LEGE nr.293 din 15 mai 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
Textul actului publicat în M.Of. nr. 390/7 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (2) literele c) și e) vor avea următorul cuprins:

"c) selectează proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate;
............................................................................................
e) pune în aplicare deciziile pe care le adoptă Comitetul de avizare."

2. La articolul I punctul 4, articolul 4 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:

"a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Sănătății și Familiei, Ministerului Industriei și Resurselor, Ministerului Dezvoltării și Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Administrației Publice și președinții în exercițiu ai consiliilor de dezvoltare regională;"

3. La articolul I punctul 4, articolul 4 alineatul (1) litera c) se abrogă.

4. La articolul I punctul 10, articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a) o cotă de 3% din veniturile încasate de agenții economici colectori sau valorificatori de deșeuri feroase și neferoase;
b) sumele încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1;
c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2;
d) o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători și importatori, cu excepția celor utilizate pentru medicamente;
e) o cotă de 2% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor;
f) o cotă de 0,5% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, utilizate în agricultură, prevăzute în anexa nr. 4;
g) o cotă de 3% din prețul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Națională a Pădurilor și de la alți proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice;
h) o cotă de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun;
i) alocații de la bugetul de stat, vărsăminte, donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;
j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
k) asistență financiară din partea unor organisme internaționale;
l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizației de mediu pentru activitățile cu impact redus.

(2) În cazul utilizării de către agenții economici din industrie a deșeurilor și materialelor reciclabile în proporție de cel puțin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc.

(3) În cazul colectării și reciclării deșeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători și importatori, nu se va plăti această cotă decât pe diferența dintre cantitățile produse sau importate și cantitățile colectate și reciclate.

(4) Lista cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează și se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului."

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 15 mai 2002.
Nr. 293.


ANEXA Nr. 1

SUMELE
încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă ce afectează factorii de mediu

___________________________________________________________________________________________
Nr. 									Sume de
crt. 	Emisii de poluanți în atmosferă 				încasat
___________________________________________________________________________________________

1. Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, 100 lei/tonă de CO2 metan, protoxid de azot) echivalent

2. Pulberi de suspensie și sedimentabile 100 lei/kg

3. Oxizi de azot 200 lei/kg

4. Oxizi de sulf 200 lei/kg

5. Poluanți organici persistenți (PAH, PCB, dioxină) 100.000 lei/kg

6. Metale grele: - plumb 60.000 lei/kg - cadmiu 80.000 lei/kg - mercur 100.000 lei/kg ___________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 2

VENITURI
încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea
următoarelor categorii de deșeuri reciclabile

____________________________________________________________________________________________
Nr.

crt. Categorii de deșeuri reciclabile Venituri de încasat ____________________________________________________________________________________________

1. Provenite de la extracția și prelucrarea țițeiului 5.000 lei/m2/an

2. Provenite din prelucrarea primară a lemnului 1.000 lei/m2/an

3. Provenite de la producerea alcoolului 500 lei/m2/an ____________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători
și importatori, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor

1. 1,1-dicloretilenă (clorură de viniliden)

