LEGE nr.426 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 411/25 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.283 din 22 iunie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie reglementarea activităților de gestionare a deșeurilor în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică:
a) deșeurilor menajere;
b) deșeurilor de producție;
c) deșeurilor de construcție și demolări;
d) deșeurilor periculoase.

(3) Categoriile de deșeuri sunt cele cuprinse în anexa nr. IB."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică:
a) deșeurilor radioactive;
b) rocilor și deponiilor de sol, precum și depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospecțiuni geologice și operațiuni de exploatare subterană a bogățiilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafață;
c) carcaselor animalelor și următoarelor deșeuri din agricultură: dejecții și alte materiale naturale, substanțe nepericuloase utilizate în agricultură;
d) efluenților gazoși emiși în atmosferă;
e) apelor uzate, mai puțin deșeurilor în stare lichidă;
f) deșeurilor de explozibili expirați.

(2) Gestiunea deșeurilor care sunt generate în urma operațiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apărării Naționale poate fi realizată fără a se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în cazul în care aplicarea legii ar putea periclita secretul securității naționale. În aceste cazuri Ministerul Apărării Naționale va recomanda măsuri pentru gestiunea deșeurilor, în acord cu îndrumările elaborate de autoritatea publică centrală de protecție a mediului.

(3) Deșeurile menționate la alin. (1) sunt sau vor fi reglementate de alte acte normative."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - La baza gestionării deșeurilor stau următoarele principii generale:
a) principiul utilizării cu exclusivitate a acelor activități de gestionare a deșeurilor care nu aduc prejudicii sănătății și mediului;
b) principiul “poluatorul plătește”;
c) principiul responsabilității producătorului;
d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive;
e) principiul proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate și eliminate cât mai aproape de locul de generare;
f) principiile nediscriminării, consimțământului și permisiunii transportului de deșeuri periculoase numai în acele țări care dispun de tehnologii adecvate de eliminare, care trebuie respectate în comerțul internațional cu deșeuri.

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Administrarea deșeurilor"

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Gestionarea deșeurilor are în vedere utilizarea proceselor și metodelor care nu pun în pericol sănătatea populației și a mediului, iar autoritățile competente autorizează și controlează activitățile de valorificare și eliminare a deșeurilor, urmărind ca acestea:
a) să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populației și pentru apă, aer, sol, faună sau vegetație;
b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;
c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

(2) Se interzice persoanelor fizice și juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Autoritățile competente stabilesc norme, standarde și reguli și adoptă măsuri stimulative economice și financiare corespunzătoare pentru: 1. prevenirea generării deșeurilor și a efectelor nocive ale acestora prin:
a) dezvoltarea de tehnologii curate și economice în utilizarea resurselor naturale;
b) dezvoltarea tehnologiei în vederea obținerii de produse astfel proiectate încât prin caracteristicile lor de fabricație, prin comercializarea acestora pentru utilizare și prin eliminarea lor după utilizare să nu contribuie sau să contribuie în măsură cât mai mică la creșterea riscului de poluare și a gradului de nocivitate a deșeurilor;
c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substanțelor periculoase conținute în deșeurile destinate valorificării; 2. valorificarea deșeurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizează obținerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deșeuri ca sursă de energie."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Autoritatea publică centrală de protecție a mediului va iniția și va realiza, pe baza consultării cu celelalte autorități publice centrale și locale menționate la cap. VI, un sistem adecvat și integrat la nivel național al instalațiilor de eliminare a deșeurilor, ținând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implică costuri excesive. Acest sistem trebuie să asigure eliminarea deșeurilor la nivel național și să își îndeplinească scopul la nivel local, ținând seama de condițiile geografice și de necesitatea unor instalații specifice pentru anumite tipuri de deșeuri.

(2) Sistemul menționat la alin. (1) trebuie să permită eliminarea deșeurilor prin instalații specifice și prin intermediul celor mai adecvate metode și tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății populației și a mediului."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) În vederea diminuării impactului negativ al deșeurilor asupra mediului și sănătății autoritatea publică centrală de protecție a mediului, care este cea mai înaltă autoritate de decizie și control al gestiunii deșeurilor, va elabora Planul național de gestionare a deșeurilor. La elaborarea Planului național de gestionare a deșeurilor se are în vedere ca acesta să conțină:
a) în mod obligatoriu, informații referitoare la: - tipurile, cantitățile și originea deșeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate; - măsuri specifice pentru categorii speciale de deșeuri; - zone și instalații de valorificare sau de eliminare a deșeurilor;
b) după caz, informații cu privire la: - persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități de gestionare a deșeurilor; - costurile estimative ale operațiunilor de valorificare și eliminare a deșeurilor; - măsuri pentru încurajarea colectării, valorificării și tratării deșeurilor.

(2) Actele normative privind gestionarea deșeurilor urmează să fie elaborate sau modificate în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor.

(3) Planul național de etapă trebuie să fie supus spre aprobare Guvernului în termen de un an de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Planul național definitiv trebuie finalizat în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență și supus spre aprobare Guvernului."

9. După articolul 8 se introduc articolele 81 și 82 cu următorul cuprins:

"Art. 81. - (1) Planul național de gestionare a deșeurilor se întocmește pe baza planurilor județene elaborate de autoritățile teritoriale de protecție a mediului.

