ORDONANȚĂ nr.27 din 30 ianuarie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 62/1 feb. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.265 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (6) al articolului 6 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

"(7) Consiliile județene, consiliile locale și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora."

2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(2) Agențiile pentru dezvoltare regională sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acționează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează și funcționează în condițiile prezentei legi și ale statutului de organizare și funcționare avizat de Ministerul Dezvoltării și Prognozei și aprobat de Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională."

3. Alineatul (2) litera b) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"b) contribuții de la bugetele consiliilor județene sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz, în limitele aprobate de consiliile pentru dezvoltare regională;"

4. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

"(6) Gestionarea fondurilor constituite în condițiile alin. (2) este auditată de Ministerul Dezvoltării și Prognozei, potrivit atribuțiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regională, precum și în calitatea sa de agenție de implementare a Programului PHARE - Coeziune economică și socială."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 2003.
Nr. 27.


Marți, 21 martie 2023, 16:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.