ORDONANȚĂ nr.39 din 30 ianuarie 1998
privind activitatea de standardizare naționala în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 43/30 ian. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță stabilește principiile de bază și cadrul organizatoric al standardizării naționale.

Art. 2. - În România, activitatea de standardizare națională se desfășoară în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, urmărind în principal:

a) îmbunătățirea calității vieții;
b) obținerea unei economii globale de materiale, energie și efort uman;
c) protecția vieții, sănătății și securității persoanelor fizice, mediului înconjurător și apărarea intereselor consumatorilor;
d) protecția consumatorilor, printr-un nivel de calitate al produselor și serviciilor adaptat necesităților și verificat corespunzător;
e) recunoașterea internațională a produselor și serviciilor românești;
f) promovarea rezultatelor consolidate ale științei și tehnologiei, ținând seama de gradul de dezvoltare al economiei;
g) stabilirea unui sistem unitar de cerințe pentru certificarea conformității;
h) înlăturarea barierelor tehnice din calea comerțului internațional;
i) reprezentarea intereselor economiei naționale în activitățile de standardizare internaționale și europene.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii sunt definiți după cum urmează:

A. Termeni a căror definiție este prevăzută în standardul SR 10000-1;

a) standardizare - activitate specifică prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potențiale, prevederi destinate unei utilizări comune și repetate, urmărind obținerea unui grad optim de ordine într-un context dat;
b) standardizare națională - standardizare care se desfășoară la nivelul unei anumite țări;
c) standard - document stabilit prin consens și aprobat de un organism recunoscut, care stabilește, pentru utilizări comune și repetate, reguli, prescripții sau caracteristici pentru activități sau rezultatele lor, în scopul obținerii unui grad optim de ordine într-un context dat;
d) standard național - standard care este adoptat de un organism național de standardizare și care este pus la dispoziția publicului;
e) standard internațional - standard care este adoptat de către o organizație internațională cu activitate de standardizare și care este pus la dispoziție publicului;
f) standard european - standard care este adoptat de către o organizație europeană cu activitate de standardizare și care este pus la dispoziție publicului;
g) organism de standardizare - organism cu activitate de standardizare, recunoscut la nivel național, regional sau internațional, care are ca principală funcție, în conformitate cu statutul lui, elaborarea și aprobarea sau adoptarea de standarde care sunt puse la dispoziție publicului;
h) organism național de standardizare - organism de standardizare la nivel național, care este împuternicit să devină membru național în organizațiile internaționale și regionale de standardizare corespunzătoare;
i) program de standardizare - plan de lucru al unui organism cu activitate de standardizare, conținând lista de teme care fac obiectul lucrărilor sale de standardizare;
j) proiect de standard - standard propus, în general disponibil pentru observații, vot sau aprobare;
k)aplicarea unui standard - utilizarea standardului în producție, comerț etc.;
l) marca de conformitate - marcă protejată, aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un grad suficient de încredere că produsul, procesul sau serviciul în cauză este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific;
m) organism - unitate de drept public sau privat, care are sarcini și competențe bine definite;
n) specificație tehnică - document care prescrie condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu.

B. Alți termeni:

a) autoritate - organul de specialitate al administrației publice centrale și locale sau organismul, respectiv, reprezentantul acestuia, abilitat ca, în exercițiul autorității de stat, să ia măsuri obligatorii și să adopte reglementări în domeniul său de competență;
b) standard obligatoriu - standard a cărui aplicare devine obligatorie prin efectul unei legi cu caracter general sau printr-o referință exclusivă dintr-o reglementare;
c) reglementare - document care conține reguli cu caracter obligatoriu și care este adoptat de către o autoritate;
d) reglementare tehnică - reglementare care prevede condiții tehnice fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificație tehnică, la un cod de bună practică sau care preia integral conținutul acestora.

Art. 4. - În standardizarea națională trebuie aplicate următoarele principii de bază:

a) elaborarea și aprobarea standardelor naționale pe baza consensului părților interesate;
b) transparență și disponibilitate publică;
c) reprezentarea intereselor publice;
d) caracterul voluntar al participării la activitatea de standardizare națională și al aplicării standardelor naționale;
e) accesul liber la elaborarea standardelor naționale pentru toate părțile interesate;
f) independența față de orice posibil interes specific predominant;
g) respectarea regulilor standardizării europene și internaționale;
h) caracterul fără scop lucrativ al organismului național de standardizare;
i) dezvoltarea standardizării naționale în corelare cu evoluția legislației.

