HOTĂRÂRE nr.648 din 20 iunie 2002
privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 468/1 iul. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul București, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.

(2) M.A.E. asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv participarea la procesul de integrare europeană și euroatlantică a României, și colaborează la elaborarea, fundamentarea și realizarea politicii economice a României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu Programul de guvernare.

(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate M.A.E. exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul său de activitate;
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;
c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;
d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate și a celor privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 2. - (1) În realizarea politicii externe a României M.A.E. are următoarele atribuții principale:

1. apără și promovează pe plan extern interesele naționale ale României;

2. inițiază activități internaționale menite să ducă la dezvoltarea de relații pașnice și de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile și pe normele general admise ale dreptului internațional;

3. asigură promovarea intereselor României în organizații internaționale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional și subregional;

4. asigură conectarea țării la instituțiile europene și euroatlantice cu caracter politic, strategic și economic;

5. asigură, prin acțiuni de politică externă, consolidarea statului de drept și a structurilor democratice din societatea românească, precum și proiectarea unei imagini reale a României în lume;

6. urmărește evoluția vieții internaționale și semnalează tendințele care apar în contextul internațional;

7. contribuie la asigurarea prezenței active și demne a României și a cetățenilor săi în plan internațional;

8. promovează în plan internațional valorile democrației, respectarea drepturilor omului, colaborarea pașnică și solidaritatea umană;

9. apără în străinătate drepturile și interesele statului român, ale cetățenilor și ale persoanelor juridice române, în baza legislației române și în conformitate cu practica internațională și cu acordurile bilaterale și multilaterale la care România este parte;

10. acționează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui rezidenți sunt;

11. inițiază sau participă la negocierea tratatelor și a altor înțelegeri internaționale, pentru România;

12. singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere prezintă Guvernului propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea înțelegerilor internaționale, aderarea la acestea sau denunțarea lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea ori acceptarea înțelegerilor internaționale și denunțarea lor, eliberează documente certificând deplinele puteri;

13. urmărește, direct sau în conlucrare cu ministerele și cu celelalte autorități publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor și ale altor înțelegeri internaționale la care România este parte și prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai și cu bună-credință a obligațiilor asumate;

14. elaborează sau cooperează cu ministerele și cu celelalte autorități publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relațiile externe și cu politica de comerț exterior ale României;

15. asigură asistență permanentă și coordonare în domeniul relațiilor internaționale tuturor ministerelor. În acest scop funcționează în cadrul M.A.E. Corpul consilierilor diplomatici, al cărui personal funcționează pe lângă membrii Guvernului;

16. formulează norme și asigură sprijin instituțiilor centrale de stat în materie de protocol și curtoazie internațională. În acest scop, în cadrul M.A.E. funcționează Protocolul național, care îndeplinește atribuțiile ce îi revin conform legislației în vigoare și uzanțelor internaționale;

17. asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor care decurg din dispozițiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Economice Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, denumit în continuare Acordul european, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor create prin acest acord;

18. participă, alături de Ministerul Integrării Europene și celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu următoarele atribuții specifice:

a) asigură președinția părții române la lucrările Consiliului de asociere;
b) participă la subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european;
c) cooperează cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale miniștrilor, în funcție de tematica și calendarul stabilite de Consiliul Afacerilor Generale;
d) cooperează cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea și promovarea în țările membre ale Uniunii Europene și în țările candidate a unei strategii de informare, comunicare și de imagine privind evoluția procesului de pregătire a României pentru aderare;

19. este reprezentat sau participă, după caz, împreună cu Ministerul Integrării Europene la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană;

20. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relațiilor economice internaționale, în conformitate cu Programul de guvernare și cu Programul de dezvoltare a României pe termen mediu, cu luarea în considerare a tendințelor și proceselor din economia mondială;

21. promovează interesele economice ale României în relațiile cu alte state, precum și cu organizațiile economice cu vocație universală, cu caracter regional și cu alte grupări economice;

22. participă sau colaborează, după caz, la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar în vederea desfășurării relațiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;

23. păstrează originalele tuturor înțelegerilor internaționale bilaterale și copiile certificate de pe înțelegerile internaționale, originalele înțelegerilor internaționale al căror depozitar este România și îndeplinește obligațiile ce decurg din această calitate;

24. păstrează sigiliul de stat al României;

25. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement și de exequatur;

26. ține legătura cu misiunile diplomatice și cu oficiile consulare din România, în conformitate cu regulile și cu practica internațională;

27. organizează, îndrumă și controlează activitatea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României;

28. organizează curierul diplomatic.

