LEGE nr.767 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 33/18 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103 din 29 iunie 2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.317 din 7 iulie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Stabilirea listelor cuprinzând persoanele care pot primi decorația “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”, precum și clasele acesteia se va face de către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, Federația Română a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști și Fundația Luptătorilor din Rezistența Armată Anticomunistă din România, în colaborare cu organele Ministerului de Interne și ale Ministerului Justiției."

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 din regulamentul prevăzut în anexă vor avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Decorația “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste” se acordă pentru motivele menționate la art. 1 alin. (1) și are trei clase, fiecare dintre acestea acordându-se unor anumite categorii, astfel:
a) clasa a III-a se poate acorda persoanelor care au fost strămutate forțat din locuințele lor și au fost deportate atât în țară, cât și în fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste;
b) clasa a II-a se poate acorda persoanelor care au fost private de libertate pe o perioadă de până la 10 ani;
c) clasa I se poate acorda persoanelor care au fost private de libertate pentru o perioadă mai lungă de 10 ani, precum și acelor persoane care au făcut parte din organizațiile ce au acționat armat împotriva regimului dictatorial.

(2) Perioada de detenție care se ia în calcul este cea totală, în cazul persoanelor care au fost în detenție politică de mai multe ori; toate propunerile vor fi supuse controlului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, iar, în cazul în care au fost în detenție, cei propuși vor prezenta copii de pe dosarul de la Direcția Generală a Penitenciarelor."

3. La articolul 2 din regulamentul prevăzut în anexă, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:

"(5) Persoanele care, după eliberarea din detenție, au deținut funcții de conducere în aparatul de partid și de stat comunist și care, după anul 1975, au fost decorate cu medalii și ordine nu pot fi decorate cu decorația “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”.

(6) Persoanele care, după eliberare, au devenit membri ai Partidului Comunist Român nu pot fi decorate cu decorația “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”."

4. Articolul 3 din regulamentul prevăzut în anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - În mod excepțional, clasa a II-a a decorației “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste” poate fi conferită și cetățenilor străini care au contribuit substanțial la cunoașterea realităților despre societatea comunistă."

5. Articolul 4 din regulamentul prevăzut în anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Stabilirea persoanelor care au dreptul la conferirea decorației “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”, precum și a clasei distincției se face de către reprezentanții Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, ai Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști și ai Fundației Luptătorilor din Rezistența Armată Anticomunistă din România, în colaborare cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Justiției.

(2) Listele cu propuneri vor fi înaintate Cancelariei Ordinelor, în vederea întocmirii decretului de conferire."

6. Alineatul (3) al articolului 5 din regulamentul prevăzut în anexă va avea următorul cuprins:

"(3) Pe revers, de la crucea încastrată la același nivel pornesc raze aurite; sub cruce este scrisă deviza: “AM REZISTAT/PRIN CREDINȚĂ ȘI LUPTÔ."

7. Alineatele (1) și (3) ale articolului 6 din regulamentul prevăzut în anexă vor avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Însemnul clasei a III-a este confecționat din oțel având forma unui dreptunghi cu colțurile rotunjite, care are înălțimea de 50 mm, lățimea de 40 mm și grosimea de 5 mm. În interiorul plăcii este încastrată o cruce cu brațe egale, din argint cu titlul de 800‰, având diametrul de 25 mm, lățimea brațelor crucii de 5 mm și grosimea de 3 mm; centrul crucii este plasat la 20 mm de limita superioară a însemnului.
........................................................................................

(3) Pe revers, crucea este încastrată la același nivel și de la ea pornesc raze în relief; dedesubtul crucii este scrisă, în relief, cu litere înalte de 3 mm, deviza: “AM REZISTAT/PRIN CREDINȚĂ ȘI LUPTÔ."

8. Articolul 7 din regulamentul prevăzut în anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Însemnul clasei a II-a este asemănător cu cel al clasei prevăzute la art. 6, cu deosebirea că metalul din care este confecționată crucea încastrată este argint aurit cu titlul de 800‰."

9. Alineatul (1) al articolului 8 din regulamentul prevăzut în anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Însemnul clasei I este asemănător cu cel al clasei prevăzute la art. 6, cu deosebirea că metalul din care este confecționată crucea încastrată este aur de 14 K."

10. Alineatul (2) al articolului 9 din regulamentul prevăzut în anexă va avea următorul cuprins:

"(2) Urmașii direcți ai foștilor deținuți politici pot solicita comitetelor teritoriale ale Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști și Fundației Luptătorilor din Rezistența Armată Anticomunistă din România, desemnate pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele îndreptățite să primească decorația “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”, să fie înscriși pe liste pentru a primi decorația cu bareta: “TRADIȚIE”. Împreună cu cererea aceștia trebuie să prezinte următoarele:
a) copie de pe hotărârea judecătorească de condamnare a părintelui sau, în lipsa acesteia, declarațiile a două persoane care să confirme întemnițarea acestuia pe motive politice;
b) copie de pe actul de naștere care să ateste filiația;
c) declarație, pe propria răspundere, că până în anul 1989 nu a fost membru al Partidului Comunist Român și că nu a făcut parte din organele de represiune ale regimului comunist sau dintre informatorii fostei Securități."

11. Articolul 12 din regulamentul prevăzut în anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Brevetele pentru decorația “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste” sunt validate prin parafa Președintelui României și cea a cancelarului ordinelor, pentru clasele a III-a și a II-a, și prin semnăturile olografe ale acestora, pentru clasa I."

12. Articolul 15 din regulamentul prevăzut în anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Conducerile Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști și Fundației Luptătorilor din Rezistența Armată Anticomunistă din România vor înainta Cancelariei Ordinelor, pe măsura întocmirii lor, listele cuprinzând propunerile de conferire a decorației “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”, în vederea semnării de către Președintele României a decretelor de decorare.

(2) În termen de un an de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii prin care este aprobat prezentul regulament comisiile Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști și Fundației Luptătorilor din Rezistența Armată Anticomunistă din România vor finaliza toate propunerile de decorare cu “Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”, distincția urmând să fie considerată închisă după acest termen."

Art. II. - Planșa cu modelul desenat al decorației "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", prevăzută în anexa la ordonanța de urgență, se înlocuiește cu planșa din anexa la prezenta lege, păstrându-se culorile inițiale.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 767.


ANEXĂ

Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste

.....................................................


Vineri, 31 martie 2023, 11:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.