CAPITOLUL II
Standardul național și aplicarea acestuia

Art. 5. - (1) Standardul național trebuie să conțină prevederi care să nu contravină legislației în vigoare.

(2) Standardul național se identifică prin aplicarea unei sigle care semnifică "standard român". Sigla de identificare este SR.

(3) Sigla de identificare SR se aplică numai pe standardul național.

(4) Standardele internaționale și europene pot fi publicate în România ca standarde numai după adoptarea lor ca standarde naționale.

Art. 6. - (1) Aplicarea unui standard național are caracter voluntar.

(2) Aplicarea unui standard național poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o reglementare tehnică adoptată de către o autoritate, în cazul în care considerente de ordin public, de protecție a vieții, a sănătății și a securității persoanelor fizice, a mediului înconjurător și de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură.

CAPITOLUL III
Organismul național de standardizare din România

Art. 7. - În România organismul național de standardizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. să fie o persoană juridică de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociație fără scop lucrativ, în baza Legii nr. 21/1924, al cărei scop principal este de a dezvolta standardizarea națională, europeană, regională și internațională;

2. să aplice principiile de bază ale standardizării naționale, prevăzute la art. 4;

3. să aibă următoarele atribuții principale:

a) elaborarea și aprobarea, reconfirmarea, modificarea și anularea standardelor naționale, precum și adoptarea standardelor internaționale și a standardelor europene ca standarde naționale;
b) stabilirea principiilor și metodologiei standardizării naționale, în conformitate cu prevederile din prezenta ordonanță și cu regulile standardizării europene și internaționale, precum și dezvoltarea colaborării cu părțile interesate în standardizarea națională;
c) elaborarea și implementarea programului de standardizare națională;
d) reprezentarea României și participarea în organismele neguvernamentale internaționale și europene de standardizare, respectiv în Organizația Internațională de Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnică Internațională (CEI), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) și Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații (ETSI), precum și în oricare alt organism internațional sau regional de standardizare;
e) colaborarea în domeniul standardizării naționale cu organisme similare din alte țări;
f) editarea, publicarea și difuzarea standardelor naționale și a altor publicații din domeniul standardizării naționale;
g) colectarea, prelucrarea, stocarea și diseminarea de informații în domeniul standardizării naționale;
h) acordarea dreptului de utilizare a mărcilor naționale de conformitate cu standardele naționale, la cerere, pentru produsele și serviciile conforme cu standardele naționale, pe baza procedurilor proprii organismului național de standardizare sau, după caz, mandatarea de organisme de certificare pentru acordarea acestui drept;
i) efectuarea de operațiuni de import-export și comercializare de standarde, documentații și literatură de standardizare, cu respectarea prevederilor din convențiile internaționale sau bilaterale încheiate de organismul național de standardizare în acest sens;
j) prestarea de servicii de consultanță, expertiză, instruire, transfer de cunoștințe, asistență tehnică și altele asemenea în domeniul standardizării și al asigurării calității;
k) publicarea și implementarea regulilor privind aplicarea mărcilor de conformitate cu standardele internaționale și europene;
l) crearea unui climat favorabil aplicării standardelor naționale în economie și dezvoltării standardizării în România;

4. să elaboreze standarde naționale în cadrul comitetelor tehnice de standardizare constituite în diverse domenii de activitate;

5. să asigure, în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, reprezentarea echilibrată a părților interesate, în mod deosebit a producătorilor, a distribuitorilor, a consumatorilor și a autorităților;

6. să constituie și să ordoneze sistematic colecția de standarde naționale și proiecte ale acestora, de standarde europene și internaționale și proiecte ale acestora, de standarde naționale din alte țări cât și de alte documente din domeniul standardizării;

7. să pună la dispoziția oricăror persoane interesate, la cerere, standardele și documentele menționate la punctul precedent;

8. să asigure, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comerțului al Organizației Mondiale a Comerțului, la care România este parte, funcționarea punctului de informare pentru standarde și reglementări tehnice și să pună la dispoziție oricăror persoane informații din baza de date a acestuia;

