ORDONANȚĂ nr.12 din 29 ianuarie 1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
Textul actului republicat în M.Of. nr. 586/7 aug. 2002

Art. 1. - (1) Actele și serviciile notariale, care se îndeplinesc de către notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevăzute la pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Sunt scutite de taxe de timbru actele și serviciile notariale prevăzute la pct. II din anexă și la art. 2 alin. (2). Ministerul Finanțelor Publice poate acorda scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de plată a taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 2. - (1) Pentru actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primăriilor din comunele și orașele unde nu funcționează birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevăzute la pct. I (15 și 16) din anexă.

(2) Actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primăriilor, de unele instituții sau de agenți economici, în cazul în care actele se depun la aceștia, sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 3. - Taxele de timbru se datorează de persoanele fizice și de persoanele juridice care solicită îndeplinirea actelor și a serviciilor notariale.

Art. 4. - (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxează la valoarea declarată de părți în actul autentic. Dacă există o disproporție vădită între valoarea declarată de părți și valoarea de circulație, notarul va amâna autentificarea actului până la stabilirea valorii de circulație, prin expertiză efectuată la cererea Camerei notarilor publici, pe cheltuiala acesteia; în acest caz, autentificarea se taxează la valoarea astfel stabilită.

(2) Autentificarea actelor de înstrăinare între vii a mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică se taxează la valoarea declarată de părți în actul autentic, dar nu mai puțin decât taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilită de organele fiscale în a căror rază teritorială contribuabilii își au domiciliul sau sediul.

(3) Autentificarea oricăror alte acte de înstrăinare, al căror obiect este evaluabil în bani, se taxează la valoarea declarată de părți în actul autentic, dar nu mai puțin de 25.000 lei.

Art. 5. - (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viageră și obligația de întreținere pe viață se taxează, după caz, la valoarea rentei sau a întreținerii pe 10 ani.

(2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dacă sunt evaluabile în bani, se taxează potrivit pct. I (9) din anexă.

Art. 6. - (1) Este nulă vânzarea prin care părțile se înțeleg, printr-un act secret, să se plătească un preț mai mare decât cel care se declară în actul autentic.

(2) Nulitatea prevăzută la alin. (1) se extinde atât asupra actului secret, cât și asupra actului autentic.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și în cazul contractului de închiriere, având ca obiect un bun imobil, prin care părțile

au convenit, printr-un act secret, să se plătească o chirie mai mare decât cea care se declară în actul autentic care se înregistrează la organul fiscal teritorial.

(4) Taxa de timbru plătită, după caz, la valoarea prețului sau a chiriei declarate în actul autentic nu se restituie.

Art. 7. - (1) Taxele de timbru pentru actele și serviciile notariale se plătesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitățile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii și Consemnațiuni.

(2) Persoanele juridice plătesc taxele de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza căreia își au sediul fiscal.

Art. 8. - Taxele de timbru pentru actele și serviciile notariale se pot încasa și de notarul public, care are obligația de a le vărsa la bugetul de stat în condițiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonanțe.

Art. 9. - Taxele de timbru pentru actele și serviciile notariale se datorează anticipat, cu excepția taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datorează până la eliberarea certificatului de moștenitor.

Art. 10. - Taxele de timbru pentru actele și serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției, în condițiile și cu destinația prevăzute de lege pentru taxele judiciare de timbru.

Art. 11. - Taxele de timbru prevăzute în anexa la prezenta ordonanță pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației, la inițiativa Ministerului Justiției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 12. - (1) Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Justiției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, și vor intra în vigoare o dată cu prezenta ordonanță.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Decretul nr.199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai în ceea ce privește taxele de timbru pentru activitatea notarială), precum și Ordonanța Guvernului nr.37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 1 septembrie 1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 105/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din 21 noiembrie 1995.

*) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr.30 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 29 ianuarie 1999 (aprobată prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.184 din 11 aprilie 2001), dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanța Guvernului nr.12/1998 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 122 din 19 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 19 iunie 1998, și a mai fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr.59 din 21 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308 din 25 august 1998 (abrogată prin Ordonanța Guvernului nr.30/1999), respinsă prin Legea nr. 200 din 20 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.209 din 25 aprilie 2001, prin Ordonanța Guvernului nr.30/1999 (aprobată prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.184 din 11 aprilie 2001) și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.177 din 26 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.535 din 31 octombrie 2000 (suspendată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.295 din 30 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 din 30 decembrie 2000) respinsă prin Legea nr. 223 din 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.229 din 4 mai 2001).


