LEGE nr.298 din 15 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 356/28 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, adoptată în temeiul art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1 litera f), punctele 1-4 vor avea următorul cuprins:

"f) aviz de garanție - după caz:

1. avizul de constituire a garanției și de înscriere a celorlalte acte juridice supuse prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 în ceea ce privește ordinea de prioritate, publicitatea și executarea, denumit în continuare aviz de garanție inițial;

2. avizul modificator al avizului de garanție inițial, vizând descrierea bunului în garanție, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite și alte modificări reglementate de lege;

3. avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile specificate în avizul de garanție;

4. avizul de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial sau de extindere a garanției asupra altor bunuri;"

2. La articolul 1 litera f), punctul 9 se abrogă.

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - În exercitarea atribuțiilor sale Autoritatea de Supraveghere adoptă acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, nefiind obligatorie procedura prealabilă."

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Nu poate fi director de arhivă persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau are antecedente penale ca urmare a săvârșirii de infracțiuni cu intenție."

5. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Agentul împuternicit va putea să efectueze înscrieri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare numai după comunicarea acceptului Autorității de Supraveghere. Autoritatea de Supraveghere va trebui să se pronunțe asupra capacității agentului de a desfășura activitatea de înscriere a avizelor de garanție, în termen de 48 de ore de la primirea documentației din partea operatorului."

6. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Decizia Autorității de Supraveghere de suspendare a dreptului operatorului de a efectua înscrieri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare produce efecte de la momentul publicării acestei decizii pe pagina de web a arhivei."

7. La articolul 24 alineatul (2), literele a), d) și e) vor avea următorul cuprins:

"a) 200.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garanție inițial;
.............................................................................................
d) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile specificate în avizul de garanție;
e) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial sau de extindere a garanției asupra altor bunuri;"

8. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - (1) Situația financiară a corpului operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare va fi verificată financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată și modificată prin Legea nr. 133/2002."

9. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Prevederile art. 30, 31 și 32 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 15 mai 2002.
Nr. 298.


Miercuri, 08 februarie 2023, 15:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.