(2) Planurile județene se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza planurilor întocmite de consiliile locale și a planurilor întocmite de producătorii de deșeuri din fiecare județ, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Planurile întocmite de consiliile locale și de producătorii de deșeuri au același conținut și aceeași formă ca ale celui național.

(3) Autoritatea teritorială de protecție a mediului solicită completarea și/sau modificarea planurilor întocmite de consiliile locale și de producătorii de deșeuri, dacă acestea nu sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1).

(4) Consiliile județene coordonează elaborarea planurilor consiliilor locale.

(5) Consiliul județean adoptă planul județean elaborat de autoritatea teritorială de protecție a mediului.

(6) Planul județean adoptat de consiliul județean este transmis de autoritatea teritorială de protecție a mediului autorității publice centrale de protecție a mediului, în vederea elaborării Planului național de gestionare a deșeurilor.

(7) Planul național de gestionare a deșeurilor trebuie revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic și cerințele de protecție a mediului, fără să se depășească însă 5 ani. Planurile sunt publice.

Art. 82. - (1) Planurile pentru deșeuri vor furniza măsuri pentru următorele obiective:
a) diminuarea sau limitarea generării de deșeuri și a gradului de periculozitate a acestora;
b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deșeurilor;
c) neutralizarea din punct de vedere ecologic a deșeurilor;
d) remedierea siturilor poluate.

(2) Programele pentru managementul activităților legate de deșeuri, prevăzute în planuri, vor cuprinde:
a) analiza situației și prognozarea tipului, proprietăților și cantităților de deșeuri generate și a celor supuse valorificării și eliminării;
b) obiectivele, etapele și termenele pentru implementarea programelor;
c) metodele, tehnologiile și instalațiile pentru tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor;
d) descrierea metodelor, tehnologiilor și instalațiilor de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor, precum și a amplasamentelor destinate acestora;
e) deciziile legate de amenajarea amplasamentelor, aplicarea tehnologiilor și exploatarea instalațiilor de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor;
f) resursele pentru implementarea programului;
g) măsuri pentru sprijinirea, încurajarea și raționalizarea activităților de gestiune legate de deșeuri;
h) coordonarea cu alte programe legate de această activitate;
i) implementarea unui sistem de raportare și control, de intervenție imediată, de evaluare a rezultatelor și de aducere la zi a Planului național de gestionare a deșeurilor.

(3) Planificarea dezvoltării zonelor, cu menționarea amplasamentelor pentru instalațiile de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor specificate la alin. (2) lit. c) și d).

(4) Implicarea publicului și a organizațiilor neguvernamentale."

10. Articolul 9 se abrogă.

11. După articolul 9 se introduce secțiunea 11 cu următorul cuprins:

"SECȚIUNEA 11
Autorizarea activităților legate de deșeuri

Art. 91. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență autoritățile competente completează procedura de autorizare pentru activitățile sociale și economice cu impact asupra mediului cu procedura specifică activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor.

(2) Operatorii care desfășoară activități de valorificare sau de eliminare a deșeurilor enumerate în anexa nr. IIA și, respectiv, nr. IIB trebuie să se supună procedurii de autorizare de mediu, specifică pentru aceste activități.

(3) Autorizațiile pentru activități care implică colectarea deșeurilor, depozitarea și tratarea lor vor fi eliberate de:
a) autoritățile teritoriale de protecție a mediului, pentru deșeuri menajere, deșeuri de producție și deșeuri periculoase;
b) autoritatea publică centrală de protecție a mediului, pentru deșeuri menajere, deșeuri de producție și deșeuri periculoase, în cazul în care activitățile se desfășoară pe un teritoriu mai mare decât un județ;
c) consiliile locale în a căror rază teritorială se desfășoară activitatea pentru deșeurile de construcție și demolări. Consiliile locale pot decide, dacă organizarea gestiunii deșeurilor o cere, ca actele normative care guvernează gestiunea deșeurilor din zona construibilă să poată fi aplicate și altor zone sau să nu fie aplicate acolo unde schema de transport nu poate fi organizată fără dificultăți, din pricina căilor de comunicații necorespunzătoare, ori acolo unde transportul este impracticabil sau unde numărul de locuințe implicat este foarte redus. Prefecturile pot recomanda ca actele normative care guvernează gestiunea deșeurilor din zona construibilă să fie aplicate și altor zone aflate în raza de autoritate locală, în cazul în care este necesară remedierea unei deficiențe majore.

(4) Acordul de mediu pentru realizarea de noi investiții și/sau modificarea celor existente pentru selectarea și amenajarea unor noi amplasamente, construirea instalațiilor și aplicarea tehnologiilor, în vederea valorificării și eliminării deșeurilor, se emite de:
a) autoritatea teritorială de protecție a mediului, pentru: - deșeuri menajere; - deșeuri de producție; - deșeuri de construcție și demolări; - deșeuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este de până la 750 kg/h;
b) autoritatea centrală de protecție a mediului, pentru deșeuri menajere, deșeuri de producție și deșeuri de construcție și demolări, pentru activități ce se desfășoară pe un teritoriu mai mare decât un județ, și pentru deșeuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este mai mare de 750 kg/h.

(5) Acordurile și autorizațiile de mediu pentru desfășurarea activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor se emit conform prevederilor Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată.