9. să stabilească, prin reguli de procedură, în principal, următoarele:

a) modul și condițiile de participare la standardizarea națională;
b) pregătirea și publicarea programelor de standardizare națională și de includere de noi teme în acestea;
c) publicarea proiectelor de standarde naționale și tratarea observațiilor în legătură cu acestea;
d) elaborarea și aprobarea, reconfirmarea, modificarea și anularea standardelor naționale;
e) modul de rezolvare a contestațiilor referitoare la elaborarea și aprobarea, reconfirmarea, modificarea și anularea standardelor naționale;
f) modalități de publicare a standardelor naționale;
g) înregistrarea standardelor naționale;
h) modul de participare la standardizarea europeană și internațională;

10. să publice, în scopul de a asigura informarea publică:

a) programul de standardizare națională;
b) lista proiectelor de standarde naționale;
c) data aprobării și data publicării standardelor naționale;
d) data anulării și modificării standardelor naționale;
e) actualizările și completările colecțiilor prevăzute la pct. 6;
f) alte informații relevante privind standardizarea națională;

11. să gestioneze fondul documentar național de standarde;

12. să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în alte acte normative, în legătură cu scopul său principal.

Art. 8. - (1) Prevederile art. 7 trebuie să fie cuprinse în statutul organismului național de standardizare.

(2) De asemenea, statutul trebuie să respecte celelalte prevederi din prezenta ordonanță, precum și orice alte dispoziții obligatorii potrivit legilor în vigoare și să prevadă următoarele:

A. poate fi membru al organismului național de standardizare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul său și dorește să susțină realizarea scopului acestuia;

B. adunarea generală a membrilor organismului național de standardizare este structurată în colegii, după cum urmează:

a) Colegiul organismelor acreditate, care poate cuprinde laboratoare și organisme de certificare și de inspecție acreditate, precum și organizații fără scop lucrativ ale acestora;
b) Colegiul beneficiarilor, care poate cuprinde persoane juridice care sunt interesate în standardizarea națională, cum sunt agenți economici, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, organizații patronale, camere de comerț și industrie, organizații financiar-bancare și de asigurări, asociații profesionale, federații și confederații sindicale, precum și altele, inclusiv asociații fără scop lucrativ ale acestora;
c) Colegiul consumatorilor, care poate cuprinde organizații fără scop lucrativ de apărare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, al apărării drepturilor omului, din domeniul protecției mediului și altele asemenea;
d) Colegiul cercetării-dezvoltării și inovării, care poate cuprinde instituții de învățământ, persoane juridice care au activitate preponderentă de cercetare-dezvoltare, centre de transfer tehnologic, de incubare și de inovare, de dezvoltare locală și a întreprinderilor mici și mijlocii, altele asemenea, precum și asociații fără scop lucrativ ale acestora.

C. proceduri de vot și de luare a deciziilor, cât și o structură a organelor de conducere și de administrare, care să asigure reprezentarea echilibrată a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea;

D. organismul național de acreditare este membru de drept al organismului național de standardizare, precum și al consiliului de administrație al acestuia; reprezentantul organismului național de acreditare nu poate avea nici o altă funcție în consiliul de administrație în afară de aceea de simplu membru al acestuia.

(3) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va elabora instrucțiuni privind statutul-cadru al organismului național de standardizare, precum și constituirea și înregistrarea acestuia ca asociație.

(4) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va lua măsuri pentru stimularea atragerii de membri ai organismului național de standardizare corespunzător principiului de la art. 4 lit. f).

CAPITOLUL IV
Relațiile autorităților cu organismul naționalde standardizare

Art. 9. - (1) Organismul național de standardizare elaborează și implementează programul de standardizare națională pe baza solicitărilor primite din partea autorităților și a altor părți interesate în standardizarea națională.

(2) Organismul național de standardizare:

a) colaborează cu autoritățile și introduce în programul de standardizare națională, în mod prioritar, solicitările acestora, în special cele referitoare la creșterea calității vieții, protecția vieții, sănătății și securității persoanelor fizice, precum și a mediului înconjurător și apărarea intereselor consumatorilor;
b) informează autoritățile, în mod periodic, despre:
- stadiul elaborării și aprobării, reconfirmării, modificării și anulării standardelor naționale cuprinse, la solicitarea acestora, în programul de standardizare națională;
- activitatea de standardizare națională din domeniile reglementate de acestea;
c) participă, la solicitarea autorităților, la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea națională, în special a celor prin care sunt transpuse în legislația română directivele europene, sau transmite observații, comentarii sau propuneri în legătură cu acestea;
d) oferă consultanță și expertiză în domeniul standardizării, dacă este solicitat.

