LEGE nr.269 din 17 iunie 2003
privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 441/23 iun. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează Statutul Corpului diplomatic și consular al României.

(2) Membrii Corpului diplomatic și consular sunt, de regulă, diplomați de carieră și au un statut socioprofesional specific, conferit de atribuțiile și răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 2. - (1) Au calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României:

a) ministrul afacerilor externe;
b) secretarii de stat și subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;
c) secretarul general și secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;
d) personalul diplomatic și consular care își desfășoară activitatea în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiile consulare ale României, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comerț Exterior și de la alte ministere și instituții, pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate cu grade diplomatice sau consulare.

(2) Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct fac parte de drept din Corpul diplomatic și consular al României, pe durata exercitării funcției.

Art. 3. - (1) Statutul Corpului diplomatic și consular al României se completează cu prevederile cuprinse în legislația muncii și în Statutul funcționarilor publici, dacă prin prezentul statut nu se stabilește altfel.

(2) Pe perioada cât se află în misiune în străinătate, membrilor Corpului diplomatic și consular li se aplică și prevederile tratatelor la care România este parte, precum și alte reguli care decurg din normele dreptului internațional.

CAPITOLUL II
Gradele și funcțiile diplomatice sau consulare.
Modul de acordare, echivalare și păstrare a acestora

SECȚIUNEA 1
Gradele diplomatice sau consulare

Art. 4. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot dobândi următoarele grade:

a) gradele diplomatice:
- ambasador;
- ministru plenipotențiar;
- ministru-consilier;
- consilier diplomatic;
- secretar I;
- secretar II;
- secretar III;
- atașat diplomatic;
b) gradele consulare:
- consul general;
- consul;
- viceconsul;
- agent consular.

Art. 5. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României ocupă, în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și la misiunile diplomatice și oficiile consulare, funcții diplomatice și consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le dețin.

SECȚIUNEA a 2-a
Modul de acordare, echivalare și păstrare a gradelor diplomatice sau a celor consulare

Art. 6. - (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează Comisia pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare. Comisia propune acordarea gradelor diplomatice sau consulare la admiterea în Corpul diplomatic și consular al României și pentru promovarea în grad diplomatic sau consular.

(2) Organizarea și funcționarea comisiei prevăzute la alin. (1), inclusiv criteriile privind selecționarea pentru admiterea la Academia Diplomatică, pentru promovarea în grade diplomatice și consulare și la alte concursuri pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Acordarea gradelor diplomatice și consulare se face prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu excepția gradului diplomatic de ambasador, în limita numărului maxim de funcții diplomatice și consulare aprobate.

Art. 7. - Gradul diplomatic de atașat sau gradul consular de agent consular se acordă candidaților care au promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular al României.

Art. 8. - Organizarea și funcționarea Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - (1) Promovarea în grad diplomatic sau consular se face pe baza îndeplinirii condițiilor de stagiu prevăzute la art. 13, a evaluării activității desfășurate și a calificărilor obținute la Academia Diplomatică sau la alte instituții de formare profesională, din țară sau din străinătate.

(2) Cu ocazia Zilei Diplomației Române, ministrul afacerilor externe, prin derogare de la prevederile alin. (1), poate promova în grad diplomatic sau consular, membri ai Corpului diplomatic și consular al României cu rezultate deosebite în activitate, cu îndeplinirea a jumătate din condițiile de stagiu, așa cum sunt prevăzute la art. 13.

Art. 10. - Gradul diplomatic de ambasador se acordă prin decret, de către Președintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.

Art. 11. - Celelalte grade diplomatice sau consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare.

Art. 12. - Ministerul Afacerilor Externe este singura instituție care acordă grade diplomatice și consulare, cu excepția gradului de ambasador.

Art. 13. - Stagiul pentru promovarea în grad diplomatic sau consular este:

a) pentru gradele diplomatice:
- 2 ani, de la atașat diplomatic la secretar III;
- 3 ani, de la secretar III la secretar II;
- 4 ani, de la secretar II la secretar I;
- 3 ani, de la secretar I la consilier diplomatic;
- 4 ani, de la consilier diplomatic la ministru-consilier;
- 2 ani, de la ministru-consilier la ministru plenipotențiar;
b) pentru gradele consulare:
- 4 ani, de la agent consular la viceconsul;
- 4 ani, de la viceconsul la consul;
- 4 ani, de la consul la consul general.

