LEGE nr.186 din 9 mai 2003
privind promovarea culturii scrise
Textul actului publicat în M.Of. nr. 339/19 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru susținerea și promovarea culturii scrise.

(2) În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se înțelege domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații având caracter științific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport.

Art. 2. - De prevederile prezentei legi beneficiază activitățile de creație, producție editorială și tipografică, de difuzare și promovare a culturii scrise.

Art. 3. - Nu fac obiectul prezentei legi tipăriturile de informare publicitară, publicațiile de modă, de decorațiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii și al radiodifuziunii, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicațiile pornografice și cele destinate jocurilor de noroc.

CAPITOLUL II
Stimularea activităților de creație și de producție editorială

Art. 4. - (1) Autorii din domeniul culturii scrise beneficiază de protecția dreptului de proprietate intelectuală, potrivit legii.

(2) La solicitarea autorilor, Ministerul Culturii și Cultelor poate asigura asistență juridică în cazul încălcării dreptului de autor sau a clauzelor contractuale.

Art. 5. - (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice pot subvenționa parțial sau integral, singure sau în colaborare, editarea unor lucrări din categoria celor menționate la art. 1.

(2) Sumele reprezentând subvenția acordată în colaborare pot acoperi costurile de producție și drepturile de autor, într-un cuantum de la 20% până la integral.

(3) Autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice pot acorda subvențiile prevăzute la alin. (1) și (2), la solicitarea editorului, numai pe baza avizului Comisiei de știință, învățământ, cultură, culte, artă a consiliului județean.

Art. 6. - (1) Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Educației și Cercetării și alte ministere pot acorda, în baza unor proiecte, burse de documentare, în țară și în străinătate.

(2) Bursele în străinătate se pot acorda pe o perioadă de până la 3 luni, în cuantum de până la 10.000 euro, incluzând cheltuielile de transport.

(3) Bursele în țară se pot acorda pe o perioadă de până la 3 luni, într-un cuantum ce nu poate depăși salariul mediu lunar pe economie, la care se adaugă cheltuielile de transport și cazare.

(4) Nefinalizarea proiectului în termenii prevăzuți în contractul de acordare a bursei atrage restituirea sumei acordate.

Art. 7. - Ministerul Culturii și Cultelor poate asigura autorilor cheltuielile de participare la lansarea lucrărilor proprii în străinătate.

Art. 8. - (1) Ministerul Culturii și Cultelor, precum și alte autorități ale administrației publice centrale, singure sau în colaborare, pot acorda subvenții pentru traducerea și editarea în străinătate de opere literare, științifice, filozofice și tehnice ale autorilor din România.

(2) Valoarea subvențiilor prevăzute la alin. (1) include plata drepturilor de autor corespunzătoare și costurile de producție/editare, în proporție de la minimum 20% până la integral.

Art. 9. - (1) Autoritățile administrației publice centrale acordă subvențiile și bursele prevăzute la art. 5, 6 și 8 pe baza propunerilor Comisiei Naționale pentru Subvenționarea Culturii Scrise, respectiv ale Comisiei pentru promovarea în străinătate a culturii naționale scrise.

(2) Dosarele cu solicitările de subvenție și burse prevăzute la alin. (1) se depun la Ministerul Culturii și Cultelor de către editorul interesat, respectiv prin serviciile culturale ale ambasadelor României în străinătate.

(3) Comisiile menționate la alin. (1) analizează trimestrial proiectele depuse și decid cuantumul subvențiilor acordate.

Art. 10. - (1) Comisia Națională pentru Subvenționarea Culturii Scrise este formată din 13 membri, desemnați pe o perioadă de doi ani, după cum urmează:

a) Ministerul Culturii și Cultelor - 3 membri;
b) Ministerul Educației și Cercetării - 2 membri;
c) Academia Română - 2 membri;
d) organizațiile profesionale ale scriitorilor din România - 2 membri;
e) asociațiile de editori - 2 membri;
f) organizațiile patronale ale difuzorilor de carte - 2 membri.

(2) Comisia Națională pentru Subvenționarea Culturii Scrise are următoarele atribuții:

a) stabilește criteriile de acordare a subvențiilor, urmărind, cu prioritate, realizarea de: enciclopedii, tratate, dicționare, atlase, ediții critice ale scriitorilor clasici români și străini, ediții definitive de autor, debut literar, literatură națională pentru copii;
b) recomandă nominalizările pentru subvenții și cuantumul acestora, în baza examinării dosarelor depuse la direcția de specialitate a Ministerului Culturii și Cultelor;
c) primește și analizează contestațiile cu privire la acordarea subvențiilor.

Art. 11. - (1) Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii naționale scrise este formată din 13 membri, desemnați pe o perioadă de 2 ani, după cum urmează:

a) Ministerul Culturii și Cultelor - 2 membri;
b) Ministerul Educației și Cercetării - 2 membri;
c) Ministerul Afacerilor Externe - 2 membri;
d) Ministerul Informațiilor Publice - 1 membru;
e) Academia Română - 2 membri;
f) organizațiile profesionale ale scriitorilor - 2 membri;
g) asociațiile de editori - 2 membri.

(2) Atribuțiile Comisiei pentru promovarea în străinătate a culturii naționale scrise sunt următoarele:

a) stabilirea criteriilor de acordare a burselor de documentare în țară;
b) stabilirea cuantumului și a perioadei burselor de documentare în străinătate;
c) stabilirea criteriilor de acordare a subvențiilor pentru traduceri și lansări de carte în străinătate;
d) primirea și analizarea contestațiilor cu privire la deciziile de acordare a subvențiilor și burselor.

