DECIZIE nr.205 din 9 iulie 2002
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 544/25 iul. 2002

Nicolae Popa - președinte
Costică Bulai - judecător
Nicolae Cochinescu - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Petre Ninosu - judecător
Șerban Viorel Stănoiu - judecător
Lucian Stângu - judecător
Ioan Vida - judecător
Paula C. Pantea - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare, excepție ridicată de Viorica Barko în Dosarul nr. 1.727/R/2001 al Curții de Apel Brașov.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, arătând că dispozițiile atacate nu contravin prevederilor constituționale, întrucât în istoria statului român au mai existat norme legale aplicabile pe o anumită parte a teritoriului național, fără ca prin aceasta să fie afectat caracterul unitar al statului.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 6 decembrie 2001, pronunțată în Dosarul nr. 1.727/R/2001, Curtea de Apel Brașov a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 din Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare, excepție ridicată de Viorica Barko într-un proces civil având ca obiect constatarea dreptului de proprietate dobândit prin uzucapiune.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că textul de lege criticat nu se mai aplică, având în vedere adoptarea legii cadastrului și a publicității imobiliare.
În opinia sa posibilitatea existenței în România, ca stat unitar, a unor dispoziții legale aplicabile exclusiv în anumite zone teritoriale, în timp ce în celelalte zone se aplică, în aceeași materie, alte prevederi legale, contravine dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 16 alin. (1) din Constituție.
Curtea de Apel Brașov apreciază că excepția ridicată este neîntemeiată, arătând că dispoziția legală atacată este constituțională, fiind consecința perpetuării temporare a sistemului anterior de publicitate imobiliară bazat pe cărțile funciare. Se arată că Legea nr. 7/1996 condiționează abrogarea Decretului-lege nr.115/1938 de finalizarea lucrărilor cadastrale și a registrelor de publicitate imobiliară pentru întregul teritoriu administrativ al unui județ. Or, în județul Brașov lucrările cadastrale încă nu s-au finalizat.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.
Guvernul consideră că excepția este neîntemeiată, precizând că în România au existat și mai există norme legale aplicabile doar pe o anumită parte a teritoriului național, ca de exemplu Legea LX/1881 privitoare la executarea silită imobiliară în Transilvania, Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, iar această situație nu afectează caracterul unitar al statului. Se arată în continuare că textul de lege criticat nu contravine nici prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât instituie același tratament juridic pentru anumite categorii de cetățeni aflați în situații identice.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată.
Textul art. 28 din Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare, care face obiectul excepției de neconstituționalitate, este următorul: „Cel ce a posedat un bun nemișcător în condițiunile legii, timp de 20 de ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.
De asemenea, va putea cere înscrierea dreptului său, cel ce a posedat un bun nemișcător în condițiunile legii, timp de 20 de ani, socotiți de la înscrierea în cartea funciară.”
Autorul excepției susține că posibilitatea existenței în România, ca stat unitar, a unor dispoziții legale aplicabile exclusiv în anumite zone teritoriale, în timp ce în celelalte zone se aplică, în aceeași materie, alte prevederi legale, contravine dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Constituție, potrivit căruia „România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”, și ale art. 16 alin. (1) din Constituție, potrivit căruia „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”.
Examinând criticile de neconstituționalitate, Curtea constată că sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmează.
În istoria statului unitar român au existat și mai există norme legale aplicabile doar pe o anumită parte a teritoriului național.
Existența unor acte normative aplicabile numai în anumite zone ale țării nu este de natură să afecteze caracterul unitar al statului, ci pune numai problema aplicării în spațiu a respectivelor acte. Unificarea legislației, realizată prin extinderea legilor din Vechiul Regat pe întregul cuprins al țării, a înlăturat conflictele interprovinciale de legi. Legea nr. 7/1996 pune capăt unei asemenea situații, și anume aplicării unor reglementări legale diferite, pe de o parte, în Transilvania, iar pe de altă parte, în Vechiul Regat, în ceea ce privește publicitatea imobiliară, realizată prin sistemul de carte funciară și, respectiv, prin registrele de transcripțiuni și inscripțiuni. Ca efect al aplicării Legii nr. 7/1996 este în curs de realizare unificarea legislativă a regimului de publicitate imobiliară; acest regim urmează să se aplice pe întregul teritoriu, dar, datorită complexității condițiilor tehnice, nu dintr-o dată, ci treptat. Esențial în această materie este faptul că, în ceea ce privește coexistența în spațiu a două ori chiar a mai multe reglementări legale, există o singură autoritate legiuitoare de la care emană acestea, nefiind vorba despre un conflict de suveranitate - care privește dreptul internațional public - și nici despre existența unor reglementări multiple într-un stat federal.
Decretul-lege nr.115/1938, care consacră principiul efectului constitutiv de drept real al înscrierii în cartea funciară, se mai aplică temporar, urmând să își înceteze aplicabilitatea, potrivit dispozițiilor art. 72 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, după definitivarea lucrărilor cadastrale și a registrelor de publicitate imobiliară la nivelul întregii țări.
De altfel, cu privire la problemele de principiu ridicate de excepția de neconstituționalitate ce face obiectul prezentului dosar Curtea Constituțională s-a pronunțat în același sens prin Decizia nr.176 din 16 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.64 din 14 februarie 2000.
În ceea ce privește critica de neconstituționalitate privind încălcarea art. 16 din Constituție, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită.
Aplicarea concomitentă a celor două reglementări, cărțile funciare și registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, nu demonstrează existența unei discriminări între cetățeni.
Aceasta întrucât coexistența temporară a unor reglementări ce reflectă rezultatul unei evoluții istorice se aplică în mod egal tuturor cetățenilor, iar nu în funcție de persoana uneia sau a celeilalte părți într-un act juridic prin care se transmit drepturi reale imobiliare, determinant fiind doar locul situării imobilului. De altfel, chiar dacă s-ar fi aplicat criteriul domiciliului dobânditorului, tot n-ar fi putut fi vorba despre o discriminare, dat fiind că acest criteriu i-ar fi avut în vedere în mod egal pe toți cei care dobândesc drepturi reale imobiliare. Or, Curtea Constituțională a stabilit, cu titlu de principiu, că egalitatea în drepturi a cetățenilor nu este cu nimic afectată atunci când legea se aplică diferit unor subiecte de drepturi și obligații aflate în situații diferite.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) și al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare, excepție ridicată de Viorica Barko în Dosarul nr. 1.727/R/2001 al Curții de Apel Brașov.
Definitivă și obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 9 iulie 2002.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 10:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.