LEGE nr.349 din 6 iunie 2002
pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Textul actului publicat în M.Of. nr. 435/21 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spațiile publice închise, prin inscripționarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfășurarea de campanii de informare și educare a populației, având ca scop protejarea sănătății persoanelor fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin:

a) produse din tutun se înțelege produsele fabricate din tutun, total sau parțial, în scopul fumatului, și anume: țigaretele, țigările și țigările de foi, tutunul destinat preparării manuale a țigărilor, tutunul de pipă, precum și tutunul destinat prizatului, suptului sau mestecatului;
b) produse din tutun de uz oral se înțelege produsele fabricate în totalitate sau parțial din tutun, cu excepția celor care se fumează sau se mestecă, sub forme speciale sau pudră, sau orice altă combinație a acestora, în mod particular cele prezentate în pliculețe porționate sau poroase, precum și cele având orice formă care amintește de un produs alimentar;
c) tutun de mestecat se înțelege tutunul prelucrat, tăiat sau mărunțit, destinat consumului prin mestecare;
d) tutun de prizat se înțelege produsul de tutun prelucrat, măcinat până la stadiul de pulbere fină, destinat consumului prin prizare;
e) fumat se înțelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conținut în țigări, țigarete, țigări de foi, cigarillos și pipe;
f) țigarete se înțelege produsele din tutun ce conțin tutun prelucrat, tutun tăiat, învelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu secțiune rotundă sau ovală, care conține tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct;
g) trabucuri - termen generic pentru țigările de foi;
h) țigări de foi se înțelege produsele din tutun obținute prin învelirea tutunului de umplutură (tăiat sau mărunțit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat;
i) cigarillos se înțelege țigaretele la care hârtia de confecționat este înlocuită cu foi de tutun sau tutun reconstituit;
j) gudron se înțelege condensatul anhidru de fum fără nicotină;
k) nicotină se înțelege alcaloida nicotinică;
l) ingredient se înțelege orice substanță sau orice constituent, cu excepția frunzelor de tutun și a altor părți naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun și care se regăsește în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneală și adezivi;
m) spații publice închise se înțelege toate spațiile din instituțiile publice centrale și locale, instituții sau unități economice, de alimentație publică, de turism, comerciale, de învățământ, medico-sanitare, culturale, de educație, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private, spațiile închise de la locul de muncă sau alte spații prevăzute de lege, cu excepția spațiilor delimitate și special amenajate pentru fumat din incinta acestora.

Art. 3. - (1) Se interzice fumatul în spațiile publice închise.

(2) Fumatul este permis în spații special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiții obligatorii:

a) să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul și să nu permită pătrunderea aerului viciat în spațiile publice închise;
b) să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise.

(3) De la prevederile alin. (1) fac excepție barurile, restaurantele, discotecile și alte spații publice cu destinație similară, dacă îndeplinesc condițiile alin. (2) lit. b).

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor și altor spații publice cu destinație similară, al căror proprietar sau manager stabilește și afișează avertismentul: „În această unitate fumatul este interzis.”

(5) Se interzice vânzarea produselor din tutun la bucată, precum și punerea pe piață a pachetelor de țigări care conțin mai puțin de 20 de bucăți.

(6) Unitățile care comercializează sau dețin automate pentru vânzarea produselor din tutun sunt obligate:

a) să afișeze la loc vizibil interzicerea vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani;
b) să afișeze cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor lit. a).

(7) În autorizația sanitară de funcționare a unităților care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.

(8) Sunt interzise producția și importul destinate pieței interne, precum și punerea pe piață a oricărui produs care nu poartă inscripționat conținutul de gudron, de nicotină și monoxid de carbon din gazele măsurate.

(9) Sunt interzise producția și importul destinate pieței interne, precum și punerea pe piață a oricărui produs care nu poartă inscripționat avertismentul general și cel adițional privind pericolul consumării acestuia asupra sănătății individuale și publice.

(10) Este interzisă punerea pe piață a oricăror produse din tutun de uz oral.

Art. 4. - (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea altor produse este interzisă.

Art. 5. - Proprietarii sau managerii care administrează spațiile publice în care este interzis fumatul au obligația de a afișa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.

Art. 6. - (1) Fiecare pachet care conține produse din tutun, în momentul punerii pe piață a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conținutul de gudron, de nicotină și monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puțin 10% din suprafața corespunzătoare.

