ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.137 din 18 octombrie 2001
pentru modificarea și completarea Legii bancare nr.58/1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 671/24 oct. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.121 din 23 martie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Literele i) și k) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"i) acționar semnificativ - persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice sau juridice care acționează împreună și care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestiunii și politicii de afaceri a acesteia;

"..........................................................
k) grup de persoane care acționează împreună - două sau mai multe persoane fizice sau juridice care înfăptuiesc o politică comună față de societate;"

2. Literele j) și l) ale articolului 3 se abrogă.

3. După articolul 3 se introduc articolele 31 și 32 cu următorul cuprins:

"Art. 31. - Se prezumă că un grup de persoane acționează împreună când acesta este format din:
a) soți, rude și afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) persoanele prevăzute la lit. a) și societățile aflate sub controlul lor efectiv;
c) o societate, administratorii și persoanele fizice sau juridice care exercită controlul efectiv asupra acesteia;
d) societăți aflate sub controlul efectiv al aceleiași ori acelorași persoane fizice sau juridice. O societate se află sub control efectiv al unei persoane în situațiile în care persoana fizică sau juridică:
a) deține cel puțin 50% din drepturile de vot într-o societate;
b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor consiliului de administrație al unei societăți;
c) poate decide sau influența asupra gestiunii și politicii de afaceri a unei societăți.

Art. 32. - Banca Națională a României poate decide că un grup de persoane acționează împreună, având în vedere și alte circumstanțe decât cele prevăzute la art. 31."

4. Litera b) a articolului 14 se abrogă.

5. Literele e), f) și g) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

"e) din evaluarea documentației prezentate rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condiții compatibile cu buna funcționare a sistemului bancar și cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure clientelei o siguranță satisfăcătoare, sau că aceste obiective nu corespund condițiilor existente în cadrul segmentului de piață ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de bancă;
f) calitatea conducătorilor și administratorilor băncii sau, după caz, a cenzorilor acesteia nu corespunde obiectivelor propuse și necesității desfășurării activității băncii în conformitate cu cerințele legii și cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase;
g) calitatea acționarilor nu corespunde necesității asigurării unei gestiuni prudente și sănătoase a băncii și realizării unei supravegheri eficiente;"

6. După litera i) a articolului 14 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) Banca Națională a României consideră că supravegherea în țara de origine a unei bănci care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă."

7. După litera f) a articolului 16 se introduc literele g)-k) cu următorul cuprins:

"g) s-a pronunțat o hotărâre de declanșare a procedurii falimentului băncii, dacă aceasta mai deține autorizație de funcționare la data pronunțării hotărârii;
h) acționariatul băncii nu mai prezintă încredere pentru asigurarea unei gestiuni prudente și sănătoase a băncii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;
i) Banca Națională a României apreciază că menținerea autorizației băncii periclitează interesele deponenților și ale altor creditori ai băncii ori că banca nu mai justifică prezența sa în piață întrucât activitatea desfășurată nu corespunde scopului pentru care banca s-a înființat ori această activitate nu poate fi desfășurată decât prin atragerea de resurse la rate ale dobânzii mult mai mari decât cele practicate pe piață;
j) conducerea băncii nu a fost asigurată de cel puțin două persoane pe o perioadă de cel mult 3 luni;
k) nu mai sunt îndeplinite orice alte condiții care au stat la baza emiterii autorizației."

8. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Conducătorii și administratorii unei bănci trebuie să aibă o bună reputație, calificare și competență adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse și pentru crearea premiselor necesare în vederea desfășurării activității băncii în conformitate cu cerințele legii și cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, în scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori ai băncii.

Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să fie aprobată de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților. Banca Națională a României are autoritatea de a analiza în ce măsură sunt respectate condițiile minime prevăzute în prezenta lege și reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația, integritatea morală și de experiența fiecărei persoane și de a decide dacă aceste persoane corespund cerințelor prevăzute la alin. 1."

9. După articolul 25 se introduc articolele 251 și 252 cu următorul cuprins:

"Art. 251. - Conducerea băncii trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane.

Conducătorii băncii trebuie să fie rezidenți în România, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să fie cetățean român. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de cel puțin 7 ani în domeniul financiar-bancar.

Administratorii băncii trebuie să aibă experiență de cel puțin 3 ani în domeniul financiar-bancar.

Art. 252. - În scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar Banca Națională a României poate să stabilească prin reglementări și alte criterii specifice de evaluare a calității, activității și experienței persoanelor desemnate în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, precum și alte reguli și norme etice și profesionale pentru personalul bancar."

10. După litera c) a alineatului 2 al articolului 27 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) îi este interzis, printr-o dispoziție legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să conducă o bancă, o organizație cooperatistă de credit, o instituție financiară sau o societate de asigurări."

11. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Băncile trebuie să respecte cerințele prudențiale, la nivel individual sau consolidat, după caz, prevăzute în reglementările emise de Banca Națională a României, care se referă, fără a fi limitative, la:
a) solvabilitate;
b) lichiditate;
c) expunerea maximă față de un singur debitor și expunerea maximă agregată;
d) expunerea față de persoanele aflate în relații speciale cu banca;
e) riscul valutar;
f) calitatea activelor, constituirea și utilizarea provizioanelor de risc;
g) organizare și control intern."

12. Titlul secțiunii a 4-a din capitolul IX va avea următorul cuprins:

"SECȚIUNEA a 4-a
Acționari"

13. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"Art. 51. - Orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care intenționează să devină acționar semnificativ al unei bănci trebuie să obțină în prealabil aprobarea Băncii Naționale a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta."