(2) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative.

Art. 3. - (1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, acțiunile pe care le inițiază celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale în probleme care țin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relațiile internaționale ale României, înainte de încheierea documentelor aferente acestor acțiuni.

(2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, proiectele de acorduri, convenții și alte înțelegeri internaționale, pe care le încheie ministerele și autoritățile administrației publice centrale, precum și proiectele de documente de cooperare internațională pe care le încheie autoritățile administrației publice locale cu autorități similare din alte state.

Art. 4. - (1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. și îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(2) Ministrul afacerilor externe îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

(3) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, precum și, în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(4) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul afacerilor externe emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat.

(2) Atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, comunicare, imagine și românii de pretutindeni are în atribuții și coordonarea activității Fundației Culturale Române și a Comisiei Fulbright. Întreaga activitate în aceste domenii se desfășoară în colaborare cu Ministerul Informațiilor Publice.

Art. 6. - (1) M.A.E. are un secretar general și un secretar general adjunct, numiți pe bază de concurs sau de examen, potrivit legii.

(2) Secretarul general exercită în principal atribuțiile stabilite prin Legea nr. 90/2001. Secretarul general poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza servicii și birouri.

(2) Atribuțiile și sarcinile directorilor generali, precum și ale compartimentelor din aparatul central de lucru al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 1.703, din care 559 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.

Art. 8. - (1) Pe lângă ministrul afacerilor externe funcționează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Componența și regulamentul de funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Colegiul ministerului se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea și sub președinția ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.

Art. 9. - (1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic și consular, cu funcționari publici, precum și cu personal contractual.

(2) Personalul diplomatic și consular are drepturile și obligațiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic și consular.

(3) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 10. - (1) Serviciul exterior al M.A.E. cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare și centrele culturale.

(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.144.

(3) Înființarea, desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înființarea sau desființarea centrelor culturale ale României în străinătate se face prin hotărâre a Guvernului, inițiată de M.A.E., cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor.

(4) Structura de personal și regulamentul de funcționare ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și centrelor culturale se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(5) Numirea directorilor centrelor culturale în domeniul relațiilor culturale se face de către M.A.E., cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor.

(6) Numirea diplomaților cu atribuții în domeniul relațiilor economice și comerciale se face de către Departamentul pentru Comerț Exterior din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu avizul M.A.E.

(7) Numirea diplomaților cu atribuții în domeniul relațiilor cultural-științifice și educaționale se face de către M.A.E. cu consultarea Ministerului Culturii și Cultelor, Fundației Culturale Române și a celorlalte autorități ale administrației publice centrale interesate.

(8) Numirea atașaților apărării și a personalului care este încadrat în birourile atașaților apărării se face de ministrul apărării naționale.

(9) Numirea atașaților de afaceri interne și a personalului care este încadrat în birourile atașaților de afaceri interne se face de ministrul de interne.

(10) Numirea specialiștilor în probleme financiar-bancare se face de ministrul finanțelor publice.

Art. 11. - (1) M.A.E. asigură administrarea centrelor culturale ale României în străinătate.

(2) M.A.E., împreună cu Ministerul Culturii și Cultelor, în colaborare cu Academia Română și cu alte organe ale administrației publice centrale interesate, coordonează și finanțează programele și proiectele centrelor culturale ale României din străinătate.

Art. 12. - (1) Șeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat.

(2) Funcționarii desemnați să își desfășoare activitatea în serviciul exterior al M.A.E. acționează sub îndrumarea șefului misiunii diplomatice.

(3) Personalul cu atribuții în domeniul relațiilor economice și comerciale, al relațiilor cultural-științifice și educaționale, atașații apărării și personalul încadrat în birourile atașaților apărării, atașații de afaceri interne și personalul încadrat în birourile atașaților de afaceri interne, precum și specialiștii în probleme financiar-bancare sunt supuși autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia, fiind învestiți atât cu atribuții de consiliere a acestuia, cât și cu atribuții specifice în domeniul lor de specialitate.

