ORDIN nr.277 din 4 iulie 2002
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol
Textul actului publicat în M.Of. nr. 569/1 aug. 2002

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2002,
în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcția generală de implementare, reglementare și de management al resurselor biotehnologice împreună cu Agenția Domeniilor Statului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

București, 4 iulie 2002.
Nr. 277.


ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2002, și a prezentului regulament.

Art. 2. - Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol este instituție publică cu personalitate juridică, cu caracter financiar și comercial, cu finanțare extrabugetară, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 3. - Sediul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.

Art. 4. - Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol își desfășoară activitatea în teritoriu prin filiale fără personalitate juridică. Sediile și structura de personal ale Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, precum și ale filialelor teritoriale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 5. - Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol administrează bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Art. 6. - Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol administrează amenajări piscicole, proprietate publică sau privată a statului, care au ca destinație producerea de puiet, remonți și reproducători, necesari repopulării bazinelor piscicole naturale. Aceste amenajări piscicole, cu dotările și construcțiile aferente, precum și terenurile pe care acestea sunt amplasate vor fi preluate prin protocol de predare-preluare de la Agenția Domeniilor Statului.

CAPITOLUL II
Atribuțiile și veniturile Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol

Art. 7. - Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol are următoarele atribuții principale:

a) aplică strategia națională în domeniul protejării fondului piscicol și gestionării durabile a acestuia, prin pescuit și repopularea bazinelor piscicole naturale;
b) elaborează metodologia de evaluare a fondului piscicol și de stabilire a cotelor anuale de pești și alte viețuitoare acvatice și le supune spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură;
c) urmărește exploatarea durabilă prin pescuit a fondului piscicol administrat, la nivelul cotelor alocate din captura totală admisibilă, și concesionează fondul piscicol persoanelor juridice care au în obiectul de activitate pescuitul, prin autorizarea acestei activități, cu respectarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului;
d) stabilește prețurile de pornire a licitației pentru concesionarea fondului piscicol, în baza metodologiei prevăzute la lit. b), și le supune aprobării autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură;
e) asigură refacerea prin repopulări a fondului piscicol din bazinele piscicole naturale;
f) elaborează proiecte de reglementări în domeniul pescuitului și protecției fondului piscicol, în conformitate cu obligațiile asumate de România prin semnarea acordurilor de aderare la convenții și organisme internaționale, și le supune aprobării autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură;
g) monitorizează respectarea clauzelor contractuale de concesionare a fondului piscicol.

Art. 8. - Atribuțiile Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol se exercită și prin filialele sale teritoriale.

Art. 9. - (1) Veniturile Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din:

a) tarife pentru atestarea, licențierea și autorizarea activităților de pescuit comercial, recreativ/sportiv;
b) valoarea redevenței obținute din concesionarea fondului piscicol administrat;
c) venituri provenite din activități proprii.

(2) Veniturile prezentate la alin. (1) lit. b) rămân la dispoziția Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, având următoarele destinații:

a) finanțarea programelor de populare și repopulare;
b) finanțarea activității de cercetare;
c) dezvoltarea activității proprii de acvacultură.

CAPITOLUL III
Conducerea, atribuțiile și structura organizatorică

A. Conducerea Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol

Art. 10. - (1) Conducerea Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol se realizează de consiliul de administrație, format din 5 membri numiți pe criterii de competență profesională prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, dintre care unul este desemnat să îndeplinească funcția de președinte.

(2) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol.

Art. 11. - (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin ordinul de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(2) Pentru motive întemeiate membrii consiliului de administrație pot fi revocați de ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor, în baza unei analize a eficienței activității lor în perioada în care au activat în consiliul de administrație.

(3) Nu pot face parte din consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, nu pot fi administratori sau fondatori, precum și directorii din structura companiei.

(4) Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajat la unitățile din care provin, precum și toate drepturile și obligațiile ce le revin în această calitate.

(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului de administrație membrii acestuia sunt remunerați cu o indemnizație lunară stabilită prin ordinul de numire.

Art. 12. - (1) Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună.

(2) Consiliul de administrație se poate convoca în ședință extraordinară de către președinte sau la cererea a cel puțin 3 membri.

(3) Consiliul de administrație ia decizii valabile în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(4) Ședința consiliului de administrație va fi convocată cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data la care urmează să se țină, la convocator anexându-se ordinea de zi și materialele supuse dezbaterii.

Art. 13. - (1) Dezbaterile din ședință sunt consemnate într-un proces-verbal care se înscrie într-un registru special, numerotat și parafat de președinte.

(2) Registrul special se păstrează de către președinte.

(3) Procesul-verbal va cuprinde mențiuni privind locul și data desfășurării ședinței, prezența membrilor, ordinea de zi, ordinea dezbaterilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(4) La încheierea dezbaterilor membrii consiliului de administrație au obligația să semneze procesul-verbal de ședință după examinarea exactității celor înscrise. Procesulverbal de ședință va fi semnat și de secretar.