14. După articolul 52 se introduc articolele 521, 522 și 523 cu următorul cuprins:

"Art. 521. - Calitatea acționarilor și structura grupurilor din care fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a băncii și să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori ai unei bănci.

Banca Națională a României are autoritatea de a analiza în ce măsură sunt respectate condițiile minime stabilite de prezenta lege și reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația și integritatea morală ale persoanelor menționate la art. 51 și 52, inclusiv proveniența fondurilor destinate obținerii participației, și de a decide dacă acestea corespund cerințelor prevăzute la alin. 1.

Art. 522. - În sensul celor prevăzute la art. 521 persoanele menționate la art. 51 și 52 trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:
a) să dispună de o situație financiară stabilă, care să justifice în mod satisfăcător proveniența fondurilor destinate obținerii participației la capitalul social al băncii și care să creeze premise pentru o eventuală susținere financiară a băncii;
b) să furnizeze suficiente informații care să asigure transparența necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte;
c) persoanele juridice să funcționeze de minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate în funcțiune de minimum 3 ani;
d) să fie supravegheate în mod adecvat de către autoritatea competentă din țara de origine.

Art. 523. - În scopul asigurării stabilității și viabilității sistemului bancar Banca Națională a României poate să stabilească prin reglementări și alte criterii specifice de evaluare a calității acționariatului unei bănci."

15. Litera d) a alineatului 2 al articolului 69 va avea următorul cuprins:

"d) retragerea aprobării date conducătorilor și/sau administratorilor băncii;"

16. După litera c) a articolului 70 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) retragerea aprobării acordate acționarilor semnificativi și/sau suspendarea exercițiului dreptului de vot al celorlalți acționari, în cazurile în care persoanele respective nu mai îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea acționariatului unei bănci ori înfăptuiesc o politică individuală sau comună care periclitează asupra unei gestiuni prudente și sănătoase a băncii, în detrimentul interesului deponenților și al altor creditori."

17. După alineatul 1 al articolului 70 se introduc două alineate cu următorul cuprins:

"În cazul retragerii aprobării acordate acționarilor semnificativi exercițiul dreptului de vot al acestora se suspendă.

Acționarii aflați în situația prevăzută la lit. d) nu mai pot achiziționa noi acțiuni ale băncii."

18. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

"Art. 79. - Măsurile de administrare specială a băncii se pot dispune în cazul în care Banca Națională a României constată una dintre următoarele situații:
a) măsurile de supraveghere specială nu au dat rezultate într-o perioadă de până la 120 de zile;
b) indicatorul de solvabilitate, calculat în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României în raport cu fondurile proprii, se situează la un nivel care nu depășește jumătate din nivelul minim prevăzut de aceste reglementări;
c) banca a încălcat în mod repetat prevederile legii și/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. Hotărârea Băncii Naționale a României privind instituirea administrării speciale va fi publicată integral sau în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în mai multe ziare de circulație națională.

Instituirea măsurilor de administrare specială se dispune de Banca Națională a României și în cazul sesizării de către aceasta a instanței competente pentru declanșarea procedurii falimentului unei bănci."

19. După alineatul 3 al articolului 82 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"În cazul în care Banca Națională a României hotărăște retragerea autorizației băncii și sesizarea instanței competente în vederea declanșării procedurii falimentului, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pentru începerea procedurii, administrarea băncii va fi asigurată în continuare de administratorul special."

20. După articolul 83 se introduc articolele 831 și 832 cu următorul cuprins:

"Art. 831. - Până la adoptarea unei hotărâri de către Banca Națională a României potrivit art. 83 alin. 1 sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească potrivit alin. 2 al aceluiași articol, executarea actelor Băncii Naționale a României nu se suspendă.

Art. 832. - Banca Națională a României este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

În cazul contestării în instanță a actelor Băncii Naționale a României instanța judecătorească se va pronunța asupra legalității acestor acte."

Art. II. - Cererile de autorizare nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, și cu reglementările emise în aplicarea acestei legi, pot fi retrase și prezentate din nou Băncii Naționale a României. Dacă cererea de autorizare nu este retrasă, deficiențele existente în documentația prezentată trebuie să fie înlăturate până la data expirării termenelor în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe asupra acestora, potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 și 3 din Legea nr. 58/1998. În caz contrar devin incidente prevederile art. 14 din lege.

Art. III. - Banca Națională a României va evalua calitatea conducătorilor, administratorilor și acționarilor băncilor autorizate și va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât în termen de 7 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență să se asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, și a reglementărilor emise în aplicarea acestei legi. În cazul conducătorilor care au obținut aprobarea Băncii Naționale a României până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân valabile condițiile de pregătire și experiență profesională în vigoare la data aprobării acestora.

Pentru motive justificate Banca Națională a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. 1 o singură dată, cu cel mult 3 luni.

În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute de lege, după expirarea termenelor menționate la alin. 1 și 2 Banca Națională a României va proceda, după caz, la aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 69 alin. 2 lit. d) și e) și/sau la luarea măsurilor prevăzute la art. 70 lit. c) și d) sau la art. 16 din Legea nr. 58/1998.

Art. IV. - Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.121 din 23 martie 1998, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia în Parlament, dându-se articolelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 18 octombrie 2001.
Nr. 137.


Vineri, 31 martie 2023, 00:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.