LEGE nr.459 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 418/27 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.1 din 20 ianuarie 2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, adoptată în temeiul art. 1 lit. M pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Activitatea de medicină legală, parte integrantă a asistenței medicale, constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator și alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viață, cadavrelor, produselor biologice și corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracțiunile contra vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor ori în alte situații prevăzute de lege, precum și în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice și de cercetare a filiației."

2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Directorul general al Institutului Național de Medicină Legal㠓Mina Minovici” București și directorii institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare sunt numiți prin ordin al ministrului sănătății și familiei, pe bază de concurs."

3. La articolul 13, litera e) va avea următorul cuprins:

"e) propune spre aprobare Ministerului Sănătății și Familiei componența nominală și modul de funcționare ale Comisiei superioare medico-legale și ale comisiilor de avizare și control al actelor medico-legale;"

4. La articolul 15, litera f) va avea următorul cuprins:

"f) contribuie la sprijinirea asistenței medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităților sanitare, cât și prin efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora;"

5. La articolul 17 litera g) se abrogă.

6. La articolul 20, alineatul (1) litera f) va avea următorul cuprins:

"f) 2-4 medici primari legiști, cu experiență în specialitate, desemnați la propunerea directorului general al Institutului Național de Medicină Legal㠓Mina Minovici” București, cu acordul comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei."

7. La articolul 21, alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:

"b) 2-4 medici primari legiști, cu experiență în specialitate, desemnați la propunerea directorului general al Institutului Național de Medicină Legal㠓Mina Minovici” București, cu acordul comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei."

8. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

"Dispoziții tranzitorii și finale"

9. Articolul 29 devine articolul 31.

10. Articolul 30 devine articolul 32.

11. Articolul 31 devine articolul 29.

12. Articolul 32 devine articolul 30 cu următorul cuprins:

"Art. 30. - Tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. II. - În cuprinsul ordonanței denumirile "Institutul de Medicină Legal㠓Prof. dr. Mina Minovici” București" și "Ministerul Sănătății" se înlocuiesc cu "Institutul Național de Medicină Legal㠓Mina Minovici” București", respectiv cu "Ministerul Sănătății și Familiei".

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor și alineatelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 459.


Vineri, 31 martie 2023, 12:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.