LEGE nr.77 din 31 ianuarie 2002
pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Textul actului publicat în M.Of. nr. 104/7 feb. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.116 din 16 martie 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este instituția supremă de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. Curtea de Conturi exercită și atribuții jurisdicționale în condițiile prezentei legi."

2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: Secția de control financiar ulterior, Secția jurisdicțională, Colegiul jurisdicțional al Curții de Conturi și camerele de conturi județene și a municipiului București. Curtea de Conturi are un Secretariat general."

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Membrii Curții de Conturi sunt consilieri de conturi, în număr de 18. Aceștia alcătuiesc plenul Curții de Conturi."

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Conducerea Curții de Conturi se exercită de către plen, de comitetul de conducere, de președintele și vicepreședintele Curții de Conturi, care sunt consilieri de conturi.

(2) Comitetul de conducere se compune din președintele Curții de Conturi, vicepreședintele acesteia, președinții de secții și 3 consilieri de conturi, aleși de plenul Curții.

(3) La ședințele plenului participă procurorul general financiar.

(4) La ședințele plenului Curții de Conturi și ale comitetului de conducere participă secretarul general, precum și, în calitate de invitați, specialiști cu înaltă pregătire în diferite domenii de activitate ce intră în competența Curții."

5. Alineatele (2) și (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

"(2) Secția de control financiar ulterior este formată din 9 consilieri de conturi și din controlori financiari. Secția este organizată în divizii, conduse de câte un consilier de conturi. În cadrul diviziilor pot fi organizate direcții, servicii și birouri de specialitate.

(3) Secția jurisdicțională a Curții de Conturi este instanță de fond și de recurs și se compune din 7 consilieri de conturi."

6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Camera de conturi județeană se compune din direcția de control financiar ulterior și colegiul jurisdicțional.

(2) Direcțiile de control financiar ulterior județene și a municipiului București sunt formate din controlori financiari și sunt conduse de un director și un director adjunct. În cadrul direcțiilor se pot organiza servicii și birouri de specialitate.

(3) Colegiul jurisdicțional este format din judecători financiari și este condus de un președinte."

7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Secretariatul general al Curții de Conturi este condus de un secretar general.

(2) Structura organizatorică a Secretariatului general și atribuțiile compartimentelor din cadrul acestuia se stabilesc de plenul Curții de Conturi."

8. Capitolul III va avea următorul titlu:

"CAPITOLUL III
Atribuții de control și audit financiar"

9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Curtea de Conturi își exercită funcțiunea de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, precum și asupra modului de gestionare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

(2) Prin controlul său Curtea de Conturi urmărește respectarea legii în gestionarea mijloacelor materiale și bănești.

(3) De asemenea, Curtea de Conturi analizează calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicității, eficienței și eficacității."

10. La articolul 17, după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:

"g1) utilizarea fondurilor puse la dispoziție României de către Uniunea Europeană prin Programul SAPARD și a cofinanțării aferente;"

11. Litera h) a articolului 17 va avea următorul cuprins:

"h) utilizarea fondurilor provenite din asistența financiară acordată României de Uniunea Europeană și din alte surse de finanțare internațională;"

12. La articolul 17, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:

"i) alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competența Curții."

13. La articolul 19, după litera b) se introduc literele c) și d) cu următorul cuprins:

"c) nu își îndeplinesc obligațiile financiare către stat, unitățile administrativ-teritoriale sau instituțiile publice, verificările efectuându-se împreună cu reprezentanții instituțiilor competente în domeniul supus controlului;
d) sunt societăți de investiții financiare, asociații și fundații care utilizează fonduri publice, verificările urmând a se efectua în legătură cu legalitatea utilizării acestor fonduri."

14. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Controlul execuției bugetelor Camerei Deputaților, Senatului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ și Avocatului Poporului se exercită exclusiv de Curtea de Conturi."