Art. 14. - Președintele consiliului de administrație numește din rândul salariaților Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol un secretar al consiliului de administrație, care va fi remunerat pentru această activitate cu o sumă stabilită de consiliul de administrație.

Art. 15. - (1) Atribuțiile secretarului consiliului de administrație sunt următoarele:

a) convocarea membrilor consiliului de administrație pentru ședințe;
b) redactarea ordinii de zi, aprobată de președintele consiliului de administrație;
c) colectarea materialelor care urmează să fie dezbătute în ședință de la serviciile de resort și întocmirea mapelor pentru fiecare membru;
d) înmânarea în timp util membrilor consiliului de administrație a ordinii de zi și a materialelor supuse dezbaterii;
e) păstrarea și arhivarea unui exemplar din materialele supuse dezbaterii, din hotărârile consiliului de administrație și din mențiunile referitoare la comunicări;
f) orice altă activitate legată de buna desfășurare a lucrărilor consiliului de administrație, dispusă de președinte;

(2) Secretarul consiliului de administrație este obligat să păstreze confidențialitatea lucrărilor și a dezbaterilor.

(3) Atribuțiile și răspunderile secretarului consiliului de administrație constituie atribuții de serviciu, iar neîndeplinirea acestora în mod corespunzător atrage sancționarea disciplinară, inclusiv revocarea din funcție.

Art. 16. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

a) adoptă raportul de activitate anual și îl supune aprobării ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor;
b) adoptă bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli și le înaintează spre aprobare ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor;
c) adoptă structura organizatorică a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol și o înaintează spre aprobare ministrului agriculturi, alimentației și pădurilor;
d) adoptă statul de funcții după aprobarea de către ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor a structurii organizatorice și a bugetului de venituri și cheltuieli;
e) aprobă grila de salarizare a personalului Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, în limita fondurilor de salarizare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
f) adoptă lista de investiții în limita fondurilor alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli;
g) aprobă normele și procedurile privind organizarea și desfășurarea concesionării fondului piscicol;
h) adoptă planul pentru efectuarea studiilor științifice în vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC) și a altor condiții necesare exploatării durabile a fondului piscicol și dezvoltării acvaculturii;
i) adoptă planul de măsuri pentru exploatarea durabilă a amenajărilor piscicole aflate în administrare, destinate producerii de puieți, remonți și reproducători;
j) aprobă alocarea fondurilor pentru studiile științifice, în limita bugetului alocat pentru aceasta;
k) aprobă atribuțiile compartimentelor din structura companiei.

Art. 17. - (1) Președintele consiliului de administrație are următoarele atribuții:

a) conduce ședințele consiliului de administrație și aduce la îndeplinire hotărârile acestuia;
b) prezintă anual spre aprobare ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor raportul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli ale Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, adoptate de consiliul de administrație;
c) deleagă dreptul de a semna contracte și/sau alte documente directorilor de direcții și directorilor filialelor Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol;
d) propune consiliului de administrație numirea și/sau revocarea directorilor de direcții și directorilor de filiale.

(2) Directorul general asigură conducerea operativă a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, scop în care exercită următoarele atribuții:

a) gestionează eficient fondurile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
b) angajează personalul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol;
c) promovează sau retrogradează personalul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol;
d) angajează și reprezintă Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol în fața instanțelor judecătorești;
e) duce la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație și ordinele emise de ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor în domeniul propriu de activitate;
f) îndrumă, coordonează, controlează și răspunde nemijlocit de activitatea direcțiilor din structura organizatorică a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol;
g) orice alte atribuții necesare desfășurării activității conform legislației în domeniu;
h) orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

B. Atribuțiile și structura organizatorică ale Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol

Art. 18. - (1) Organigrama Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol este prevăzută în anexă.

(2) Organigrama poate fi modificată prin ordin intern al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Art. 19. - Compartimentele din structura de organizare a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol aduc la îndeplinire următoarele atribuții în domeniul administrării fondului piscicol:

- întocmirea bazei de date privind fondul piscicol din apele naturale, delimitarea zonelor și tronsoanelor supuse concesionării;
- preluarea contractelor care au ca obiect pescuitul în scop comercial sau recreativ de la Compania Național㠄Apele Române” - S.A. și încheierea convenției pentru stabilirea condițiilor economice de colaborare;
- organizarea licitațiilor pentru concesionarea fondului piscicol;
- autorizarea persoanelor juridice pentru practicarea pescuitului comercial, recreativ/sportiv, în scop științific;
- încheierea contractelor de concesionare;
- urmărirea obligațiilor contractuale și centralizarea datelor de producție;
- coordonarea activităților de cercetare științifică în domeniul protecției fondului piscicol și dezvoltării acvaculturii efectuate de instituțiile de cercetare și învățământ superior de profil.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 20. - Amenajările piscicole care au ca destinație producerea de remonți și reproducători se vor prelua în termen de 30 de zile, pe bază de protocol de predare-preluare, de la Agenția Domeniilor Statului.


Vineri, 10 iulie 2020, 06:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.