(6) Acordul și/sau autorizația de mediu pentru activitățile menționate la alin. (2), (3) și (4) se eliberează la cerere și conțin în mod obligatoriu:
a) activitățile pentru care se solicită autorizarea;
b) tipurile, compoziția, proprietățile, cantitățile și originea deșeurilor;
c) cerințele tehnice;
d) măsurile de siguranță care trebuie să fie luate;
e) amplasamentele de valorificare sau de eliminare a deșeurilor;
f) metodele de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor.

(7) Condițiile de timp, comunicare, refuz, amendare, completare și suspendare ale autorizației sunt cele stipulate la art. 8 din Legea nr. 137/1995, republicată."

12. Articolul 10 se abrogă.

13. Articolul 11 se abrogă.

14. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Sunt exceptate de la cerința autorizării specifice a activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor următoarele unități:"

15. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

"Art. 131. - (1) Costurile aferente activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare a deșeurilor se suportă de:
a) deținătorul de deșeuri care încredințează deșeurile unei unități specializate;
b) deținătorul anterior al deșeurilor sau producătorul de produse care generează deșeuri.

(2) Costurile prevăzute la alin. (1) se acoperă:
a) direct sau printr-un contract încheiat cu unități specializate în colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deșeurilor;
b) printr-un sistem fiscal de taxe prevăzut în Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu.

(3) Cheltuielile legate de analizarea deșeurilor, de monitorizarea tehnologică proprie și a factorilor de mediu și de verificare a datelor declarate se suportă de deținătorii deșeurilor.

(4) Dacă generatorii de deșeuri sunt necunoscuți, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului vor fi asumate de persoanele care sunt identificate ca actuali deținători, până la aflarea săvârșitorului; acesta din urmă va acoperi și cheltuielile legate de acțiunile actualului deținător pentru a-l identifica.

(5) Dacă generatorul deșeurilor nu poate fi identificat, persoanele fizice sau juridice ale căror proprietăți sunt afectate pot primi sprijin financiar din partea autorităților locale, iar în cazul în care sunt implicate deșeuri periculoase, din partea Fondului pentru mediu."

16. După articolul 131 se introduce secțiunea 12 cu următorul titlu:

"SECȚIUNEA 12
Controlul activităților legate de deșeuri

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Unitățile specificate la art. 12 și 13 sunt supuse periodic controalelor autorităților competente în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea."

18. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

"Art. 141. - (1) Primarii unităților administrativ-teritoriale și persoanele autorizate de aceștia vor controla:
a) generarea, colectarea, stocarea, transportul și tratarea deșeurilor menajere și de construcție și implementarea planului de gestiune a acestora;
b) eliminarea deșeurilor de producție și a celor periculoase și implementarea planului local de gestiune a acestora;
c) facilitățile și instalațiile pentru stocarea și neutralizarea deșeurilor menajere și de construcție și cele pentru eliminarea deșeurilor industriale și periculoase.

(2) Autoritățile teritoriale de protecție a mediului inspectează și iau măsuri pentru respectarea de către cei implicați în gestionarea deșeurilor a legislației de mediu în vigoare și a condițiilor de autorizare impuse conform legii, țin evidența și comunică celor interesați informațiile legate de deșeuri.

(3) Autoritatea centrală de protecție a mediului inspectează și ia măsuri pentru respectarea de către cei implicați în gestionarea deșeurilor a legislației de mediu în vigoare și a condițiilor de autorizare impuse conform legii pentru investițiile și activitățile ce se desfășoară pe un teritoriu mai mare decât un județ.

(4) Direcțiile de igienă și sănătate publică vor exercita controlul sanitar al activităților de neutralizare a deșeurilor periculoase.

(5) Autoritățile vamale, cele de control al frontierei și reprezentanți ai autorității de protecție a mediului controlează împreună cu alte autorități publice centrale și locale și iau măsuri pentru asigurarea conformității încărcăturilor cu documentele însoțitoare și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea condițiilor de import, export și tranzit ale deșeurilor."

19. După articolul 141 se introduce capitolul II1 cu următorul cuprins:

"CAPITOLUL II1
Gestionarea deșeurilor

SECȚIUNEA 1
Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor

Art. 142. - În funcție de proprietăți, compoziție, valoare și de alte calități deșeurile sunt tratate și transportate astfel încât să nu împiedice utilizarea lor ulterioară și rațională.

Art. 143. - Depozitarea și eliminarea deșeurilor în amplasamentele de prospecțiuni geologice sau de exploatări miniere ale zăcămintelor subterane vor fi astfel efectuate încât să nu aducă daune calității acestor amplasamente și să nu provoace daune suplimentare calității exploatării, apelor subterane și peisajului.

Art. 144. - (1) Amplasamentele destinate amenajărilor pentru gestionarea deșeurilor și construirea instalațiilor pentru eliminarea deșeurilor sunt stabilite conform planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și dispozițiilor cuprinse în legile funciare și în Codul silvic.

(2) Condițiile generale privind stabilirea amplasamentelor, amenajarea acestora, funcționarea instalațiilor pentru tratarea și eliminarea deșeurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 145. - Pentru cazurile în care activitățile de tratare și eliminare a deșeurilor pe un amplasament trebuie să se întrerupă din diverse motive operatorul activității are obligația de a prezenta autorității de protecție a mediului o evaluare a impactului activității asupra mediului și de a întocmi un plan de închidere și urmărire postînchidere a amplasamentului, pentru a fi aprobat de autoritatea de protecție a mediului, în scopul reconstrucției ecologice a zonei.

