LEGE nr.201 din 16 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 351/22 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.146 din 31 octombrie 2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.824 din 14 noiembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Contul curent general al trezoreriei statului funcționează la Banca Națională a României și este deschis în numele Ministerului Finanțelor Publice și al unităților trezoreriei statului din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și al administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București."

2. Alineatul (8) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(8) Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit."

3. Litera c) a alineatului (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la societăți bancare și instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deținute în portofoliul lor;"

4. Litera f) a alineatului (2) al articolului 7 se abrogă.

5. Alineatele (3), (5) și (7) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

"(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilește prin convenții, iar nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. d) este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului de aprobare a acestora. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabilește în condiții de maximă eficiență a pieței financiare, probate cu documente specifice.
...........................................................................................

(5) Rata dobânzii pentru disponibilitățile utilizate, conform alin. (1) și alin. (2) lit. a), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului pentru disponibilitățile și depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în trezoreria statului.
...........................................................................................

(7) Pentru disponibilitățile rămase în contul curent general al trezoreriei statului la sfârșitul fiecărei zile, Banca Națională a României acordă o dobândă al cărei nivel este situat cel puțin la nivelul mediu al ratei dobânzilor la depozitele atrase (BUBID), valabil în ziua respectivă. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului."

6. Litera b) a articolului 8 va avea următorul cuprins:

"b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituții financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în condiții de maximă eficiență pentru stat, probate cu documente specifice, care să ateste prospectarea în totalitate a pieței financiare în scopul selectării celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie;"

7. Alineatele (1), (3), (5) și (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Disponibilitățile în valută gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, provenite din împrumuturi interne și externe contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, precum și din alte surse prevăzute de lege se păstrează la Banca Națională a României în conturi purtătoare de dobândă, care funcționează în afara contului curent general al trezoreriei statului, și se utilizează potrivit legii. Rata dobânzii se situează la nivelul ratei dobânzilor plătite de Banca Națională a României la rezervele minime obligatorii. Ministerul Finanțelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o bancă din străinătate operațiuni de încasări și plăți în valută.
............................................................................................

(3) Dobânzile încasate pentru disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi interne și externe contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, se utilizează pe destinațiile prevăzute la alin. (2), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație.
.............................................................................................

(5) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, se păstrează în conturi distincte, deschise la băncile nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.

(6) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la bănci selectate de către acestea, urmărindu-se obținerea celor mai avantajoase condiții în sensul minimizării riscului și a costurilor suportate de stat."

8. Litera c) a alineatului (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"c) dobânzi și penalități de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului;"

9. Alineatele (1) și (2) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b) și d), se datorează dobânzi și penalități de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanțelor bugetare.

(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanțelor bugetare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2003.
Nr. 201.


Luni, 05 decembrie 2022, 07:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.