HOTĂRÂRE nr.927 din 14 august 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 599/22 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 11 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,
Alexandru Fărcaș,
secretar de stat

Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 14 august 2003.
Nr. 927.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

Art. 1. - (1) În vederea cumpărării de către partidele politice a spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor acestora, se vor depune cereri la titularul dreptului de administrare sau de folosință asupra spațiului respectiv.

(2) Cererea pentru cumpărarea sediului central al partidului politic va fi semnată de conducerea acestuia.

(3) În cazul sediilor organizațiilor județene, respectiv a municipiului București, cererea va fi semnată de conducerea organizației județene, respectiv a municipiului București.

(4) Cererile pentru cumpărarea sediilor organizațiilor comunale, orășenești, municipale și de sector al municipiului București vor fi semnate de conducerile acestora, cu acordul conducerii organizației județene, respectiv a municipiului București.

Art. 2. - Cererile de cumpărare a sediilor partidelor politice se adresează:

a) președintelui consiliului județean sau primarului, pentru spațiile proprietate privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale, aflate în administrarea consiliului județean ori a consiliului local respectiv;
b) în cazul municipiului București, cererile se adresează, după caz, primarului general sau primarilor sectoarelor, dacă spațiile solicitate se află, potrivit legii, în administrarea Consiliului General al Municipiului București ori a consiliilor locale ale sectoarelor;
c) managerului regiei autonome sau al societății comerciale ori conducătorului instituției publice, dacă spațiul solicitat se află în proprietatea privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale și a fost transmis în administrarea ori în folosința regiei autonome, societății comerciale sau instituției publice.

Art. 3. - (1) Pot fi cumpărate numai spațiile care se află în proprietatea privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale și care figurează ca atare în inventarele și în evidențele legal întocmite.

(2) Spațiile pentru care există solicitări de restituire, legal formulate și înregistrate, pot fi cumpărate numai după clarificarea regimului lor juridic.

Art. 4. - Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu, elementele necesare identificării spațiului, și anume:

a) adresa la care este situat spațiul;
b) data de la care este deținut spațiul de către partidul politic;
c) descrierea spațiului: număr de etaje, număr de încăperi, suprafața construită, suprafața construită desfășurată;
d) suprafața terenului, cu precizarea suprafeței ocupate cu construcții și a suprafeței libere de construcții, și destinația acesteia;
e) copie de pe contractul de închiriere.

Art. 5. - (1) Dacă spațiul este închiriat mai multor partide politice sau organizații teritoriale ale acestora și este folosit ca sediu comun, acesta se poate vinde, la cererea comună a conducerilor partidelor politice respective sau a organizațiilor acestora, în coproprietate.

(2) Dacă spațiul este comod partajabil în natură, se poate vinde fiecărui partid politic sau fiecărei organizații a acestuia suprafața folosită efectiv, prevăzută în contractul de închiriere. În astfel de situații, părțile de folosință comună vor fi expres menționate atât în cerere, cât și în contractul de vânzare-cumpărare. În contractul de vânzarecumpărare se va stabili cota-parte care se vinde fiecărui cumpărător din părțile și instalațiile de folosință comună.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), atât cererea, cât și contractul de vânzare-cumpărare vor fi însoțite de planul construcției pe care vor fi marcate în mod distinct suprafețele ce vor fi dobândite în proprietate exclusivă de către fiecare cumpărător, precum și cele care vor fi deținute și folosite în coproprietate.

Art. 6. - (1) Partidele politice pot cumpăra, în fiecare unitate administrativ-teritorială, la valoarea de inventar actualizată la data vânzării, un singur spațiu destinat sediului acestora.

(2) În municipiul București, fiecare partid politic poate cumpăra, la valoarea de inventar actualizată la data vânzării, un spațiu pentru sediul central, un spațiu pentru sediul organizației municipiului București și câte un spațiu pentru sediile organizațiilor fiecărui sector.

(3) În municipiile reședință de județ, fiecare partid politic poate cumpăra, la valoarea de inventar actualizată la data vânzării, câte un spațiu pentru sediul organizației județene și un spațiu pentru sediul organizației municipale respective.

Art. 7. - Pentru a putea fi cumpărate în condițiile art. 6, spațiile folosite ca sedii de către partidele politice trebuie să fi fost deținute cu chirie de către acestea cel puțin 3 luni anterior intrării în vigoare a Legii nr. 90/2003.

Art. 8. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică numai partidelor politice care, la data cumpărării, sunt reînscrise în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003 și nu au obligații bugetare restante.

Art. 9. - (1) Cererile de cumpărare vor fi analizate de persoanele cărora le-au fost adresate și vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București, consiliului județean, consiliului local, consiliului de administrație al regiei autonome sau, după caz, adunării generale a acționarilor a societății comerciale, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare. Dacă spațiul solicitat se află în proprietatea privată a statului sau a unității administrativteritoriale și în administrarea ori în folosința unei instituții publice, cererea de cumpărare se aprobă de conducătorul acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

(2) Valoarea de inventar a spațiului, prevăzută în evidențele financiar-contabile ale titularului dreptului de administrare, actualizată la data vânzării, reprezintă prețul de vânzare și va fi prevăzută în contractul de vânzarecumpărare.