(2) Fiecare pachet care conține produse din tutun, cu excepția tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripționează, în limba română, cu un avertisment general, precum și cu unul adițional, după cum urmează:

a) avertismentul general se tipărește alternativ, prin rotație, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum:"Fumatul ucide/Fumatul poate ucide" și "Fumatul este nociv pentru sănătatea dumneavoastră și pentru cei din jurul dumneavoastră";
b) avertismentul general se tipărește pe cea mai vizibilă suprafață a pachetului, precum și în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu excepția celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;
c) avertismentul general acoperă cel puțin 30% din suprafața vizibilă a pachetului;
d) avertismentul adițional se tipărește alternativ, prin rotație, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre textele prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;
e) avertismentul adițional se tipărește pe cealaltă suprafață vizibilă a pachetului, precum și în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu excepția celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;
f) avertismentul adițional acoperă cel puțin 40% din suprafața vizibilă a pachetului pe care este tipărit;
g) Ministerul Sănătății și Familiei va stabili, prin ordin al ministrului, reglementări referitoare la poziționarea avertismentelor pe aceste suprafețe, precum și la utilizarea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustrează consecințele fumatului asupra sănătății;
h) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât țigările, la care cea mai vizibilă suprafață depășește 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cm2 pe fiecare suprafață.

(3) Textul avertismentului general, al celui adițional, precum și conținutul de gudron, de nicotină și monoxid de carbon este:

a) tipărit cu font negru îngroșat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proporție posibilă din aria tipărită;
b) tipărit cu minuscule, cu excepția primei litere a mesajului;
c) tipărit centrat, paralel cu imaginea de sus a pachetului;
d) textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de minimum 3 mm și maximum 4 mm, care nu interferează cu textul avertismentului sau cu informația prezentată în limba română.

(4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor pe timbru.

(5) Textul se tipărește astfel încât să nu poată fi mutat, șters sau ascuns, neclar ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului.

(6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, la numerotarea lotului, pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului și a momentului producerii acestora.

(7) Sunt interzise producția și importul destinate pieței interne, precum și punerea pe piață a oricărui produs care poartă inscripționat orice text sau imagine care sugerează că un produs din tutun este mai puțin dăunător decât altul.

Art. 7. - (1) Agenții economici care produc și importă pentru piața internă, precum și cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) și ale art. 6.

(2) Acțiunile de inspecție sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu și controlul respectării prevederilor prezentei legi.

Art. 8. - Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Familiei și Ministerul Tineretului și Sportului elaborează și pun în aplicare programe naționale de educație, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun.

Art. 9. - Posturile de radio și de televiziune naționale pun la dispoziție Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Familiei și Ministerului Tineretului și Sportului un spațiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maximă audiență, pentru difuzarea de materiale promoționale de prevenire și combatere a consumului produselor din tutun.

Art. 10. - Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunității, în cazul elevilor sau studenților contravenienți, în condițiile legii;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) și ale art. 4 alin. (2) și se sancționează cu amendă contravențională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) și (6) și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) și (10) și ale art. 6 și se sancționează cu amendă contravențională de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei.

Art. 11. - Sancțiunile prevăzute la art. 10 lit. b) și d) se aplică și persoanelor juridice.

Art. 12. - (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancționează cu retragerea de pe piață a produsului în cauză de către organismele competente.

(2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) și (4) și ale art. 5 se sancționează cu suspendarea temporară a activității de către organismele competente.

Art. 13. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și de către direcțiile de sănătate publică regionale în transporturi, prin Inspecția Sanitară de Stat, și de către reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face contestație în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

(3) Contestația, însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției, se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, spre soluționare, în termen de 15 zile de la data primirii.

Art. 14. - Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul general al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 3 alin. (8) și (9) și ale art. 6, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iunie 2002.
Nr. 349.


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând avertismente de sănătate adiționale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)

 1. Fumătorii mor mai tineri.
 2. Fumatul blochează circulația sângelui în artere, provoacă infarct miocardic și accident vascular cerebral.
 3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.
 4. Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră.
 5. Protejați copiii: nu-i lăsați să respire fumul dumneavoastră!
 6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poate ajuta să vă lăsați de fumat.
 7. Fumatul dă dependență, nu începeți să fumați!
 8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.
 9. Fumatul poate provoca o moarte lentă și dureroasă.
 10. Primiți ajutorul pentru renunțare la fumat: („.. telefon/adresă poștală/adresă de Internet/consultați doctorul dumneavoastră/farmacistul...).
 11. Fumatul încetinește circulația sângelui și provoacă impotență.
 12. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielii).
 13. Fumatul poate dăuna calității spermei și scade fertilitatea.
 14. Fumul de țigară conține benzeni, nitrozamine, formaldehide și cianuri.


Vineri, 29 septembrie 2023, 20:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.