(3) Reprezentanții autorităților care participă la activitățile de elaborare și aprobare, reconfirmare, modificare și anulare a standardelor naționale au, în această calitate, aceleași drepturi și obligații cu cele ale celorlalte părți interesate.

(4) Autoritățile colaborează cu organismul național de standardizare în vederea constituirii, de către acesta, a bazei sale de date pentru standarde și reglementări tehnice.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 10. - (1) Ministerul Cercetării și Tehnologiei este abilitat să sprijine inițierea constituirii unei asociații fără scop lucrativ, a cărei denumire este Asociația de Standardizare din România, prescurtat ASRO, denumită în continuare Asociația, cu sediul în municipiul București, având ca principal scop dezvoltarea standardizării naționale, europene și internaționale.

(2) Este recunoscută ca organism național de standardizare Asociația care:

- îndeplinește condițiile de la alin. (1);
- are avizul favorabil al Ministerului Cercetării și Tehnologiei, potrivit art. 23 din prezenta ordonanță;
- este înregistrată ca persoană juridică, în condițiile legii;
- respectă prin statut prevederile prezentei ordonanțe.

Art. 11. - Măsurile tranzitorii pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe se stabilesc de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei în consultare cu Institutul Român de Standardizare, astfel încât Asociația să fie înregistrată ca asociație fără scop lucrativ de drept privat și să își poată îndeplini atribuțiile de organism național de standardizare începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 12. - (1) În scopul de a iniția constituirea Asociației, Ministerul Cercetării și Tehnologiei pune la dispoziția acesteia în folosință, pe bază de contract de închiriere, un spațiu cu destinația de sediu provizoriu în București, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. Contractul este valabil până la achiziționarea de către Asociație a unui alt sediu, conform alin. (2), termen la care spațiul mai sus menționat se eliberează și se restituie Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

(2) Prin bugetul de stat pe anul 1998, se va aloca suma de 10 miliarde lei pentru Institutul Român de Standardizare în vederea cumpărării unui imobil necesar funcționării.

Art. 13. - (1) La intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, se transferă la Ministerul Cercetării și Tehnologiei, din alocările bugetare pentru Institutul Român de Standardizare pe anul 1998, sumele prevăzute pentru cele două luni ce urmează datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va utiliza sumele prevăzute și constituite conform alin. (1) în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare și de personal ale Asociației în perioada de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) Personalul preluat de către Asociație de la Institutul Român de Standardizare va fi salarizat, în respectiva perioadă de două luni, în același mod și la același nivel de salarizare ca în luna precedentă dizolvării acestuia, fără a exista, însă, obligația încadrării pe aceleași posturi cu cele ocupate înainte de dizolvare.

Art. 14. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei poate finanța, pe o perioadă de 3 ani, dezvoltarea instituțională a Asociației printr-un program de stimulare a inovării aprobat prin ordin al ministrului și cuprins în Planul național pentru cercetare-dezvoltare și inovare. Finanțarea poate fi continuată și după perioada inițială de 3 ani.

Art. 15. - (1) Sumele reprezentând cotizațiile pe care Asociația trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizațiilor internaționale, europene și regionale de standardizare, menționate la art. 7 pct. 3 lit. d) se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

(2) Fondurile necesare participării la lucrările organismelor europene și internaționale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei, la solicitarea Asociației, prin programul de stimulare a inovării menționat la art. 14.

Art. 16. - Elaborarea și aprobarea, reconfirmarea, modificarea și anularea standardelor naționale, solicitată de autoritățile publice, se finanțează atât prin programul de stimulare a inovării menționat la art. 14, cât și prin contracte care se încheie de Asociație cu autoritățile care au solicitări în domeniul standardizării naționale.

Art. 17. - Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 7 pct. 3 lit. f) - k) inclusiv, art. 7 pct. 7 și 8, precum și pentru alte servicii, organismul național de standardizare are dreptul de a stabili și încasa, după caz, tarife.

Art. 18. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Institutul Român de Standardizare și Centrul Național de Formare, Consultanță și Management pentru Asigurarea Calității își încetează activitatea.

(2) Patrimoniul Institutului Român de Standardizare și cel al Centrului Național de Formare, Consultanță și Management pentru Asigurarea Calității trec în proprietatea Asociației.