Art. 13. - (1) Ministerul Integrării Europene desemnează, cu avizul M.A.E., în limita posturilor alocate prin hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene, funcționari publici care își desfășoară activitatea în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, la ambasada României din statul ce deține președinția Consiliului Uniunii Europene și la ambasadele României din alte state membre sau candidate la Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale acestuia privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare și armonizarea legislației române cu reglementările comunitare.

(2) Pe durata misiunii lor funcționarii publici desemnați de Ministerul Integrării Europene să își desfășoare activitatea conform alin. (1) sunt detașați la M.A.E.

Art. 14. - (1) În subordinea M.A.E. funcționează Academia Diplomatică, instituție publică cu personalitate juridică, având ca scop principal specializarea, extinderea și perfecționarea pregătirii în domeniul diplomației și relațiilor internaționale a personalului M.A.E., în cadrul programului de pregătire și perfecționare a acestuia.

(2) Academia Diplomatică poate să organizeze, în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării și cu alte ministere interesate, cursuri de scurtă sau de lungă durată în vederea formării și perfecționării în domeniile relațiilor internaționale și diplomației a altor funcționari sau a altor categorii de persoane.

(3) Organizarea și funcționarea Academiei Diplomatice sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.99/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.118 din 13 februarie 2002.

Art. 15. - (1) În subordinea M.A.E. funcționează Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Structura organizatorică a Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 16. - (1) În coordonarea M.A.E. funcționează Institutul Român de Studii Internaționale „Nicolae Titulescu”.

(2) Institutul are ca scop principal elaborarea de studii și cercetări, precum și organizarea de seminarii, simpozioane și alte manifestări științifice, interne și internaționale, de natură să sprijine promovarea obiectivelor de politică externă ale României.

(3) Structura de personal, organizarea și funcționarea Institutului Român de Studii Internaționale „Nicolae Titulescu”, precum și modalitatea de preluare a patrimoniului fostului Institut Român de Drept Internațional, Studii și Relații Internaționale sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.1.073/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.701 din 5 noiembrie 2001.

Art. 17. - În coordonarea M.A.E. funcționează Fundația Culturală Română, înființată prin Hotărârea Guvernului nr.354/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.218 din 22 septembrie 1995.

Art. 18. - În coordonarea M.A.E. își desfășoară activitatea Comisia Fulbright, care administrează schimburile educaționale și științifice între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Art. 19. - Prin bugetul M.A.E. se finanțează de la bugetul de stat cheltuielile funcționale și de întreținere aferente personalului din serviciul exterior, cu atribuții în domeniul economic și comercial.

Art. 20. - (1) Prin bugetul M.A.E. se finanțează de la bugetul de stat, potrivit legii, funcționarea instituțiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.

(2) Din alocații de la bugetul de stat prin bugetul M.A.E., precum și din venituri extrabugetare se finanțează instituțiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.

(3) M.A.E. suportă din bugetul propriu aprobat și cheltuielile de întreținere și de funcționare a clădirilor în care funcționează secretariatele unor instituții cu preocupări în domeniul relațiilor internaționale, prevăzute la pct. III din anexa nr. 2.

Art. 21. - Patrimoniul care revenea Departamentului pentru Comerț Exterior și Promovare Economică, inclusiv tehnica de calcul și birotica, va fi transmis fără plată la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.21/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.15 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Ioan Ciundrea,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 iunie 2002.
Nr. 648.


ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Numărul maxim de posturi în MAE: 1.703
exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora

..................................................


ANEXA Nr. 2

Instituții a căror finanțare este asigurată și prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

I. Instituții finanțate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe și din alte surse:

1. Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice - A.N.C.E.S.I.A.C. (45 de posturi)

2. Comisia Fulbright (5 posturi în conducere)

II. Instituții finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:

1. Institutul Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu" (30 de posturi)

2. Academia Diplomatică (30 de posturi)

3. Fundația Culturală Română (111 posturi)

III. Secretariate ale instituțiilor finanțate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul numărului total de posturi aprobat acestuia:

1. Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene

2. Casa Americii Latine.

NOTĂ:
Numărul de posturi pentru instituțiile prevăzute la pct. I/1 și II se adaugă la numărul total de posturi prevăzut la art. 7 alin. (3) din hotărâre.


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 22:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.