15. Alineatul (2) al articolului 20 se abrogă.

16. Litera f) a articolului 25 va avea următorul cuprins:

"f) contractarea și utilizarea împrumuturilor de stat, rambursarea ratelor scadente ale acestora și plata dobânzilor aferente s-au făcut în condițiile legii;"

17. Litera b) a articolului 26 se abrogă.

18. La articolul 27 alineatul (1), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"e) economicitatea, eficacitatea și eficiența achizițiilor publice."

19. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"(2) Curtea de Conturi exercită controlul cu privire la respectarea de către autoritățile cu atribuții în domeniul privatizării a metodelor și procedurilor de privatizare, prevăzute de lege, precum și asupra modului în care acestea au asigurat respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de privatizare. Curtea de Conturi exercită controlul respectării dispozițiilor legale privind modul de administrare și întrebuințare a resurselor financiare rezultate din acțiunile de privatizare."

20. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Curtea de Conturi poate exercita controlul în cazul prevăzut la alin. (2), indiferent de momentul în care s-a desfășurat procesul de privatizare, prin vânzarea acțiunilor deținute de stat la societățile comerciale, până la clarificarea tuturor aspectelor."

21. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Rapoartele asupra conturilor sunt examinate de complete formate după cum urmează:

a) 3 consilieri de conturi din Secția de control financiar ulterior, pentru ordonatorii principali de credite ale căror bugete se aprobă prin lege;
b) directorul direcției de control financiar ulterior, directorul adjunct sau șeful de serviciu și un controlor financiar, altul decât cel care a efectuat controlul, pentru ordonatorul de credite;
c) directorul, directorul adjunct al direcției de control financiar ulterior ai Camerei de Conturi a Municipiului București și un șef de serviciu."

22. Alineatul (2) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

"(2) Actele de constatare astfel întocmite se trimit, în termen de 5 zile, procurorului financiar de către consilierii de conturi din Secția de control financiar ulterior sau, după caz, de directorii direcțiilor de control financiar ulterior ai camerelor de conturi județene, însoțite de propunerile lor."

23. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - (1) Împotriva actului de clasare organul de control și cei interesați pot face plângere în termen de 30 de zile de la comunicare. Plângerea se judecă de procurorul general financiar."

24. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

"Art. 39. - (1) Împotriva soluției procurorului general financiar organul de control și părțile interesate pot face cereri de reexaminare, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Conturi, în compunerea prevăzută la art. 56."

25. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Colegiul jurisdicțional judecă, în primă instanță, întâmpinările introduse împotriva deciziilor emise, potrivit art. 95 alin. (1), de directorii direcțiilor de control financiar ulterior ale camerelor de conturi județene."

26. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"Art. 44. - Colegiul jurisdicțional al camerei de conturi județene și a municipiului București judecă cauzele care fac obiectul art. 40-43 privind unitățile administrativteritoriale și instituțiile publice, regiile autonome de interes național și local, companiile și societățile naționale, filialele și sucursalele regiilor, companiilor și societăților naționale, precum și persoanele juridice prevăzute la art. 18 lit. d) și e) și la art. 19, care își au sediul pe teritoriul județului sau al municipiului București."

27. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Colegiul jurisdicțional al Curții de Conturi judecă cauzele privind ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetului asigurărilor sociale de stat, ai unităților militare aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, precum și alte cauze care nu intră în competența colegiilor jurisdicționale ale camerelor de conturi județene sau a municipiului București."

28. Alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Colegiul jurisdicțional se învestește prin încheierea de sesizare a completului constituit potrivit art. 31 alin. (1), prin actul de sesizare al procurorului financiar, prin contestația introdusă de persoana obligată la plată împotriva actului de imputație și prin întâmpinarea introdusă împotriva deciziei emise, potrivit art. 95 alin. (1), de directorii direcțiilor de control financiar ulterior ale camerelor de conturi județene."

29. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"Art. 55. - Cauzele date în competența Secției jurisdicționale se judecă de un complet format din 2 consilieri de conturi, cu excepția celor prevăzute la art. 46, care se judecă de un singur consilier de conturi. În caz de divergență judecarea cauzei se face cu participarea președintelui Secției jurisdicționale."

30. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"Art. 56. - Cauzele la care se referă art. 49 se judecă de un complet constituit din 3 consilieri de conturi, care fac parte din Secția jurisdicțională a Curții de Conturi."

31. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"(2) Dacă din cauza neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) judecarea cauzei a fost întârziată, instanța poate aplica persoanei fizice sau juridice o amendă de 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere."

32. Alineatul (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

"(2) Judecând cauza, colegiul jurisdicțional se pronunță cu privire la actul de sesizare cu care a fost învestit conform art. 31 alin. (2) sau art. 37 alin. (1), dispunând, după caz: admiterea acestuia și obligarea persoanei sau persoanelor răspunzătoare la plata despăgubirilor civile actualizate pe baza taxei scontului stabilite de Banca Națională a României la data pronunțării hotărârii, obligarea acestora la plata amenzii pentru abateri cu caracter financiar reținute în sarcina lor ori respingerea actului de sesizare. Dacă instanța constată că nu poate judeca cauza sau soluționarea acesteia s-ar face cu mare întârziere, întrucât actul de sesizare nu este complet, poate dispune restituirea cauzei la procuror, cu arătarea motivelor pentru care se procedează astfel, indicând faptele și împrejurările ce trebuie lămurite, precum și mijloacele de probă ce trebuie administrate."

33. Alineatele (1) și (3) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:

"Art. 80. - (1) În cazul în care, ulterior rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de o instanță a Curții de Conturi, împotriva acesteia nu s-a declarat recurs la Curtea Supremă de Justiție, procurorul general financiar, în condițiile legii, poate declara recurs în anulare jurisdicțional, la Curtea de Conturi, în termen de 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii atacate. Recursul se judecă în complet format din 3 consilieri de conturi.
.............................................................................................
(3) În cazul admiterii recursului în anulare jurisdicțional Curtea de Conturi, în alcătuirea prevăzută la art. 56, poate modifica sentința sau o poate casa cu reținere ori cu trimitere spre rejudecare în fond a cauzei, la instanța competentă, potrivit legii."

34. Alineatul (2) al articolului 87 va avea următorul cuprins:

"(2) Pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor Curții de Conturi, care constituie titlu executoriu, sau, după caz, pe baza hotărârilor irevocabile pronunțate de Secția de contencios administrativ a Curții Supreme de Justiție instanța de executare comunică de îndată organelor competente teritorial ale Ministerului Finanțelor Publice sau, după caz, persoanei juridice creditoare un ordin de executare a despăgubirilor civile și a dobânzilor sau a altor sume datorate statului, unităților administrativ-teritoriale sau instituțiilor publice și a cheltuielilor de judecată."

35. Alineatul (1) al articolului 95 va avea următorul cuprins:

"Art. 95. - (1) Măsurile prevăzute la art. 94 se iau prin decizie emisă de președintele Secției de control financiar ulterior sau, după caz, de directorul direcției de control financiar ulterior a camerei de conturi județene."

36. Alineatul (2) al articolului 97 va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care procurorul financiar constată inexistența condițiilor răspunderii, clasează, motivat, actul de control."

37. Alineatele (1) și (2) ale articolului 105 vor avea următorul cuprins:

"Art. 105. - (1) Dintre consilierii de conturi Parlamentul numește președintele Curții de Conturi, vicepreședintele acesteia și președinții secțiilor.

(2) Funcțiile de președinte și vicepreședinte vor fi ocupate de persoane cu pregătire economică sau juridică."