(3) În termen de 30 de zile de la încetarea activității Institutului Român de Standardizare, Ministerul Cercetării și Tehnologiei va prelua, pe bază de protocol, prevederile bugetare, deschiderile de credite bugetare și execuția bugetară aferentă perioadei de funcționare în anul 1998 a Institutului Român de Standardizare.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe contractele în curs de derulare, precum și orice obligații ce decurg din acorduri sau alte înțelegeri încheiate de Institutul Român de Standardizare sunt preluate de Asociație.

Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe fondul documentar național al standardizării este preluat de la Institutul Român de Standardizare de către Asociație.

(2) În caz de lichidare a Asociației, fondul documentar național de standarde se preia de la Asociație de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei.

Art. 21. - În România organismul național de standardizare dobândește de drept exclusivitatea exercitării atribuțiilor de la art. 7 pct. 3 lit. a) - g) inclusiv.

Art. 22. - (1) Organismul național de standardizare beneficiază de protecția dreptului de autor în condițiile Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe.

(2) Reproducerea sau utilizarea integrală sau parțială a standardelor naționale sau a conținutului publicațiilor organismului național de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă, dacă nu există, în prealabil, acordul scris al acestuia.

(3) Mărcile naționale de conformitate cu standardele naționale sunt proprietatea organismului național de standardizare, fiind înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.

Art. 23. - (1) Ministerul Cercetării și Tehnologiei este organul de specialitate al administrației publice centrale care are rolul și responsabilitatea de a elabora și implementa politici și programe în domeniul standardizării, acreditării și infrastructurilor calității, precum și cel sub a cărui autoritate intră, în sensul Legii nr. 21/1924, Asociația și scopul acesteia.

(2) Ministerul Cercetării și Tehnologiei acordă și retrage recunoașterea Asociației ca organism național de standardizare în condițiile prezentei ordonanțe.

(3) Recunoașterea Asociației ca organism național de standardizare este valabilă atâta timp cât aceasta respectă prevederile prezentei ordonanțe.

Art. 24. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 10-12, 23, 26, 27 și 29, care intră în vigoare la data publicării acesteia.

Art. 25. - (1) Standardele naționale - SR și STAS în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe își mențin valabilitatea până la modificarea sau anularea lor de către Asociație.

(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, dobândesc caracter voluntar standardele naționale cu caracter obligatoriu.

(3) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, Institutul Român de Standardizare, prin publicațiile sale, va face cunoscută lista cu standardele naționale care își pierd caracterul obligatoriu, conform alineatului precedent. De asemenea, Ministerul Cercetării și Tehnologiei va publica, într-un ziar de largă circulație, această listă.

(4) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, Institutul Român de Standardizare comunică autorităților lista cu standardele naționale care își pierd caracterul obligatoriu. Până la termenul prevăzut la alin. (2), autoritățile sunt obligate să aprobe și să facă cunoscute reglementări tehnice care să cuprindă prevederi din standardele respective, privind protecția vieții, sănătății și securității persoanelor fizice a mediului înconjurător și a intereselor consumatorilor, dacă consideră necesară menținerea caracterului obligatoriu al aplicării prevederilor din standardele menționate la alin. (2).

Art. 26. - Termenii și definițiile prevăzute la art. 3 se modifică, de drept, o dată cu modificarea standardului național SR 10000-1.

Art. 27. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, Ministerul Cercetării și Tehnologiei emite ordine și instrucțiuni.

Art. 28. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Cercetării și Tehnologiei preia de la Institutul Român de Standardizare toate responsabilitățile specifice unui organ de specialitate al administrației publice centrale referitoare la asistența tehnică externă în domeniu.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, coordonarea națională a programului PRAQ III - program regional pentru asigurarea calității - este preluată de la Institutul Român de Standardizare de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, contractele, obligațiile și acordurile care țin de calitatea de organ de specialitate al administrației publice centrale sunt preluate de la Institutul Român de Standardizare de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei.

Art. 29. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce decurg din prezenta ordonanță în bugetul de stat aferent anului 1998.

Art. 30. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

- Ordonanța Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212 din 28 august 1992, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 14 martie 1994;
- Hotărârea Guvernului nr.224/1995 privind organizarea și funcționarea Institutului Român de Standardizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 20 aprilie 1995;
- Hotărârea Guvernului nr.721/1992 privind înființarea Centrului Național de Formare, Consultanță și Management pentru Asigurarea Calității, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 4 martie 1997, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu

p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Directorul general al Institutului Român
de Standardizare,
Mircea Martiș

București, 30 ianuarie 1998.
Nr. 39.


Luni, 06 iulie 2020, 21:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.