Art. 14. - (1) Persoanelor admise prin concurs în Corpul diplomatic și consular al României, precum și absolvenților Academiei Diplomatice li se acordă grade diplomatice sau consulare în funcție de vechimea avută în domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe, echivalentă cu stagiile pentru gradele diplomatice sau consulare.

(2) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc, prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice sau consulare.

Art. 15. - (1) Trecerea de la un grad consular la unul diplomatic se face cu respectarea următoarei echivalențe a gradelor:

a) consul general - consilier diplomatic, ministru-consilier;
b) consul - secretar I;
c) viceconsul - secretar III, secretar II;
d) agent consular - atașat diplomatic.

(2) Echivalarea gradelor diplomatice cu cele consulare se aprobă de ministrul afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare, cu acordul persoanei în cauză.

Art. 16. - Gradul diplomatic sau consular deținut se păstrează cu titlu onorific.

CAPITOLUL III
Admiterea în Corpul diplomatic și consular al României

SECȚIUNEA 1
Condiții

Art. 17. - (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită de persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare;
b) se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare;
c) nu face parte din partide politice;
d) a urmat studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;
e) cunoaște cel puțin o limbă străină;
f) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate, emis de centrul medical care deservește Ministerul Afacerilor Externe;
g) a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular al României, organizat potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și g) persoanele care urmează a fi numite în funcțiile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte ministere și instituții centrale, trimise în misiune temporară în străinătate cu funcții echivalente gradelor diplomatice și consulare.

Art. 18. - Concursurile de admitere în Corpul diplomatic și consular al României se organizează pentru funcțiile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 19. - Pentru numirea în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar, ministrul afacerilor externe propune, de regulă, diplomați de carieră care, la încheierea misiunii, nu depășesc vârsta legală de pensionare. În mod excepțional pot fi propuse pentru numire în această funcție personalități ale vieții publice care îndeplinesc condițiile pentru admiterea în rândul membrilor Corpului diplomatic și consular al României.

Art. 20. - Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar este reprezentantul unic al României în țara în care a fost acreditat și îl reprezintă pe Președintele României pe lângă șeful statului acreditar.

SECȚIUNEA a 2-a
Depunerea jurământului de credință

Art. 21. - (1) Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic și consular al României depun jurământul de credință în momentul dobândirii calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.

(2) Jurământul scris se rostește, se semnează și se depune astfel: ambasadorul, în fața Președintelui României, consulul general, în fața primului-ministru; ceilalți membri ai Corpului diplomatic și consular al României, în fața ministrului afacerilor externe sau a unei persoane desemnate de acesta: secretar de stat sau ambasador.

(3) Ambasadorii și consulii generali din serviciul exterior vor depune jurământul de credință cu ocazia primei deplasări în România, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. - (1) Jurământul de credință față de statul român este obligatoriu și are următorul conținut:

"Jur să promovez și să apăr interesele României și ale cetățenilor români în relațiile internaționale. Jur să-mi îndeplinesc cu responsabilitate, loialitate și demnitate atribuțiile care îmi revin în promovarea politicii externe a României. Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, angajamentele internaționale asumate de România, cu păstrarea strictă a secretului și confidențialității asupra informațiilor pe care le dețin ca membru al Corpului diplomatic și consular al României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Referirea la divinitate din formula jurământului se poate schimba potrivit credinței religioase a persoanei care depune jurământul.

(3) Jurământul se poate depune și fără formula religioasă de încheiere. În acest caz persoana care depune jurământul va declara pe onoare și conștiință că va respecta jurământul.

(4) Refuzul de a depune jurământul de credință față de statul român determină pierderea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.