Art. 146. - Instalațiile, metodele și tehnologiile, amplasamentele și amenajarea acestora pentru tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor trebuie astfel construite și exploatate încât să nu afecteze mediul și sănătatea populației.

Art. 147. - În cazul eliminării deșeurilor prin depozitare finală într-un depozit de deșeuri operatorul responsabil de această eliminare are obligația să informeze autoritățile competente în momentul în care se atinge circa 75% din capacitatea proiectată a acestuia, pentru a se demara acțiunea de deschidere a unui nou depozit.

Art. 148. - (1) Deșeurile depuse în depozite temporare sau deșeurile de la demolarea ori reabilitarea construcțiilor sunt tratate și transportate de deținătorii de deșeuri, de cei care execută lucrările de construcție sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract.

(2) Primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deșeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare și ruta de transport până la acesta.

Art. 149. - (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență consiliile locale adoptă:
a) taxe, în condițiile legii, pentru diverse servicii privind gestionarea deșeurilor;
b) reglementări referitoare la procedurile și condițiile privind colectarea, inclusiv colectarea selectivă, transportul, transferul, neutralizarea, utilizarea și eliminarea deșeurilor menajere și a deșeurilor de construcție și de la demolări nepericuloase din perimetrul pe care îl administrează.

(2) Primăriile vor permite deținătorilor de deșeuri să își transporte deșeurile menajere și de construcție până la amplasamentele de eliminare corespunzătoare.

Art. 1410. - Deșeurile rezultate din activitatea de transport internațional de călători se îndepărtează și se rețin la punctele de ieșire din țară."

20. Articolele 15 și 16 se abrogă.

21. După titlul secțiunii I a capitolului III se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:

"Art. 181. - (1) Autoritățile competente întocmesc lista cuprinzând deșeurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Lista se elaborează pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deșeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, și a constituenților acestor deșeuri, prezentați în anexa nr. I D, constituenți care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr. I E. Lista cuprinzând deșeurile periculoase, precum și actualizarea periodică a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

(2) Deșeurile periculoase se identifică și se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare.

(3) Unitățile care produc, valorifică, colectează sau transportă deșeuri periculoase trebuie să asigure condițiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase, cu excepția situațiilor menționate la alin. (4).

(4) În scopul îmbunătățirii securității operațiunilor de valorificare și eliminare, amestecul de deșeuri periculoase cu alte deșeuri, substanțe sau materiale se poate face numai cu acordul autorităților competente și doar în situațiile în care sunt respectate condițiile precizate la art. 5.

(5) În situațiile în care deșeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deșeuri, substanțe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic și dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5."

22. La articolul 19, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Producătorii de deșeuri, precum și proiectanții specializați în concepția și proiectarea activităților ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:"

23. La articolul 19, după litera n) se introduc literele o), p) și r) cu următorul cuprins:

"o) să țină evidența deșeurilor și operațiunilor cu deșeuri în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;
p) să permită accesul autorităților de inspecție și control la metodele, tehnologiile și instalațiile pentru tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor tehnologice, precum și la documentele care se referă la deșeuri;
r) să prevadă și să realizeze măsurile restrictive necesare care trebuie să fie luate după închiderea amplasamentelor și încheierea activităților."

24. După articolul 19 se introduce articolul 191 cu următorul cuprins:

"Art. 191. - Producătorii de deșeuri sunt obligați să implementeze Planul național de gestiune a deșeurilor care este stabilit conform art. 8 alin. (1)."

25. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea și primirea deșeurilor de producție, deșeurilor menajere, deșeurilor de construcție și de la demolări și deșeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract."

26. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Operatorii de transport specializați pentru transportul urban de deșeuri trebuie să fie autorizați de autoritățile de protecție a mediului, după notificarea activității de transport, de către autoritățile administrației publice locale. În cazul în care se efectuează transporturi interurbane sau internaționale de deșeuri operatorul de transport rutier trebuie să dețină și licență de transport pentru mărfuri periculoase, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

27. La articolul 23, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;"

28. La articolul 27, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

"a) să depună separat deșeurile și deșeurile de ambalaje reciclabile acolo unde există recipiente special destinate acestui scop;
...............................................................................................
c) să valorifice deșeurile combustibile și degradabile biologic, rezultate în gospodăriile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile să le depună în depozitul final de deșeuri al localității."

29. La articolul 28, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Persoanele fizice autorizate să desfășoare activități independente și persoanele juridice din a căror activitate rezultă deșeuri, precum și cele care transportă, elimină, importă, exportă și execută tranzit de deșeuri, pe lângă obligațiile menționate în cuprinsul secțiunilor 1-3 din prezentul capitol mai au și următoarele obligații:"

30. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Importul în România de deșeuri de orice natură, în stare brută sau prelucrată, este interzis, cu excepția anumitor categorii de deșeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu reglementările dispuse prin acte normative propuse de autoritatea publică centrală de protecție a mediului și aprobate de Guvern."

31. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - (1) În scopul stimulării investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor, al extinderii activităților de gestionare a deșeurilor, prin utilizarea instrumentelor economice și a pârghiilor specifice economiei de piață, Guvernul poate stabili facilități fiscale pentru cei care gestionează deșeuri și, în mod deosebit, pentru cei care valorifică deșeuri.

(2) La propunerea autorității centrale de protecție a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea și funcționarea unor instalații și aplicarea de tehnologii destinate tratării și eliminării deșeurilor pentru care procesarea în sistem centralizat este avantajoasă economic și rezolvă probleme de mediu la nivel regional sau chiar național.