2. 1,2-dicloretan
3. 1,2-dicloretilenă
4. 1,2,3-trimetilbenzen
5. 1,2,4-triclorbenzen
6. 2-etilhexil-diftalat
7. Acetaldehidă
8. Acetamidă
9. Acetat de vinil
10. Acetoncianhidrină
11. Acetonă
12. Acetonitril
13. Acid acetic
14. Acid antranilic
15. Acid cianhidric
16. Acid picric
17. Acid propionic
18. Acrilamidă
19. Acrilat de etil
20. Acrilonitril
21. Aldehidă benzoică
22. Aldehidă propionică
23. Aldrin
24. Anilină
25. Anisidină
26. Antimoniu
27. Antracen
28. Arsen și compuși
29. Auramină
30. Benzantracen
31. Benz-a-piren
32. Benz-b-fluorantren
33. Benzen
34. Benz-g,h,i-perilen
35. Benzidină
36. Benz-k-fluorantren
37. Benzpiren
38. Bioxid de sulf
39. Brom
40. Bromură de etil
41. Butil mercaptan
42. Butilamină
43. Cadmiu și compuși
44. Celosolv și derivați
45. Cianogen
46. Cianuri de potasiu
47. Ciclofosfamidă
48. Ciclohexanonă
49. Ciclohexilamină
50. Clor
51. Cloralcani C10-C13
52. Clorfenvinfos
53. Cloroform
54. Clorură de alil
55. Clorură de benzil
56. Clorură de cianuril
57. Clorură de etil
58. Clorură de metil
59. Clorură de metilen
60. Clorură de vinil
61. Compuși tributilstanici
62. Crom și compuși
63. Cumen (izopropilbenzen)
64. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)
65. Dibenzantracen
66. Diclorhidrină
67. Diclormetan
68. Diclorpropan
69. Diclorvos
70. Dieldrin
71. Dietanolamină
72. Difenileteri bromurați
73. Dimetilanilină
74. Dimetilformamidă
75. Dimetilftalat
76. Dinitrat de etilenglicol
77. Dinitrobenzen
78. Dioxan
79. Disulfoton
80. Diuron
81. Endrin
82. Epiclorhidrină
83. Etanolamină
84. Etilamină
85. Etilbenzen
86. Etilenclorhidrină
87. Etilenglicol
88. Etilendiamină
89. Etilmercaptan
90. Fenilbetanaftilamină
91. Fenilendiamină
92. Fluor și compuși
93. Fluorantren
94. Formaldehidă
95. Fosgen
96. Fracții alcooli dioxanici
97. Furfurol
98. Glicidol
99. Hexaclorbenzen
100. Hexaclorbutadienă
101. Hexacloretan
102. Hexametilentetramină
103. Hidrazină
104. Hidrochinonă
105. Hidrogen sulfurat
106. Indeno-1,2,3-cd-piren
107. Iodură de metil
108. Isodrin
109. Izopropil glicidileter
110. Maneb
111. Mercur și compuși
112. Metilcelosolv
113. Metilcloroform
114. Metilizocianat
115. Metilmercaptan
116. Metiletilcetonă
117. Monoclorbenzen
118. Monoclorhidrină
119. Monoetanolamină
120. Morfolină
121. Naftalină
122. Negru de fum
123. Nichel carbonil
124. Nichel și compuși
125. Nitrobenzen
126. Nitrotoluen
127. Nonil-fenoli
128. o- și p-diclorbenzen
129. o-Tolidină
130. o-Toluidină
131. o-Clorfenol
132. Octil-fenoli
133. Oxid de etilenă
134. Oxid de propilenă
135. p-Aminoazobenzen
136. p-terțiar butiltoluen
137. Paration-metil
138. Pentaclorbenzen
139. Pentacloretan
140. Pentaclorfenol
141. Percloretilenă (tetracloretilenă)
142. Perclormetil mercaptan
143. Pirocatechină
144. Plumb și compuși
145. Rezorcină
146. Sarin
147. Stiren
148. Sulfură de carbon
149. Tetracloretan
150. Tetraclorură de carbon
151. Toluen
152. Toluilen diizocianat
153. Triclorbenzeni
154. Tricloretan
155. Tricloretilen
156. Triclorpropan
157. Triclorură de benzil
158. Trinitrotoluen
159. Vinil toluen
160. Xilen
161. Xilenol
162. Zineb


ANEXA Nr. 4

LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători
și importatori, utilizate în agricultură

1. Alaclor
2. Atrazin
3. Carbaril
4. Clorpirifos
5. Cupru și compuși
6. Endosulfan
7. Isoproturon
8. Lindan
9. Malathion
10. Simazin
11. Trifluralin
12. Zinc și compuși


Marți, 19 ianuarie 2021, 14:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.