CAPITOLUL IV
Drepturile și obligațiile membrilor Corpului diplomatic și consular al României

SECȚIUNEA 1
Drepturile membrilor Corpului diplomatic și consular al României

Art. 23. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României au următoarele drepturi specifice:

a) să fie promovați în funcții diplomatice și consulare în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe ori la misiunile diplomatice și oficiile consulare, în raport cu gradul diplomatic sau consular deținut, vechimea în munca diplomatică sau consulară și experiența dobândită;
b) să beneficieze de formele de perfecționare a pregătirii profesionale și de specializare organizate de Ministerul Afacerilor Externe sau de alte instituții publice române sau străine;
c) să beneficieze în străinătate de privilegiile, imunitățile și facilitățile pe care le conferă dreptul internațional și convențiile în materie la care România este parte;
d) să desfășoare activitate didactică și științifică, în țară și în străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;
e) să adere la și să activeze în cadrul asociațiilor profesionale și al organizațiilor științifice din țară și din străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;
f) să beneficieze, în țară și în străinătate, de distincțiile și onorurile specifice funcției diplomatice sau consulare pe care o exercită;
g) să fie însoțiți, pe durata misiunii permanente, de soț sau soție și de copiii minori, precum și de copiii până la vârsta de 25 de ani care urmează studii în străinătate;
h) să fie înscriși în Anuarul Corpului diplomatic și consular al României.

Art. 24. - (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la un salariu și la alte drepturi bănești, bazate pe evaluarea corectă a complexității și dificultății funcției diplomatice sau consulare, ținându-se seama de activitatea depusă, importanța acesteia și performanța profesională.

(2) Salarizarea și acordarea altor drepturi bănești, inclusiv sporurile de vechime, de confidențialitate, pentru cunoașterea mai multor limbi străine, sporul pentru titlul științific de doctor, premiile, primele și salariile de merit acordate membrilor Corpului diplomatic și consular al României care își desfășoară activitatea în administrația centrală și la misiunile diplomatice și oficiile consulare vor fi reglementate prin lege specială.

Art. 25. - (1) Pe perioada în care își desfășoară activitatea la misiunile diplomatice și oficiile consulare, membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și membrii de familie care îi însoțesc beneficiază de asistență medicală, pe bază de asigurare obligatorie, realizată de Ministerul Afacerilor Externe s

au convenită prin acorduri cu statele străine respective sau, acolo unde nu este posibil, de decontarea cheltuielilor medicale.

(2) Cuantumul și condițiile asigurării obligatorii, precum și ale decontării cheltuielilor medicale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. - (1) În țară, membrii Corpului diplomatic și consular al României, în activitate ori pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, în condițiile achitării contribuțiilor legale la sistemul de asigurări de sănătate în perioada de activitate.

(2) Condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, a medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu se impozitează.

Art. 27. - (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la concedii de odihnă, de studii, fără plată, medicale, de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concedii suplimentare pentru lucru în țări cu climă greu de suportat, precum și în alte situații, în condițiile legii.

(2) Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare pe an, plătit în moneda națională a României.

(3) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul, pe lângă o indemnizație de concediu de odihnă, și la o primă egală cu salariul de bază în lei, din luna anterioară plecării în concediu de odihnă.

(4) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la decontarea cheltuielilor pentru transportul bunurilor personale și ale membrilor de familie care îi însoțesc, la trimiterea și revenirea din misiune permanentă în străinătate, în condiții stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 28. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României care pleacă în misiune permanentă în străinătate pot beneficia de o indemnizație de reprezentare, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României care își desfășoară activitățile în condiții deosebite sau vătămătoare de muncă au dreptul la încadrarea în această categorie. Încadrarea se stabilește prin hotărâre a Guvernului, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. - (1) Cheltuielile pentru transportul internațional al membrilor Corpului diplomatic și consular al României care sunt trimiși în misiune de lungă durată în exterior, precum și pentru membrii lor de familie aflați în întreținere permanentă legală în exterior, în condițiile prezentei legi, se suportă de către instituția trimițătoare, în următoarele cazuri:

a) la plecarea în misiune în exterior și la revenirea definitivă în țară;
b) pentru deplasări în interes de serviciu, în România și în străinătate;
c) pentru efectuarea în țară a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepția anului în care își încheie misiunea;
d) pentru concediu medical și nașteri în România;
e) pentru deplasarea întregii familii în România, în caz de deces al unui copil ori al soției/soțului și numai pentru deplasarea unuia dintre soți în caz de deces al unui părinte, frate sau soră;
f) în cazuri de forță majoră.