(3) Prin hotărâre a Guvernului se pot nominaliza agenți economici care fac dovada că au astfel de facilități cu echipamente adecvate și care nu mai reclamă costuri excesive pentru import."

32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Consiliile locale hotărăsc, în condițiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, în vederea realizării depozitelor și instalațiilor de valorificare și eliminare a deșeurilor pentru localități, ce constituie cauză de utilitate publică."

33. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - Guvernul analizează și garantează, prin Ministerul Finanțelor Publice, în limita plafonului de îndatorare publică externă aprobat și a prevederilor legii bugetului de stat, împrumuturile și finanțările externe destinate realizării unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionării deșeurilor."

34. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL VI
Atribuții și răspunderi ale autorităților administrației publice centrale și locale"

35. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență autoritatea competentă căreia îi revin atribuții și responsabilități în ceea ce privește regimul deșeurilor este Ministerul Apelor și Protecției Mediului. Alte autorități publice cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor sunt: Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației Publice, consiliile locale și județene."

36. La articolul 39, partea introductivă și literele a), c), g) și h) vor avea următorul cuprins:

"Art. 39. - Ministerul Apelor și Protecției Mediului are următoarele atribuții și răspunderi:
a) elaborează, împreună cu alte autorități ale administrației publice centrale și locale, Strategia națională pentru gestionarea deșeurilor și Planul național pentru gestionarea deșeurilor;
...............................................................................................
c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deșeurilor, elaborate de celelalte autorități publice;
...............................................................................................
g) organizează, împreună cu celelalte autorități publice centrale și locale și cu organizațiile neguvernamentale, programe de instruire și educare a populației în domeniul gestionării deșeurilor;
h) reglementează, împreună cu celelalte autorități publice, activitatea de import, export și tranzit al deșeurilor."

37. La articolul 40, partea introductivă și litera b) vor avea următorul cuprins:

"Art. 40. - Ministerul Sănătății și Familiei are următoarele atribuții:
...............................................................................................
b) elaborează strategia și programul de gestionare a deșeurilor rezultate de la unitățile sanitare de asistență medicală, de cercetare medicală și învățământ medical de stat și privat și asigură condițiile de aducere la îndeplinire a aceastora;"

38. La articolul 41, alineatul (1) partea introductivă, literele a), b), precum și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Ministerul Industriei și Resurselor are următoarele atribuții:
a) elaborează strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor industriale, de reconstrucție ecologică și urmărește aducerea la îndeplinire a acestora de către agenții economici;
b) participă la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deșeuri industriale, precum și pentru operațiunile de reciclare și de valorificare a acestor deșeuri, cu avizul autorității publice centrale de protecție a mediului;
...............................................................................................

(2) Ministerul Afacerilor Externe reglementează importurile și exporturile de deșeuri prin eliberarea licențelor de import-export pentru deșeurile supuse licențierii."

39. La articolul 42, partea introductivă și literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are următoarele atribuții:
...............................................................................................
b) participă, împreună cu alte autorități publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deșeurilor menajere;
c) organizează și realizează, împreună cu autoritățile administrației publice locale, sisteme de gestionare a deșeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general și amenajare a teritoriului, și urmărește realizarea proiectelor din acest domeniu;"

40. La articolul 42, după litera d) se introduc literele e), f) și g) cu următorul cuprins:

"e) participă la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile de transport și auxiliare și urmărește realizarea acestora de către agenții economici aflați în subordinea sau în coordonarea sa;
f) participă la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de transport și auxiliare;
g) participă la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activității de transport al deșeurilor."

41. La articolul 43, partea introductivă și litera b) vor avea următorul cuprins:

"Art. 43. - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor are următoarele atribuții:
...............................................................................................
b) participă la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deșeurilor provenite din agricultură și din industria alimentară." 42. Articolul 44 se abrogă.

43. La articolul 45, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are următoarele atribuții:"

44. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - Ministerul de Interne sprijină autoritățile publice în îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a altor prevederi legale referitoare la deșeuri."

45. La articolul 47, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) elaborează strategia și programul de gestionare a deșeurilor provenite din domeniul militar și asigură condițiile necesare pentru realizarea acestora;"

46. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - Ministerul Administrației Publice are următoarele atribuții:
a) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală;
b) urmărește îndeplinirea obiectivelor din Planul național de gestionare a deșeurilor și sprijină administrația publică locală pentru aplicarea acestora."

47. La articolul 49, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - Primarii și consiliile locale au următoarele obligații și atribuții:"

48. După partea introductivă a articolului 49 se introduce punctul 1 cu următorul cuprins:

"1. urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deșeurilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 8, și asigură curățenia localităților prin:"

49. La articolul 49, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizată a colectării selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare și depozitare finală;"

50. La articolul 49, după litera h) se introduc punctele 2, 3 și 4 cu următorul cuprins:

"2. aprobă studii și prognoze orientative privind gestionarea deșeurilor; 3. hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale, precum și colaborarea cu agenții economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor; 4. acționează pentru refacerea și protecția mediului."

