comerciale de gospodărie comunală înființate de autoritățile administrației publice locale își pot desfășura activitatea și în alte limite teritoriale, participând astfel la dezvoltarea pieței libere a operatorilor furnizori/prestatori de servicii.

(5) În cazul prestării mai multor tipuri de servicii operatorul va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu o contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu și localitate de operare, după caz, astfel încât activitățile sale din diferite sectoare să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Art. 23. - (1) Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală, care funcționează în condiții de monopol natural.

(2) Autoritatea Națională de Reglementare este instituție publică cu personalitate juridică și funcționează sub coordonarea Ministerului Administrației Publice. Autoritatea este finanțată din fondurile extrabugetare obținute din acordarea licențelor de atestare/autorizare, precum și din alte activități prevăzute de lege.

(3) Autoritatea Națională de Reglementare își desfășoară activitatea în temeiul următoarelor principii:
a) promovarea eficienței economice în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală și protejarea intereselor consumatorilor;
b) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu din partea autorităților administrației publice locale pentru toți operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;
c) conservarea resurselor și protecția mediului.

(4) Autoritatea Națională de Reglementare are următoarele atribuții principale:
a) atestarea/autorizarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală;
b) culegerea de informații privind activitatea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală și publicarea acestora;
c) controlul documentelor și evidențelor operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală;
d) stabilirea mecanismului de ajustare a tarifelor în condițiile respectării contractelor de delegare a gestiunii;
e) efectuarea de ajustări de tarife la cererea uneia dintre părțile contractante, în condițiile legii;
f) soluționarea conflictelor dintre operatorul și consumatorul de servicii publice de gospodărie comunală;
g) solicitarea de la operatorii de servicii a programelor de îmbunătățire a activității, în cazul în care prestațiile acestora nu corespund parametrilor stabiliți în licența de operare, respectiv în contractul de delegare a gestiunii;
h) retragerea licențelor de operare, în cazul în care operatorul de servicii publice de gospodărie comunală refuză să ia măsuri în vederea îmbunătățirii activității.

(5) Autoritatea Națională de Reglementare își exercită prerogativele conferite prin prezenta lege față de toți operatorii, indiferent de forma în care se desfășoară gestiunea serviciului în cadrul comunității locale respective.

(6) Modul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare se va stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice.

Art. 24. - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25. - (1) Persoanele fizice și juridice beneficiare ale serviciilor de gospodărie comunală, precum și persoanele juridice consumatoare de energie electrică și termică, gaze naturale și combustibili sunt obligate să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, respectiv utilitățile furnizate, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

(2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat; valoarea penalităților nu va depăși cuantumul debitului și se constituie venit al prestatorului.

(3) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), furnizorul/prestatorul de servicii publice poate suspenda executarea contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.

(4) Reluarea furnizării/prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului vor fi suportate de abonat.

Art. 26. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 2 alin. (3), art. 9 alin. (2) și a art. 23 alin. (6), care intră în vigoare de la data publicării.

Art. 27. - Reglementările legale necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei legi se vor elabora de Guvern în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 28. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 9 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 14 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 28 iunie 2001.
Nr. 326.


Miercuri, 01 februarie 2023, 20:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.