(2) De asemenea, instituția trimițătoare suportă, o singură dată pe an, costul transportului internațional dus-întors pentru soția/soțul și pentru copiii aflați în întreținere în țară, pentru a-și vizita soțul/soția, respectiv părinții aflați în misiune în exterior.

SECȚIUNEA a 2-a
Obligațiile membrilor Corpului diplomatic și consular al României

Art. 31. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României sunt obligați să își îndeplinească cu responsabilitate, profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine și conștiinciozitate îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii României.

Art. 32. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României au datoria să acționeze cu loialitate, demnitate și răspundere în scopul înfăptuirii politicii externe a României și au următoarele obligații specifice:

a) să promoveze și să apere interesele statului și ale cetățenilor români în cadrul relațiilor externe, inclusiv prin acordarea protecției diplomatice și consulare și a sprijinului necesar cetățenilor români, în limitele competențelor lor și cu respectarea prevederilor tratatelor internaționale la care România este parte;
b) să respecte secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției;
c) să aibă în toate împrejurările o conduită profesională și morală ireproșabilă și să dea dovadă de demnitate și responsabilitate în îndeplinirea atribuțiilor lor;
d) să respecte, fără a aduce atingere privilegiilor și imunităților lor, legile statelor pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea și să nu se lase implicați în activități care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale țării în care sunt acreditați sau care ar afecta în orice alt mod relațiile României sau ar aduce atingere statutului lor diplomatic și consular;
e) să solicite acordul ministrului afacerilor externe pentru primirea distincțiilor străine;
f) să informeze imediat conducerea ministerului în legătură cu orice schimbare intervenită în situația lor, care le-ar putea afecta calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României;
g) să nu abuzeze de privilegiile și imunitățile de care beneficiază în străinătate ca membri ai Corpului diplomatic și consular al României.

Art. 33. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu excepția ministrului afacerilor externe, a secretarilor de stat și a subsecretarilor de stat, au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la manifestarea în public a convingerilor lor politice.

Art. 34. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României au obligația să își perfecționeze continuu pregătirea profesională.

CAPITOLUL V
Trimiterea în misiune permanentă a membrilor
Corpului diplomatic și consular al României la misiunile
diplomatice și oficiile consulare ale României

Art. 35. - (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu excepția ambasadorilor și a consulilor generali, sunt trimiși în misiune permanentă în străinătate, prin concurs, în funcție de gradul diplomatic sau consular.

(2) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, precum și condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Funcțiile diplomatice și consulare care devin vacante în cursul unui an calendaristic sunt anunțate cu cel puțin 3 luni înaintea începerii anului respectiv.

(4) Înaintea trimiterii în misiune, membrii Corpului diplomatic și consular al României vor efectua, obligatoriu, un stagiu de pregătire în Ministerul Afacerilor Externe.

(5) Durata misiunii în străinătate este, de regulă, de 4 ani, iar în țările cu climă dificilă este de 3 ani.

Art. 36. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de un spor la salariu în valută, pe perioada în care își desfășoară activitatea la misiunile diplomatice și oficiile consulare, pentru soțul sau soția și copiii minori care îi însoțesc.

Art. 37. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază la misiune de o indemnizație lunară în sumă fixă în valută pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale și universitare în străinătate, până la vârsta de 25 de ani, cu condiția promovării anului de studiu precedent.

Art. 38. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României pe perioada în care își desfășoară activitatea în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare, beneficiază în țară de o indemnizație în lei necesară pentru plata cheltuielilor de întreținere a locuinței, în cazul în care nu realizează venituri din chirii, pentru plata contribuțiilor prevăzute de lege în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care membrii Corpului diplomatic și consular al României sunt încadrați în țară, precum și pentru soțul sau soția care se află în țară, dacă nu realizează venituri.

Art. 39. - Membrilor Corpului diplomatic și consular al României li se aplică, pe perioada în care își desfășoară activitatea la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, majorările salariale și indexările aplicate la salariile de încadrare în lei în țară.

Art. 40. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și membrii familiilor lor, aflați în întreținere în străinătate, beneficiază pe perioada misiunii de asigurare de viață.