ANEXĂ

LISTA
taxelor de timbru pentru actele și serviciile notariale, precum și a actelor și serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

I. Lista taxelor de timbru pentru actele și serviciile notariale

 1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale ce au ca obiect
  bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau
  al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum
  urmează:
  a) până la 25.000.000 lei                   3%, dar nu mai puțin de 50.000 lei
  b) de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei    750.000 lei + 2% pentru suma ce depășește 25.000.000 lei
  c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei   1.250.000 lei + 1,5% pentru suma ce depășește 50.000.000 lei
  d) de la 100.000.001 lei la 500.000.000 lei  2.000.000 lei + 1% pentru suma ce depășește 100.000.000 lei
  e) de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei 6.000.000 lei + 0,75% pentru suma ce depășește 500.000.000 lei
  f) peste 1.000.000.001 lei           9.750.000 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 1.000.000.000 lei.
NOTĂ:
 - În cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.
 - La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decât dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabilește la
  valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea de circulație a imobilului, stabilită potrivit art. 4
  alin. (1). La rezervarea uzufructului sau a altui drept real înstrăinarea nudei proprietăți se taxează la valoarea declarată
  de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea de circulație a bunului.
 2. Autentificarea testamentelor          15.000 lei
 3. Autentificarea actelor de partaj        50.000 lei
 4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) 15.000 lei
 5. Autentificarea actelor de garanție, inclusiv  20.000 lei
  a contractelor de ipotecă
 6. Autentificarea actelor de înstrăinare     0,5% la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin decât
  a mijloacelor de transport cu tracțiune    taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilită de către
  mecanică                    organele fiscale teritoriale pe raza cărora contribuabilii își au
                          domiciliul sau sediul
 7. Autentificarea contractelor de comodat     0,5% din valoarea bunurilor declarate de părți sau, după caz,
  și închiriere de bunuri            din cuantumul chiriei declarate de părți, dar nu mai puțin de 25.000 lei
 8. Autentificarea procurilor           10.000 lei
 9. Autentificarea oricăror alte acte al căror   0,5% din valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de
  obiect este evaluabil în bani, necuprinse   25.000 lei
  la pct. 1-8
10. Autentificarea actelor constitutive      50.000 lei
  ale societăților comerciale, precum și a
  actelor de modificare a acestora
11. Autentificarea actelor constitutive      20.000 lei
  ale societăților agricole, precum
  și a actelor de modificare a acestora
12. Autentificarea actelor de constituire     20.000 lei
  și a statutelor asociațiilor fără scop
  patrimonial și ale fundațiilor, inclusiv
  a actelor de modificare
13. Autentificarea oricăror alte acte        3.000 lei
  al căror obiect este neevaluabil în bani
14. Întocmirea actelor de protest al cambiilor,  50.000 lei
  cecurilor și al altor titluri la ordin
15. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor    10.000 lei
  de semnătură și a sigiliilor, dare de dată
  certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare
  act
16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile     3.000 lei
  prezentate de părți sau din arhiva notarului
  public, pentru fiecare copie
17. Legalizarea traducerii de către notarul     5.000 lei
  public autorizat sau legalizarea semnăturii
  traducătorului, pentru fiecare exemplar
18. Primirea în depozit a înscrisurilor       3.000 lei
  și documentelor pe timp de un an sau
  fracțiune de un an, pentru fiecare exemplar
19. Eliberări de duplicate de pe actele       5.000 lei
  notariale și reconstituiri de acte originale
20. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea
  acestora, se stabilește astfel:
  a) până la 10.000.000 lei                  + 3%, dar nu mai puțin de 10.000 lei pentru fiecare moștenitor
  b) de la 10.000.001 lei la 50.000.000 lei    300.000 lei + 2% pentru suma care depășește 10.000.000 lei
  c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei  1.100.000 lei + 1% pentru suma care depășește 50.000.000 lei
  d) peste 100.000.001 lei           1.600.000 lei + 0,5% pentru suma care depășește 100.000.000 lei.
NOTĂ:
A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ, cuprinzând bunurile mobile și imobile,
  din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin înscrisuri.
  Pentru cheltuielile de înmormântare până la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru moștenitorii
  care au suportat aceste cheltuieli.
B. Evaluarea bunurilor imobile se va face în funcție de valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin decât valoarea
  stabilită potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanță, iar a bunurilor mobile, în funcție de valoarea declarată
  de părți, dar nu mai puțin de 25.000 lei.
C. Taxele asupra succesiunilor se reduc cu 50% în cazul în care sunt datorate de descendenți, ascendenți, colaterali
  privilegiați sau de soțul supraviețuitor, dacă activul succesoral este alcătuit numai din casa de locuit cu anexele
  gospodărești și terenul aferent, locurile de veci și certificatele de acționar.
21. Efectuarea oricăror alte acte notariale
  necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act  3.000 lei.

II. Lista actelor și serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

a) succesiunile vacante ce revin statului;

b) succesiunile în care statul sau instituțiile publice au calitatea de moștenitori testamentari, numai pentru taxa datorată de aceștia;

c) succesiunile ce revin descendenților minori, lipsiți de venituri proprii, dacă activul succesoral cuprinde numai casa de locuit cu anexele gospodărești și terenul aferent, locurile de veci și certificatele de acționar;

d) actele privind încetarea dreptului de concesiune deținut asupra locurilor de veci (declarații sau succesiuni vacante);

e) actele notariale în legătură cu schimburile intervenite între stat și particulari;

f) perfectarea actelor prin care se donează statului sau instituțiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile;

g) actele și procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale;

h) cererile și actele notariale prin care se efectuează împărțeala pentru ieșirea din indiviziune, când ieșirea din indiviziune a fost cerută de stat.

Când ieșirea din indiviziune a fost cerută de ceilalți copărtași, scutirea se aplică numai actelor prin care statul cumpără părțile lor ori vinde partea sa prin bună învoială;

i) legalizarea specimenelor de semnătură ale demnitarilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

j) actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială, și anume:


Luni, 30 ianuarie 2023, 13:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.