38. Alineatul (2) al articolului 106 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru a fi numiți judecători financiari și procurori financiari se cer: studii superioare juridice, înaltă competență profesională, vechime în funcții juridice sau în învățământul juridic superior de minimum 11, 8 și, respectiv, 5 ani, în raport cu gradele de încadrare."

39. La articolul 116, după alineatul (1) se introduc alineatele (2)-(5) care vor avea următorul cuprins:

"(2) Mandatul de judecător sau, după caz, de procuror financiar încetează și în caz de reorganizare, ca urmare a reducerii, prin lege, a numărului de posturi, precum și în cazul refuzului de a ocupa un alt post corespunzător de judecător sau de procuror financiar, ca urmare a acestei reorganizări.

(3) Eliberarea din funcție a judecătorilor și a procurorilor financiari aflați în situația prevăzută la alin. (2) se face de Președintele României, la propunerea plenului Curții de Conturi, care hotărăște cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) Judecătorii, respectiv procurorii financiari, de la camerele de conturi județene și a municipiului București pot fi menținuți în funcție până la împlinirea vârstei de 65 de ani, la propunerea președintelui Secției jurisdicționale, respectiv a procurorului general financiar, cu avizul președintelui Curții de Conturi.

(5) Judecătorii, respectiv procurorii financiari, de la Curtea de Conturi pot fi menținuți în funcție până la împlinirea vârstei de 70 de ani, la propunerea președintelui Curții de Conturi, cu consultarea președintelui Secției jurisdicționale, respectiv a procurorului general financiar, cu avizul plenului Curții de Conturi."

40. Alineatele (3) și (5) ale articolului 120 vor avea următorul cuprins:

"(3) Acțiunea disciplinară se judecă de către o comisie de disciplină, formată din 2 consilieri de conturi din cadrul Secției jurisdicționale a Curții de Conturi, numiți de plenul Curții.
.............................................................................................
(5) Contestația se judecă de un complet constituit din 3 consilieri de conturi din cadrul Secției jurisdicționale a Curții de Conturi, numiți de plenul Curții."

41. Litera j) a articolului 122 va avea următorul cuprins:

"j) să aleagă pe cei 3 consilieri de conturi care sunt membri ai comitetului de conducere;"

42. Articolul 123 va avea următorul cuprins:

"Art. 123. - Plenul Curții de Conturi își exercită atribuțiile în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți."

43. Litera f) a articolului 124 va avea următorul cuprins:

"f) să numească directorii direcțiilor de control, șefii de serviciu din cadrul diviziilor sectoriale și directorii direcțiilor de control financiar ale camerelor de conturi județene; să numească secretarul general al Curții de Conturi și să stabilească atribuțiile acestuia;"

44. La articolul 124, după litera i) se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) să aprobe reducerea vechimii în funcții juridice necesare ocupării funcției de judecător financiar sau procuror financiar, prevăzută la art. 106 alin. (2) și la art. 110 alin. (1), cu până la 2 ani."

45. Articolul 125 va avea următorul cuprins:

"Art. 125. - Comitetul de conducere poate funcționa în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți."

46. Alineatul (2) al articolului 126 va avea următorul cuprins:

"(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) se exercită, în lipsa președintelui Curții de Conturi, de vicepreședintele acesteia."

47. Articolul 128 va avea următorul cuprins:

"Art. 128. - Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) se penalizează cu 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere."

Art. II. - (1) În vederea încadrării în numărul de posturi prevăzut la art. 9, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, Parlamentul va proceda la numirea noilor membri ai Curții de Conturi, potrivit procedurii prevăzute la art. 104 și 105 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată.

(2) Pe data numirii noilor membri mandatul actualilor membri ai Curții de Conturi încetează de drept.

Art. III. - Art. 48 alin. (2) și art. 100 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.116 din 16 martie 2000, precum și orice alte prevederi contrare prezentei legi se abrogă.

Art. IV. - Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 31 ianuarie 2002.
Nr. 77.


Luni, 05 decembrie 2022, 07:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.