ORDONANȚĂ nr.44 din 30 ianuarie 2000
referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
Textul actului republicat în M.Of. nr. 788/12 dec. 2001

Art. 1. - Exportul temporar al bunurilor culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural național, aflate în proprietate publică, în vederea restaurării sau participării la expoziții și la alte manifestări similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și ale celorlalte acte normative în materie.

Art. 2. - (1) Instituția publică titulară a dreptului de administrare asupra unui bun mobil care face parte din patrimoniul cultural național și care urmează să fie exportat temporar va obține avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor și aprobarea ministrului culturii și cultelor în vederea eliberării certificatului de export temporar.

(2) Certificatul de export temporar se eliberează după prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în condițiile legii.

Art. 3. - (1) În cazuri deosebite și numai pentru bunuri mobile clasate în categoria Tezaur, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor va putea aviza exportul temporar al acestora fără a condiționa aceasta de existența unui contract de asigurare pentru bunurile în cauză, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2) În situațiile menționate la alin. (1) Ministerul Culturii și Cultelor va obține un certificat de garanție guvernamentală din partea statului pe al cărui teritoriu ar urma să se afle bunurile culturale mobile române.

Art. 4. - (1) În cazul în care exportul temporar se efectuează în cadrul unui schimb cultural, Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat ca, în numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, să elibereze un certificat de garanție guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul statului român.

(2) Existența certificatului de garanție guvernamentală nu exonerează de răspundere persoanele vinovate de deteriorarea ori distrugerea bunurilor culturale mobile pe durata exportului temporar.

(3) În situațiile menționate la alin. (1) organizatorul român al manifestării culturale va prezenta Ministerului Culturii și Cultelor, în vederea aprobării, acordul încheiat cu partea străină.

(4) Certificatul de garanție guvernamentală se poate acorda și pe bază de reciprocitate, la solicitarea părții străine, atunci când și bunurile culturale mobile române beneficiază de același tratament pe teritoriul statului străin.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la art. 3 și 4 se înființează, în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, Biroul pentru asigurări guvernamentale, în subordinea directă a ministrului, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 6. - Modul de acordare a certificatului de garanție guvernamentală se stabilește prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 143/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.171 din 4 aprilie 2001.

Ordonanța Guvernului nr.44/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41 din 31 ianuarie 2000 și a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 143/2001.


Duminică, 09 august 2020, 11:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.