LEGE nr.751 din 27 decembrie 2001
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 840/27 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituția României Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2001 și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2002, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Aderarea și ratificarea unor acorduri și înțelegeri internaționale, cu excepția tratatelor încheiate în numele României:

 1. ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea alimentării cu apă și a rețelei de canalizare în zona municipiului Cluj-Napoca";
 2. ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea sistemului de canalizare și a stației de tratare a apelor uzate în Oradea";
 3. ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare în Focșani";
 4. ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standard de autostradă";
 5. ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de tratare a apei uzate, a stației de epurare a apei potabile și îmbunătățirea sistemului de canalizare în municipiul Timișoara";
 6. ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea alimentării cu apă și a colectării și epurării apelor uzate în orașul Târgu Mureș";
 7. modificarea unor acte normative de ratificare a unor memorandumuri de finanțare convenite între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare;
 8. aderarea la convenții internaționale și ratificarea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-6.

II. Crearea cadrului juridic necesar aplicării Programului de relansare a economiei naționale:

 1. reglementări privind datoria publică externă;
 2. reglementări în domeniul înregistrării fiscale a plătitorilor de impozite și taxe;
 3. perfecționarea cadrului legislativ impusă de implementarea în România a Programului pentru agricultură și dezvoltare rurală (SAPARD) și a Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA);
 4. reglementări privind achizițiile publice ca urmare a continuării transpunerii acquisului comunitar în materia achizițiilor publice;
 5. modificarea și completarea reglementărilor în domeniul asigurărilor;
 6. modificarea și completarea reglementărilor privind taxa pe valoarea adăugată;
 7. măsuri pentru reducerea datoriei publice;
 8. măsuri de organizare a activității de evaluare postprivatizare a societăților comerciale;
 9. măsuri pentru asigurarea derulării procesului de privatizare/restructurare a societăților comerciale incluse în programele PSAL I și PSAL II;
 10. acordarea unor facilități și înlesniri la plată societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care se privatizează sau care s-au privatizat;
 11. reglementări privind unele probleme financiare rezultate din contractele de privatizare;
 12. perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislația comunitară; reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport în vederea alinierii sistemului național de transport la sistemul european; introducerea unor noi tarife de utilizare a drumurilor;
 13. măsuri privind amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor, cu precădere a construcției de locuințe, și armonizarea cadrului legislativ impus de procesul de integrare europeană; reglementarea regimului pentru construcții de locuințe destinate închirierii, în special construcțiile de locuințe pentru tineri, în baza unor programe la nivel național;
 14. reglementarea Contractului de parteneriat special.

III. Puterea judecătorească:

 1. reglementări privind editarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, ediția oficială, a codurilor și a altor legi complexe;
 2. reglementări pentru modificarea unor dispoziții referitoare la executarea creanțelor bugetare;
 3. reglementări privind executarea prin poprire a conturilor instituțiilor publice deschise la Trezoreria statului;
 4. modificarea reglementărilor privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.

IV. Administrație publică centrală și locală:

 1. reglementări privind obligațiile autorităților administrației publice locale și ale cetățenilor privind gospodărirea localităților;
 2. organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;
 3. organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică;
 4. aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale și a consiliilor județene;
 5. reglementări privind impozitele și taxele locale;
 6. reglementări privind eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale;
 7. reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 8. măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";
 9. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;
 10. stabilirea baremelor valorice pentru echipamente și cazarmament din unitățile de ocrotire a copiilor.

V. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

 1. modificarea și completarea cadrului legislativ privind regimul și statutul refugiaților în România;
 2. echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ cu studiile din instituțiile civile de învățământ, precum și echivalarea unor funcții militare cu funcții civile;
 3. corelarea unor reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul militar și civil din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

VI. Comunicații și tehnologia informației:

Reglementări privind îmbunătățirea cadrului legislativ și armonizarea acestuia cu legislația comunitară europeană, pentru:

 1. reglementarea serviciilor de telecomunicații și poștă;
 2. asigurarea serviciului universal în domeniul telecomunicațiilor și al poștei;
 3. importul și comercializarea echipamentelor de telecomunicații;
 4. stimularea industriei naționale de tehnologie a informației atât în domeniul hardware, cât și în software;
 5. reglementări referitoare la sistemul național unic pentru apeluri de urgență.

VII. Educație, învățământ, cercetare și cultură:

 1. activitățile unităților conexe din sistemul național de învățământ;
 2. educația permanentă;
 3. parteneriatul social în educație;
 4. reglementări cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării;
 5. reglementări privind înființarea, organizarea și funcționarea parcurilor tehnologice și științifice;
 6. crearea cadrului legislativ de finanțare și organizare a colaborării dintre universități și unități angajatoare;
 7. crearea cadrului legislativ privind protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale;
 8. stabilirea unor măsuri cu privire la producerea și comercializarea publicațiilor pornografice.

VIII. Sănătate și familie:

 1. măsuri pentru relansarea reformei sanitare, îmbunătățirea stării de sănătate a populației;
 2. reglementări privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților sanitare.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituția României, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaților și Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2002. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

(2) Ordonanțele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 decembrie 2001.
Nr. 751.


Vineri, 03 februarie 2023, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.