Art. 41. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de un spor la salariu, în valută, pentru activitatea desfășurată în străinătate în zone de risc și de conflicte armate.

Art. 42. - Soțul sau soția membrului Corpului diplomatic și consular al României, pe perioada deplasării sale în străinătate împreună cu acesta și căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă pe perioada respectivă, beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de către unitatea trimițătoare a contribuției la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plecării.

Art. 43. - La încheierea misiunii unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, soțul sau soția care l-a însoțit la post poate solicita reintegrarea la autoritatea sau instituția publică, regia autonomă sau societatea națională la care a fost încadrat. Aceasta se acordă de drept.

Art. 44. - Dacă reintegrarea soțului sau a soției nu va fi posibilă în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii misiunii, membrul Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de o indemnizație de sprijin pentru familie. Condițiile de acordare și cuantumul indemnizației se stabilesc prin lege.

Art. 45. - Dacă un membru al Corpului diplomatic și consular al României își însoțește soțul sau soția în misiune permanentă în străinătate, în calitate de soț sau soție neîncadrat/neîncadrată în muncă, pe perioada misiunii i se suspendă raporturile de muncă, iar la revenire va fi integrat cu același grad diplomatic sau consular.

Art. 46. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot fi trimiși în misiune în străinătate, de regulă, după o perioadă de un an de activitate în Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 47. - Ambasadorii extraordinari și plenipotențiari, precum și consulii generali dispun, de la data rechemării din misiune, de o perioadă de 3 luni pentru a reveni în țară.

Art. 48. - (1) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat din Ministerul Afacerilor Externe, detașarea sau încadrarea pe perioadă determinată se face pe durata misiunilor permanente, în serviciul exterior, iar în centrala ministerului, pe durata prevăzută de legislația în vigoare.

(2) Persoanele detașate vor fi salarizate în conformitate cu sistemul de salarizare din Ministerul Afacerilor Externe.

CAPITOLUL VI
Incompatibilități și interdicții

Art. 49. - Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ universitar acreditate.

Art. 50. - (1) Membrilor Corpului diplomatic și consular al României le este interzis:

a) să facă parte din partide politice;
b) să desfășoare propagandă prin orice alte mijloace sau alte activități în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcții publice;
c) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor, avantaje materiale sau de altă natură care ar putea aduce atingere loialității, responsabilității și prestigiului lor;
d) să efectueze, în perioada îndeplinirii misiunii în străinătate, direct, prin membrii de familie sau prin persoane interpuse, activități comerciale;
e) să dețină funcții în regiile autonome, societățile comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ;
f) să declare sau să participe la greve, precum și la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) ministrul afacerilor externe, secretarii de stat și subsecretarii de stat.

CAPITOLUL VII
Încetarea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României

Art. 51. - (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României încetează în următoarele cazuri:

a) cu acordul părților;
b) demisie;
c) pierderea capacității de muncă, în condițiile legii;
d) incompatibilitate, în sensul dispozițiilor art. 49;
e) încetarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) și b) ori nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 32 sau a interdicțiilor prevăzute la art. 50;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe;
g) reducerea numărului de funcții diplomatice ca urmare a reorganizării;
h) în cazul arestării preventive pe o perioadă mai mare de 60 de zile sau al condamnării definitive pentru o infracțiune de natură să îl facă incompatibil cu calitatea sa.

(2) Dacă, ulterior reducerii numărului de funcții diplomatice și consulare, Guvernul hotărăște o majorare a acestora, persoanele afectate de măsura reducerii numărului de funcții au prioritate la angajare, la cerere, cu acordarea gradului diplomatic sau consular deținut anterior.

Art. 52. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază, la împlinirea vârstei legale de pensionare, de o pensie care se va stabili prin lege specială.

Art. 53. - (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime în activitatea diplomatică sau consulară de cel puțin 15 ani pentru femei și 20 de ani pentru bărbați beneficiază, la pensionare, de o indemnizație egală cu 5 salarii de bază nete, plătite din bugetul unității trimițătoare.

(2) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României la încetarea calității de membru ca urmare a reducerii numărului de funcții diplomatice sau consulare în urma reorganizării.

(3) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă o singură dată în cursul carierei diplomatice.