CAPITOLUL III
Difuzarea și promovarea

Art. 12. - Difuzarea publicațiilor prevăzute la art. 1 beneficiază pe teritoriul României de serviciile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor.

Art. 13. - (1) În bugetul Ministerului Culturii și Cultelor sunt prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru: organizarea de târguri, saloane, expoziții de carte și publicații culturale și pentru participarea cu stand național, inclusiv în colaborare cu organizațiile profesionale, la târguri, saloane, expoziții internaționale de acest gen.

(2) În cazul în care reprezentarea României la un târg internațional este asigurată numai de organizațiile profesionale, Ministerul Culturii și Cultelor poate contribui, în limita fondurilor prevăzute la alin. (1), la asigurarea sumelor necesare pentru organizarea standului.

Art. 14. - (1) Târgurile internaționale de carte

"Bookarest" și "Gaudeamus - carte de învățătură" din București, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureș, precum și Târgul "Cart-Vest" din Timișoara și Târgul "Librex" din Iași sunt evenimente culturale de interes național.

(2) Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, ca fiind de interes național și alte târguri, saloane, expoziții naționale de carte și publicații culturale.

(3) Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Educației și Cercetării sprijină realizarea acestor evenimente culturale.

Art. 15. - (1) În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute distinct fonduri destinate achiziționării și expedierii publicațiilor prevăzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunităților românești, ale centrelor culturale și lectoratelor de limba română din străinătate.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor desfășoară activitatea de achiziționare și expediere a publicațiilor prevăzute la alin. (1) prin intermediul Bibliotecii Naționale a României.

Art. 16. - Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Educației și Cercetării și autoritățile administrației publice locale includ în bugetele proprii fonduri distincte destinate achiziționării publicațiilor prevăzute la art. 1 pentru bibliotecile publice și școlare.

Art. 17. - În bugetele Ministerului Culturii și Cultelor și ale Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru subvenționarea editării publicațiilor prevăzute la art. 1.

Art. 18. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune difuzează, cel puțin o dată pe săptămână, o emisiune de promovare a publicațiilor prevăzute la art. 1.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune acordă un procent de minimum 1% din spațiul destinat publicității pentru promovarea publicațiilor prevăzute la art. 1, aplicând o reducere de 75% față de prețurile practicate pentru publicitatea comercială.

Art. 19. - Autoritățile administrației publice locale acordă o reducere de 50% a tarifelor reprezentând chiria pe metrul pătrat, percepute pentru spațiile comerciale destinate exclusiv difuzării publicațiilor prevăzute la art. 1, precum și pentru spațiile destinate publicității acestora.

CAPITOLUL IV
Aspecte fiscale

Art. 20. - (1) Pentru lucrările prevăzute la art. 1, care promovează cultura română în străinătate, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentând editarea se face în moneda țării de unde provine cererea, prin transfer de credite în contul bancar al editurii.

(2) Pentru lucrările prevăzute la alin. (1) Ministerul Culturii și Cultelor poate acorda un avans de 30% din valoarea integrală a contractului, în condițiile legii.

Art. 21. - (1) Compania Națională "Loteria Română" S.A. acordă 0,4% din profitul net pentru achiziția de publicații prevăzute la art. 1 destinate bibliotecilor publice și pentru acordarea unor tichete valorice pentru achiziționarea publicațiilor prevăzute la art. 1 utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenți, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum și nevăzătorilor și surdo-muților.

(2) Fondul constituit potrivit prevederilor alin. (1) este gestionat de Ministerul Culturii și Cultelor, prin direcția de specialitate, care asigură și distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 22. - Comisiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) se înființează prin ordin comun al ministrului culturii și cultelor, al ministrului educației și cercetării, al ministrului afacerilor externe și, respectiv, al ministrului informațiilor publice, prin care se aprobă și regulamentele de funcționare ale acestora, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 23. - (1) Editurile/editorii au obligația să tipărească numerele internaționale standard ISBN pentru cărți și, respectiv, ISSN pentru publicațiile seriale.

(2) Editurile/editorii au obligația să tipărească pe cărți descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naționale a României.

(3) Editurile/editorii au obligația să tipărească pe publicațiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. - Societățile de difuzare pentru publicațiile prevăzute la art. 1 sunt obligate ca, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să asigure utilizarea codului de bare în evidența computerizată a vânzărilor și a gestiunii.

Art. 25. - Începând cu anul școlar 2003-2004, Ministerul Educației și Cercetării va include formele de învățământ și disciplinele necesare în domeniile editării, tipăririi, difuzării și promovării publicațiilor.

Art. 26. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor, Guvernul va aproba, prin hotărâre, norme privind emiterea și utilizarea tichetelor valorice pentru achiziționarea publicațiilor prevăzute la art. 1.

Art. 27. - Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, vânzarea în rate a spațiilor comerciale având destinația de librărie se poate aproba aceluiași cumpărător pentru mai multe spații.

Art. 28. - (1) Încălcarea prevederilor art. 23 și 24 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către persoanele special împuternicite prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(3) Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferența de 25% revenind autorității sau instituției publice din care face parte agentul constatator.

(4) Fondurile constituite potrivit dispozițiilor alin. (3) vor fi utilizate de către autoritățile publice pentru dotarea cu mijloace specifice activităților din domeniul de responsabilitate și, respectiv, de către instituțiile publice pentru achiziții de carte.

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 9 mai 2003.
Nr. 186.


Vineri, 31 martie 2023, 00:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.