51. După articolul 49 se introduce articolul 491, cu următorul cuprins:

"Art. 491. - Consiliile județene au următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deșeurilor;
b) acordă consiliilor locale sprijin și asistență tehnică în elaborarea planurilor locale de gestiune a deșeurilor;
c) adoptă planurile privind gestiunea deșeurilor;
d) hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice județene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor;
e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea și protecția mediului;
f) urmăresc și asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

52. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"Art. 50. - În scopul îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților în domeniul gestionării deșeurilor, pentru coordonarea activităților și promovarea unor acțiuni eficiente în acest domeniu, precum și pentru realizarea unei bune colaborări între autoritățile competente responsabile de gestionarea deșeurilor, în cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului se constituie Direcția generală de deșeuri și substanțe chimice periculoase."

53. La articolul 51, partea introductivă a punctului 1 și litera b) vor avea următorul cuprins:

"1. cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice și de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:
...............................................................................................
b) nerespectarea prevederilor Planului național de gestionare a deșeurilor;"

54. La articolul 51, după litera d) a punctului 1, se introduc literele e)-l), cu următorul cuprins:

"e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrărilor, dotărilor și măsurilor destinate reducerii cantității de deșeuri produse, colectării și colectării selective, transportului, valorificării și eliminării deșeurilor;
f) realizarea de lucrări și desfășurarea de activități care au ca obiect deșeurile, fără aprobările legale;
g) producerea de deșeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse și ambalaje, care depășesc necesitățile de producție, de consum și de desfacere;
h) transportul și eliminarea deșeurilor fără asigurarea măsurilor de protecție a sănătății populației și a mediului;
i) omiterea prezentării publice a proiectelor de investiții pentru eliminarea finală a deșeurilor;
j) acceptarea la depozitare a deșeurilor urbane și periculoase fără a fi supuse unor operațiuni de tratare;
k) nerespectarea prevederilor acordului și/sau autorizației de mediu pentru instalațiile și tehnologiile de eliminare finală a deșeurilor;
l) neanunțarea autorității teritoriale de protecție a mediului și a comisiei de apărare împotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalațiile de eliminare finală a deșeurilor."

55. La articolul 51, punctul 2 se abrogă.

56. La articolul 51, punctul 3 va avea următorul cuprins:

"3. cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce revin primarilor și consiliilor locale, după caz, conform art. 49;"

57. La articolul 51, după punctul 3 se introduce punctul 4 cu următorul cuprins:

"4. cuantumul amenzilor contravenționale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului."

58. La articolul 53, după litera e) a alineatului (1) se introduc literele f)-h) cu următorul cuprins:

"f) introducerea în țară a unor deșeuri în scopul depozitării finale;
g) acceptarea de către deținătorii de depozite, la depozitare, a unor deșeuri care au fost importate fără acord sau autorizație de mediu;
h) continuarea activității de eliminare finală a deșeurilor după expirarea termenului de suspendare a autorizației de către autoritatea teritorială de protecție a mediului."

59. La articolul 54 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

"3. condițiile pentru transportul deșeurilor."

60. Anexa nr. I A va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. I A

SEMNIFICAȚIA
unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență

-ciclu de viață al produsului - intervalul de timp cuprins între data de fabricație a unui produs și data când acesta devine deșeu;

-colectare - strângerea, sortarea și/sau regruparea

(depozitarea temporară) a deșeurilor, în vederea transportului lor;

-deponii - material rezultat prin decopertarea solului în urma excavațiilor;

-deșeu - orice substanță sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, pe care deținătorul le aruncă, are intenția sau obligația de a le arunca;

-deșeuri menajere - deșeuri provenite din activități casnice sau asimilabile cu acestea și care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localități;

-deșeuri asimilabile cu deșeuri menajere - deșeuri provenite din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeurile menajere și care sunt colectate, transportate, prelucrate și depozitate împreună cu acestea;

-deșeuri periculoase - deșeurile menționate la art. 181 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deșeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, și constituenții acestor deșeuri, prezentați în anexa nr. I D, constituenți care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietățile descrise în anexa nr. I E;

-deținător - producătorul de deșeuri sau persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfășoare activități independente ori persoana juridică care are deșeuri în posesia sa. Se consideră deținător și persoana care transportă deșeuri, pe toată durata transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte persoane;

-eliminare - orice operațiune prevăzută în anexa nr. II A;

-gestionare - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

-operator - orice persoană fizică sau juridică învestită cu atribuții și responsabilități în activități autorizate în domeniul gestiunii deșeurilor;

-producător - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente sau persoană juridică din a cărei activitate rezultă deșeuri (producător inițial) și/sau care a efectuat operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri;

-reutilizare - orice operațiune prin care ambalajul care a fost conceput și proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului său de viață un număr minim de parcursuri sau rotații este reumplut sau reutilizat pentru același scop pentru care a fost conceput;

-reciclare - operațiunea de reprelucrare într-un proces de producție a deșeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;

-titularul proprietății - administratorul sau deținătorul cu titlu al unei proprietăți ori arendașul care deține proprietatea în urma unui contract de arendare sau de locație. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență cu privire la deținătorii proprietății se vor aplica în egală măsură responsabililor cu întreținerea drumurilor publice, proprietarilor căilor ferate, deținătorilor micilor porturi și ai zonelor de recreare în aer liber;

-tranzit - transportul pe teritoriul național de la o graniță la alta, cu staționări de scurtă durată, exclusiv cu caracter tehnic și fără modificarea cantității confirmate prin sigiliul vamal;

-tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care schimbă caracteristicile deșeurilor, în scopul reducerii volumului și caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

-valorificare - orice operațiune menționată în anexa nr. II B;

-zonă construibilă - suprafață pentru care s-a elaborat și s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de construcție pentru o clădire sau un magazin, dar și o suprafață în perimetrul căreia construcțiile sunt sistate pe durata elaborării planului de urbanizare sau a planului de construcție."

