LEGE nr.357 din 6 iunie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 446/25 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.671 din 24 octombrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 5, litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

"e) din evaluarea documentației prezentate rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condiții compatibile cu buna funcționare a sistemului bancar și cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori, sau că aceste obiective nu corespund condițiilor existente în cadrul segmentului de piață ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de bancă;"

2. La articolul I punctul 7, literele h) și i) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

"h) acționariatul băncii nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege și de norme pentru asigurarea unei gestiuni prudente și sănătoase a băncii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;
i) Banca Națională a României apreciază că menținerea autorizației băncii periclitează interesele deponenților și ale altor creditori ai băncii, prin aceea că banca nu mai posedă suficiente fonduri proprii pentru desfășurarea în condiții normale a activității sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen scurt banca nu își va mai putea îndeplini obligațiile către deponenți sau către alți creditori, ori că banca nu mai justifică prezența sa în piață întrucât activitatea desfășurată nu corespunde scopului pentru care banca s-a înființat sau această activitate nu poate fi desfășurată decât prin atragerea de resurse la rate ale dobânzii mult mai mari decât cele practicate pe piață;"

3. La articolul I punctul 9, articolul 252 va avea următorul cuprins:

"Art. 252. - În scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar Banca Națională a României va stabili prin reglementări și alte criterii specifice de evaluare a calității, activității și experienței persoanelor desemnate în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, precum și alte reguli și norme etice și profesionale pentru personalul bancar."

4. La articolul I punctul 14, articolele 521 și 523 vor avea următorul cuprins:

"Art. 521. - Calitatea acționarilor și structura grupurilor din care fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a băncii și să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori ai unei bănci.

Banca Națională a României are autoritatea de a analiza în ce măsură sunt respectate condițiile stabilite de prezenta lege și reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația și integritatea morală ale persoanelor menționate la art. 51 și 52, inclusiv proveniența fondurilor destinate obținerii participației, și de a decide dacă acestea corespund cerințelor prevăzute la alin. 1.
................................................................................................

Art. 523. - În scopul asigurării stabilității și viabilității sistemului bancar Banca Națională a României va stabili prin reglementări și alte criterii specifice de evaluare a calității acționariatului unei bănci."

5. La articolul I, după punctul 14 se introduc punctele 141-144 cu următorul cuprins:

"141. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

Art. 59. - Situațiile financiare ale băncilor vor fi certificate, până la exercițiul financiar al anului 2001 inclusiv, de către cenzori autorizați, în vederea depunerii în termenul legal la autoritățile în drept.

Consiliile de administrație ale băncilor vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România sau societăți internaționale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu legislația privind auditul financiar și în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a bis 86/635 CEE și cu standardele internaționale de contabilitate.

142. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

Art. 60. - Prevederile art. 58 și 59 se aplică și sucursalelor băncilor străine, atribuțiile cenzorilor vor fi preluate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate să desfășoare această activitate pe teritoriul României.

Activitățile îndeplinite de cenzori încetează cu certificarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar al anului 2001.

143. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

Art. 61. - Fiecare bancă va încheia contracte de asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice și juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii. Auditorul financiar:

a) va acorda asistență băncii în ținerea evidenței contabile, în conformitate cu legislația contabilă din România și cu reglementările Băncii Naționale a României, până la 31 decembrie 2001;
b) va întocmi un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie ale băncii și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;
c) va analiza practicile și procedurile controlului intern și ale cenzorilor și, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări băncii pentru remedierea lor;
d) va prezenta consiliului de administrație al Băncii Naționale a României rapoarte de audit întocmite pe bază de mandate speciale, îndeosebi în ceea ce privește orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care ar putea avea drept consecință o pierdere de importanță semnificativă pentru bancă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2002, băncile vor organiza activitatea de audit intern al cărei coordonator va fi obligatoriu un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

144. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

Art. 62. - Începând cu exercițiul financiar al anului 2002, fiecare bancă va publica situațiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor, în forma stabilită de Banca Națională a României și aprobată de Ministerul Finanțelor Publice, la termenele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

6. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 79 va avea următorul cuprins:

"Hotărârea Băncii Naționale a României privind instituirea administrării speciale va fi publicată integral sau în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I."

7. La articolul I, după punctul 18 se introduce punctul 181 cu următorul cuprins:

"181. Alineatul 5 al articolului 81 va avea următorul cuprins:

Un anunț privind instituirea administrării speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

8. La articolul III, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Banca Națională a României va evalua calitatea conducătorilor, administratorilor și acționarilor băncilor autorizate și va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât în termen de 7 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență să se asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, și a reglementărilor emise în aplicarea acestei legi. În cazul conducătorilor și administratorilor în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile condițiile de pregătire și experiență profesională în vigoare la data aprobării acestora."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 6 iunie 2002.
Nr. 357.


Marți, 21 martie 2023, 16:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.