Art. 54. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României care beneficiază de pensie pot fi încadrați în Ministerul Afacerilor Externe, pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, după caz, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcției în care sunt încadrați, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândite până la data pensionării.

Art. 55. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României care împlinesc vârsta legală de pensionare își pot continua activitatea cu acordul ministrului afacerilor externe.

Art. 56. - În caz de deces al unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, membrii de familie care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș primesc, pe o perioadă de 3 luni, echivalentul salariului de bază net din ultima lună de activitate a celui decedat, plătit din bugetul unității trimițătoare.

CAPITOLUL VIII
Răspunderea juridică

Art. 57. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României răspund, conform legii, în legătură cu activitatea lor profesională desfășurată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Art. 58. - Încălcarea de către membrii Corpului diplomatic și consular al României a prevederilor prezentei legi și neîndeplinirea cu bună-credință a îndatoririlor de serviciu atrag răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 59. - (1) Condițiile angajării răspunderii și sancțiunile aplicabile sunt cele prevăzute de lege și de regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Faptele care generează răspunderi și sancțiuni pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face propuneri ministrului afacerilor externe. Organizarea și funcționarea Consiliului de Onoare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 60. - Dacă s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva unui membru al Corpului diplomatic și consular al României pentru o infracțiune de natură să îl facă incompatibil cu statutul său, ministrul afacerilor externe va lua măsura suspendării raporturilor de muncă.

CAPITOLUL IX
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 61. - Pentru omagierea tradiției diplomatice românești și pentru stimularea activității Corpului diplomatic și consular al României, în fiecare an, în luna septembrie, se sărbătorește Ziua Diplomației Române, la o dată stabilită de ministrul afacerilor externe.

Art. 62. - (1) Pentru contribuții meritorii la afirmarea diplomației românești pe plan internațional, se instituie Ordinul "Nicolae Titulescu" clasele I, II și III și medalia "Meritul Diplomatic" clasele I, II și III.

(2) Ordinele și medaliile prevăzute la alin. (1) se acordă de către Președintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.

Art. 63. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României detașați la alte autorități sau instituții din România sau în străinătate își păstrează calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pe perioada detașării.

Art. 64. - Membrii Corpului diplomatic și consular al României care sunt trimiși de statul român în calitate de funcționari la organizații interguvernamentale își păstrează calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pe perioada exercitării funcției internaționale. Pe această perioadă li se suspendă raporturile de muncă, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaște vechimea în muncă și în activitatea diplomatică.

Art. 65. - (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României care participă la cursuri, stagii de practică și specializare sau perfecționare în străinătate, cu aprobarea conducerii Ministerului Afacerilor Externe, pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, și cărora, pe timpul absenței din țară, li se suspendă raporturile de muncă își mențin pe această perioadă calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaște vechimea în muncă și în activitatea diplomatică.

(2) Pe perioada studiilor, aceste persoane beneficiază, în țară, de o indemnizație lunară în monedă națională, necesară pentru plata contribuțiilor prevăzute de lege și pentru plata cheltuielilor de întreținere a locuinței, în cazul în care nu realizează venituri din chirii, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care membrii Corpului diplomatic și consular al României sunt încadrați în administrația centrală. Cuantumul indemnizației va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Art. 66. - (1) Membrilor Corpului diplomatic și consular al României numiți în funcții de demnitate publică li se suspendă raporturile de muncă pe perioada mandatului.

(2) La încetarea funcției de demnitate publică și la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaște vechimea în activitatea diplomatică sau consulară.

Art. 67. - Pe durata numirii membrilor Corpului diplomatic și consular al României în cabinetele demnitarilor din Ministerul Afacerilor Externe, li se suspendă contractele individuale de muncă și li se recunoaște vechimea în activitatea diplomatică, păstrându-și calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României.

Art. 68. - De drepturile prevăzute la art. 24-30, art. 36-45 și art. 48 beneficiază, după caz, și celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 69. - Hotărârile Guvernului și ordinele ministrului afacerilor externe emise în aplicarea prezentei legi se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 70. - Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Externe va fi actualizat în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 71. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1.070/1990 pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic și Consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 2 noiembrie 1990, precum și orice dispoziții contrare prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 17 iunie 2003.
Nr. 269.


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 18:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.