61. Anexa nr. I B va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. I B

CATEGORII
de deșeuri

 1. reziduuri de producție sau de consum nespecificate la pozițiile următoare;
 2. produse în afara specificațiilor tehnice;
 3. produse cu termenul de valabilitate expirat;
 4. materiale împrăștiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat în urma accidentului;
 5. materiale provenite de la construcții, demolări, amenajări în spații construite etc.;
 6. materiale contaminate sau impurificate în urma unei acțiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operațiunile de curățare, materiale de ambalare, containere etc.);
 7. obiecte consumabile și părți ale acestora (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizați etc.);
 8. substanțe devenite improprii utilizării (de exemplu: acizi contaminați, solvenți contaminați, amestec de săruri epuizate etc.);
 9. reziduuri de la procesele industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.);
 10. reziduuri de la procesele de combatere a poluării (nămoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprăfuire, filtre uzate etc.);
 11. reziduuri de fabricație/finisare (de exemplu: așchii de la strunjire sau frezare etc.);
 12. reziduuri de la extracția și prelucrarea materiilor prime (de exemplu: reziduurile de la exploatările miniere sau petroliere etc.);
 13. materiale contaminate (de exemplu: uleiuri contaminate cu PCB etc.);
 14. toate materialele, substanțele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege;
 15. produse pe care deținătorul nu le mai utilizează (de exemplu: reziduuri din agricultură, menajere, din birouri, activități comerciale etc.);
 16. materiale, substanțe sau produse contaminate care rezultă din acțiunile de remediere a solului;
 17. toate materialele, substanțele sau produsele incluse în categoriile de mai sus."

62. Anexa nr. I C va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. I C

CATEGORII SAU TIPURI GENERICE
de deșeuri periculoase

A. Deșeuri care prezintă una dintre proprietățile descrise în anexa nr. I E și care constau în:

1. deșeuri anatomice, deșeuri spitalicești sau alte deșeuri clinice;
2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;
3. conservanți pentru lemn;
4. biocide și substanțe fitofarmaceutice;
5. reziduuri de substanțe refolosite ca solvenți;
6. substanțe organice halogenate, neutilizate ca solvenți, cu excepția materialelor polimerizate inerte;
7. amestecuri de săruri ce conțin cianuri;
8. uleiuri minerale și substanțe uleioase;
9. amestecuri sau emulsii de uleiuri și hidrocarburi, cu/în apă;
10. substanțe conținând PCB (bifenilpoliclorurați) sau PCT (trifenilpoliclorurați);
11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;
12. cerneluri, coloranți, pigmenți, vopsele, grunduri, lacuri;
13. rășini, latex, plastifianți, cleiuri/adezivi;
14. substanțe chimice rezultate din activități de cercetare, dezvoltare sau învățământ, care nu sunt identificate sau/și sunt noi și ale căror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune că sunt periculoase;
15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;
16. substanțe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;
17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurați;
18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.

B. Deșeuri care conțin unul dintre constituenții cuprinși în anexa nr. I D și care au proprietățile descrise în anexa nr. I E, constând în:

19. săpun, grăsimi, ceară de natură animală sau vegetală;
20. substanțe organice nehalogenate, neutilizabile ca solvenți;
21. substanțe anorganice, fără metale sau compuși metalici;
22. cenușă și/sau zgură;
23. sol, nisip, argilă, inclusiv material din dragare;
24. amestecuri de săruri fără cianuri;
25. prafuri și pulberi metalice;
26. catalizatori uzați;
27. lichide sau nămoluri conținând metale ori compuși metalici;
28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluării (praful reținut în sacii filtrelor de aer), cu excepția celor prevăzute la pct. 29, 30 și 33;
29. nămoluri de la scrubere;
30. nămoluri de la stațiile de tratare a apei;
31. reziduuri de decarbonatare;
32. reziduuri de schimbători de ioni;
33. nămoluri de la stațiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosință agricolă;
34. reziduuri de la spălarea/curățarea rezervoarelor și/sau a echipamentelor;
35. echipamente contaminate;
36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror conținut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;
37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;
38. uleiuri vegetale;
39. materiale rezultate din colectarea selectivă a deșeurilor menajere și care prezintă una dintre caracteristicile menționate în anexa nr. I E;
40. orice alte deșeuri care conțin unul dintre constituenții cuprinși în anexa nr. I D și oricare dintre proprietățile înscrise în anexa nr. I E."

