ORDONANȚĂ nr.20 din 27 ianuarie 1994
privind punerea în siguranță a fondului construit existent
Textul actului republicat în M.Of. nr. 665/23 oct. 2001

Art. 1. - Reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.

Art. 2. - (1) Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții vor acționa pentru:
a) identificarea construcțiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;
b) expertizarea tehnică a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice;
c) aprobarea deciziei de intervenție și continuarea acțiunilor definite la alin. (2), în funcție de concluziile fundamentate din raportul de expertiză tehnică.

(2) Pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții sunt obligate să procedeze la:
a) proiectarea lucrărilor de intervenție de către persoane fizice sau juridice autorizate și verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestați;
b) execuția lucrărilor de intervenție de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuția, atestați, inclusiv urmărirea, verificarea și recepția execuției lucrărilor de intervenție prin diriginți de șantier autorizați.

Art. 3. - Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente se stabilesc prin reglementări tehnice și se vor realiza cu respectarea cerințelor de calitate și a celorlalte obligații impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.12 din 24 ianuarie 1995, precum și a condițiilor tehnice prevăzute de Normativul de proiectare antiseismică.

Art. 4. - (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activității în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței prin:
a) organizarea elaborării, avizarea și aprobarea reglementărilor tehnice în domeniul protecției antiseismice;
b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluțiilor de intervenție pentru construcțiile de importanță vitală pentru societate, a căror funcționalitate, în timpul cutremurului și imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral. În acest scop, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se organizează Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, formată din personalități în domeniu.

(2) Comisiile județene, respectiv a municipiului București, de apărare împotriva dezastrelor vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru:
a) elaborarea programelor și monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor;
b) educarea antiseismică a populației.

(3) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru:
a) stabilirea și aplicarea restricțiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condițiilor locale de amplasament impuse prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;
b) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a agenților economici, și monitorizarea acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție;
c) fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor asigura locuințele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor, pe perioada executării intervențiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate. Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții, obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale.

(4) Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prin inspectoratele teritoriale în construcții din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând prioritățile, pe categorii de construcții, privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.

(5) Consiliile municipiilor, orașelor și comunelor, în vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanței de judecată să oblige proprietarii construcțiilor cu destinația de locuință, încadrate în clasa I de risc seismic, să ia măsurile de intervenție stabilite prin raportul de expertiză tehnică. Acțiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situată construcția. Acțiunea este scutită de taxă de timbru.

Art. 5. - (1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la construcțiile existente se vor asigura după cum urmează:
a) la construcțiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice: i(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiții ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziția globală "Alte cheltuieli de investiții";

(ii) din veniturile proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare;
b) la construcțiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici, din fondurile proprii ale agenților economici.

(2) Pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru expertizarea tehnică;
b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societățile de asigurare și/sau din credite, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare.

Art. 6. - (1) Clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale.

(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul Administrației Publice, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație.

(3) Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene, împreună cu consiliile municipiilor și orașelor care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

Art. 7. - (1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b);
b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale;
c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinație pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituții publice, în funcție de subordonarea instituțiilor respective;
d) din fondurile proprii ale agenților economici, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora.

(2) Instituțiile publice și agenții economici care dețin locuințe sau spații cu altă destinație decât cea de locuință în clădirile incluse în programele anuale sunt obligați să asigure finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză pe care o dețin din proprietatea comună.

Art. 8. - (1) Proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile incluse în programele anuale vor acționa potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) și vor beneficia de finanțare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, în următoarele condiții:
a) existența hotărârii asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind execuția lucrărilor de consolidare, precum și a documentelor, acordurilor și avizelor prevăzute în Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinței;
c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

(2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare.

(3) Instituirea și radierea ipotecii sunt scutite de plata taxei de timbru.

Art. 9. - Proprietarii locuințelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiți de la plata ratelor lunare, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare se diminuează cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare.

Art. 10. - (1) Pentru clădirile incluse în programele anuale primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor lua măsurile necesare pentru:
a) contractarea proiectării lucrărilor de consolidare și aprobarea studiilor de fezabilitate;
b) contractarea execuției lucrărilor de consolidare;
c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat;
d) asigurarea diriginților de șantier autorizați;
e) verificarea și decontarea documentației de proiectare, precum și a situațiilor de lucrări real executate pentru consolidarea sistemului structural în ansamblu sau a elementelor structurale și, după caz, introducerea unor elemente structurale suplimentare și/sau repararea elementelor nestructurale ale construcției existente, inclusiv desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor și finisajelor din zona de intervenție;
f) organizarea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare;
g) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate și repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuția lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar;
h) încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuția lucrărilor de consolidare, evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanți.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. h) are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 11. - (1) Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării.

(2) Actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 12. - Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Art. 13. - Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 14. - Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinația de locuințe încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca o dată cu dobândirea dreptului de proprietate, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).

Art. 15. - Proprietarii, persoane fizice, beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxă privind eliberarea autorizației de construire pentru execuția lucrărilor de consolidare a construcțiilor cu destinația de locuință din proprietate.

Art. 16. - (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) și la art. 7 alin. (1) lit. a) se fundamentează distinct de către consiliile locale cu ocazia elaborării bugetului de stat și se transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București.

(2) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București analizează, verifică și centralizează situațiile primite, stabilesc prioritățile la nivel de județ, respectiv municipiul București, și transmit Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței valoarea cheltuielilor necesare.

(3) În execuția bugetului de stat transferurile se repartizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București și se acordă consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.

(4) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și consiliile municipiilor, orașelor și comunelor răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare și de folosirea cu eficiență a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.

Art. 17. - Contractarea expertizării tehnice, proiectării și execuției lucrărilor de consolidare finanțate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 18. - În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei ordonanțe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr.709/1991, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 20. - Obligațiile și răspunderile proprietarilor construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și ale persoanelor juridice care au în administrare construcții, se completează cu dispozițiile legislației civile.

Art. 21. - Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage, în condițiile legii, răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.

NOTĂ:

Potrivit prevederilor art. II și III din Legea nr. 460/2001:

"Art. II. - Proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de proiecte de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate și aflate în curs de elaborare, vor continua execuția lucrărilor de consolidare în condițiile prezentei legi.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerul Administrației Publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, vor actualiza normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.844/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.516 bis din 25 octombrie 1999, pe care le vor înainta spre adoptare Guvernului."


Joi, 22 aprilie 2021, 05:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.