LEGE nr.673 din 19 decembrie 2002
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 953/24 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, adoptată în temeiul prevederilor art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatele (3) și (5) ale articolului 1 din anexă vor avea următorul cuprins:

„(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la ședință a consilierilor absenți. Dacă absențele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forță majoră, cum ar fi: inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situații similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarați aleși, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.
.......................................................
(5) Dacă pe listele de candidați nu mai sunt supleanți sau aceștia refuză, la rândul lor, să se prezinte la ședință, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condițiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului și la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au depus inițial liste de candidați, precum și candidați independenți care nu au fost declarați aleși la alegerile anterioare.”

2. Alineatul (3) al articolului 4 din anexă va avea următorul cuprins:

„(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.”

3. Alineatul (1) al articolului 6 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) După alegerea comisiei de validare președintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de președintele de vârstă, și vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.”

4. După alineatul (4) al articolului 6 din anexă se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.”

5. Alineatul (4) al articolului 8 din anexă va avea următorul cuprins:

„(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.”

6. Titlul capitolului II din anexă va avea următorul cuprins:

„Organizarea consiliului local”

7. Alineatul (1) al articolului 9 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință. Alegerea se face prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție. Durata mandatului președintelui de ședință nu poate fi mai mare de 3 luni.”

8. Alineatele (2) și (6) ale articolului 11 din anexă vor avea următorul cuprins:

„(2) Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
..........................................................
(6) În situația în care se aleg 2 viceprimari, sunt declarați aleși primii 2 candidați care au obținut votul majorității consilierilor în funcție.”

9. Articolul 13 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeași hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianței politice sau a alianței electorale respective, în situația în care conducerea acestora confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.”

10. Alineatul (2) al articolului 15 din anexă va avea următorul cuprins:

„(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcție de specificul activității din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

11. Alineatul (3) al articolului 15 din anexă se abrogă.

12. Alineatul (3) al articolului 16 din anexă va avea următorul cuprins:

„(3) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.”

13. După alineatul (3) al articolului 16 din anexă se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.”

14. Alineatul (2) al articolului 17 din anexă va avea următorul cuprins:

„(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.”

15. Articolul 28 se abrogă.

16. Alineatul (3) al articolului 29 din anexă va avea următorul cuprins:

„(3) Comisia de analiză și verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.”

17. Alineatul (1) al articolului 31 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către președintele de ședință se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de președintele judecătoriei prezintă în fața consiliului local hotărârea de validare.”

18. Alineatele (2) și (3) ale articolului 32 din anexă vor avea următorul cuprins:

„(2) Primarul va ocupa în sala de ședințe un loc distinct.

(3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, aceștia vor ocupa un loc distinct.”

19. După alineatul (4) al articolului 35 din anexă se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) În comunele sau orașele în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunoștință publică și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective.”

20. Alineatul (2) al articolului 36 din anexă va avea următorul cuprins:

„(2) Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă la cunoștință această situație președintelui de ședință sau secretarului unității administrativ-teritoriale.”

21. Articolul 37 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Dacă în unitatea administrativ-teritorială există delegați sătești, aceștia vor fi invitați în mod obligatoriu la ședințele consiliului local în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate și va participa la vot, votul său având caracter consultativ.”

22. Alineatul (1) al articolului 38 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate și, dacă este cazul, șefului compartimentului care a întocmit raportul.”

23. Articolul 40 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.”

24. Articolul 43 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.”

25. Articolele 55-59 din anexă se abrogă.

26. La capitolul V din anexă, titlul secțiunii 1 se abrogă.

27. Articolul 69 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - Consilierul local poate demisiona anunțând în scris consiliul. Soluționarea cererii se va face în condițiile și cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali.”

28. La capitolul V din anexă, secțiunea a 2-a, respectiv articolele 70-79, se abrogă.

29. După articolul 79 din anexă se introduc capitolele

VI și VII cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI
Aparatul permanent al consiliului local

Art. 791. - (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum și pentru soluționarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă la comune și orașe și 1-2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.

(2) Funcțiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecționarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condițiile legii. Comisia de concurs se stabilește de consiliul local.

Art. 792. - Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 791 se face potrivit anexei nr. II la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

Art. 793. - (1) Apărarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 791, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistența juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de președintele de ședință.

Art. 794. - (1) Posturile prevăzute la art. 791 nu se includ în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Personalului angajat potrivit art. 791 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-și desfășura activitatea pe bază de contract de muncă.

(3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 791 își desfășoară activitatea sub coordonarea secretarului unității administrativ-teritoriale și colaborează cu acesta la pregătirea ședințelor consiliului local, asigurarea documentării și informării consilierilor, întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor de ședință și a oricăror alte materiale.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 795. - Încălcarea de către consilieri a obligațiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere și se sancționează potrivit prevederilor legii statutului aleșilor locali, prevederi care pot fi incluse în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Art. 796. - Prevederile prezentului regulament-cadru privitoare la secretarul unității administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător și secretarului subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.

Art. 797. - Prevederile prezentului regulament-cadru pot fi avute în vedere și la elaborarea și adoptarea regulamentelor proprii de către consiliile județene.

Art. 798. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.”

30. Punctul 7 din anexa nr. 2 la regulamentul-cadru va avea următorul cuprins:

„7. Protecție copii, tineret și sport”

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 19 decembrie 2002.
Nr. 673.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.