63. Anexa nr. I D va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. I D

CONSTITUENȚI
ai deșeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr. I E

 1. beriliu; compuși ai beriliului;
 2. compuși ai vanadiului;
 3. compuși ai cromului hexavalent;
 4. compuși ai cobaltului;
 5. compuși ai nichelului;
 6. compuși ai cuprului;
 7. compuși ai zincului;
 8. arseniu; compuși ai arseniului;
 9. seleniu; compuși ai seleniului;
 10. compuși ai argintului;
 11. cadmiu; compuși ai cadmiului;
 12. compuși ai staniului;
 13. antimoniu; compuși ai antimoniului;
 14. teluriu; compuși ai teluriului;
 15. compuși ai bariului, cu excepția sulfatului de bariu;
 16. mercur; compuși ai mercurului;
 17. taliu; compuși ai taliului;
 18. plumb; compuși ai plumbului;
 19. sulfuri anorganice;
 20. compuși anorganici ai fluorului, cu excepția fluorurii de calciu;
 21. cianuri anorganice;
 22. următoarele metale alcaline sau alcalinopământoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în formă necombinată;
 23. soluții acide sau acizi în formă solidă;
 24. soluții bazice sau baze în formă solidă;
 25. azbest (praf și fibre);
 26. fosfor; compuși ai fosforului, cu excepția fosfaților minerali;
 27. carbonili ai metalelor;
 28. peroxizi;
 29. clorați;
 30. perclorați;
 31. azide;
 32. PCB (bifenilpoliclorurați) și/sau PCT (trifenilpoliclorurați);
 33. compuși farmaceutici sau veterinari;
 34. biocide și substanțe fitofarmaceutice;
 35. substanțe infecțioase;
 36. creozoturi;
 37. izocianați; tiocianați;
 38. cianuri organice;
 39. fenoli; compuși ai fenolului;
 40. solvenți halogenați;
 41. solvenți organici, cu excepția solvenților halogenați;
 42. compuși organohalogenați, cu excepția materialelor polimerizate inerte și a altor substanțe care sunt cuprinse în prezenta anexă;
 43. compuși aromatici; compuși organici policiclici și heterociclici;
 44. amine alifatice;
 45. amine aromatice;
 46. eteri;
 47. substanțe cu caracter exploziv, cu excepția celor cuprinse în alt punct din anexă;
 48. compuși organici cu sulf;
 49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurați;
 50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;
 51. hidrocarburi și compuși ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinși la alt punct din prezenta anexă."

64. Anexa nr. I E va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. I E

PROPRIETĂȚI
ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase

H1. explozive - substanțe și preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul;

H2. oxidante - substanțe și preparate care produc reacții puternic exoterme în contact cu alte substanțe, mai ales cu cele inflamabile;

H3.A. foarte inflamabile:

H3.B. inflamabile - substanțe și preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21„C și mai mic sau egal cu 55„C;

H4. iritante - substanțe și preparate necorosive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamații;

H5. nocive - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;

H6. toxice - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetrează pielea, pot provoca vătămări serioase, acute sau cronice ale sănătății și chiar moartea;

H7. cancerigene - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidență a acestuia;

H8. corosive - substanțe și preparate care pot distruge țesuturile vii la contactul cu acestea;

H9. infecțioase - substanțe cu conținut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producând boli omului sau altor organisme vii;

H10. teratogene - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce malformații congenitale neereditare sau creșterea incidenței acestora;

H11. mutagene - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creșterea incidenței acestora;

H12. substanțe și preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;

H13. substanțe și preparate capabile ca, după depozitare, să producă pe diferite căi altă substanță (de exemplu, levigat), care posedă una dintre caracteristicile prezentate mai sus;

H14. ecotoxice - substanțe și preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului."

65. Anexa nr. II A va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. II A

OPERAȚIUNI
de eliminare a deșeurilor

 1. depozitarea pe sol și în subsol (de exemplu: depunerea în depozite de gunoi);
 2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu: biodegradarea deșeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate pe sol);
 3. injectarea în subteran (de exemplu: injectarea deșeurilor pompabile în puțuri, saline sau în straturi geologice);
 4. descărcarea pe suprafețe (de exemplu: descărcarea de deșeuri lichide sau de nămoluri în depresiuni, iazuri sau lagune);
 5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu: dispunerea în celule etanșe separate, acoperite și izolate unele de celelalte și de mediu);
 6. evacuarea deșeurilor solide în apele interioare de suprafață și subterane;
 7. evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin;
 8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă în final compuși sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operațiuni enumerate la pct. 1-12;
 9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă în final compuși sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operațiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);
 10. incinerare pe sol;
 11. incinerare pe mare;
 12. stocare permanentă (de exemplu, introducerea de containere cu deșeuri într-o mină);
 13. amestecare, înainte de a se încadra în oricare dintre operațiunile menționate la pct. 1-12;
 14. reambalare înainte de a se încadra în oricare dintre operațiunile menționate la pct. 1-13;
 15. stocarea înainte de efectuarea oricărei operațiuni menționate la pct. 1-14, cu excepția depozitării temporare, înaintea colectării, pe zona de producere."

66. Anexa nr. II B va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. II B

OPERAȚIUNI
de valorificare a deșeurilor

 1. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;
 2. reciclarea sau recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți;
 3. reciclarea sau recuperarea metalelor sau compușilor metalici;
 4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;
 5. regenerarea acizilor sau bazelor;
 6. valorificarea produselor folosite la captarea poluanților;
 7. valorificarea produselor din catalizatori;
 8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora;
 9. recuperarea sau regenerarea solvenților;
 10. împrăștierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucție ecologică, inclusiv operațiunile de compostare și alte procese de transformare biologică;
 11. utilizarea deșeurilor obținute în urma oricărei operațiuni menționate la pct. 1-10;
 12. schimb de deșeuri între deținători, pentru a fi supuse uneia dintre operațiunile menționate la pct. 1-11;
 13. stocarea de deșeuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operațiunile menționate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 426.


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 00:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.