(3) Prețul de vânzare stabilit potrivit alin. (2) se comunică solicitantului o dată cu aprobarea de vânzare a spațiului. Dacă solicitantul acceptă prețul, se procedează la redactarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 10. - Valoarea de inventar a spațiului, stabilită potrivit art. 9 alin. (2) și comunicată de vânzător, poate fi contestată potrivit dreptului comun.

Art. 11. - Contractul de vânzare-cumpărare se semnează pentru vânzător de către persoanele prevăzute la art. 2, iar din partea cumpărătorului de către președintele partidului politic sau al organizației teritoriale ori de către împuterniciții acestuia.

Art. 12. - Pe baza contractului de vânzare-cumpărare semnat de părți se efectuează operațiunile corespunzătoare în evidențele contabile ale vânzătorului și ale cumpărătorului.

Art. 13. - În sensul alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 90/2003, prin persoane juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător cu al partidului proprietar al spațiului care ar urma să fie închiriat se înțelege:

a) un alt partid politic;
b) o organizație a unei minorități naționale, legal constituită, chiar dacă nu este reprezentată în Parlament;
c) altă formațiune politică legal constituită, o asociație sau o fundație, indiferent de denumirea acesteia, care desfășoară o activitate politică sau este recunoscută, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică.

Art. 14. - Contractul de vânzare-cumpărare încheiat în condițiile art. 9 face dovada proprietății fără vreo altă formalitate și va fi înscris în cartea funciară.

Art. 15. - Sumele obținute din vânzarea spațiilor folosite ca sedii de către partidele politice se fac venit la bugetul local sau, după caz, la bugetul de stat, în funcție de titularul dreptului de proprietate asupra spațiului care formează obiectul vânzării.

Art. 16. - Modelul contractului de vânzare-cumpărare este prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice.


ANEXĂ
la normele metodologice

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
(model)1)
Nr. _____ din ____/__/__

I. Părțile contractante

Între statul român/municipiul București/județul/orașul/comuna __________, reprezentat/reprezentată prin2) ___________, cu sediul în _____________, str. _____________ nr. ____, sectorul/județul _________, telefon _______, fax _______, cod unic de înregistrare nr. _______, contul nr. _______, deschis la _______, reprezentat legal prin3) _______, denumit în continuare vânzător, și

Partidul _______, cu sediul în_______, str. _______ nr. _______, înmatriculat în Registrul partidelor politice cu nr. _______/_______, cod unic de înregistrare nr. _______, contul nr. _______, deschis la Banca _______, Sucursala _______, reprezentat legal prin4) _______, denumit în continuare cumpărător,

s-a încheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Vânzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate și să remită, iar cumpărătorul se obligă să plătească și să preia clădirea5), situată în _______, în suprafață de _______, având următoarele vecinătăți:

- la nord _______;
- la sud _______;
- la vest _______;
- la est _______.

Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului în momentul semnării contractului, în conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil.

Predarea-preluarea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.

III. Prețul și modalitățile de plată

ARTICOLUL 2

Prețul vânzării este de lei, potrivit art. 4 din Legea nr. 90/2003.

ARTICOLUL 3
Modalități de plată

Părțile au convenit ca plata să se efectueze prin: _____________

Plata se face în termen de _____ zile6) de la perfectarea contractului, în contul vânzătorului nr. ____, deschis la ________

IV. Garanții

ARTICOLUL 4

Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze sub nici o formă bunul cumpărat, timp de 10 ani de la data semnării prezentului contract, cunoscând sancțiunea prevăzută de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 90/2003.

Cumpărătorul se obligă să nu închirieze bunul cumpărat decât persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător. Orice altă formă de cedare a posesiei este interzisă.

V. Răspunderea contractuală

ARTICOLUL 5

Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte ori pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, partea aflată în culpă datorează daune-interese, iar pentru întârzieri în executarea acestora, penalități de întârziere.

Nerespectarea dispozițiilor art. 4 atrage nulitatea prezentului contract și reintegrarea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale.

ARTICOLUL 6

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total/parțial executarea contractului, partea afectată de cazul de forță majoră va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale, pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forță majoră, conform art. 1082 și 1083 din Codul civil.

ARTICOLUL 7

Prevederile art. 6 nu se aplică în cazul în care partea care invocă forța majoră era în întârziere.

ARTICOLUL 8

Prin forță majoră se înțelege un eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților, care întârzie sau împiedică total/parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturală, incendiu, stare de război.

Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă însoțită de acte doveditoare. Dacă notificarea nu s-a transmis în condițiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

VI. Modificarea contractului

ARTICOLUL 9

Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act adițional. Clauza prevăzută la art. 4 nu poate fi modificată.

VII. Dispoziții finale

ARTICOLUL 10

Clauzele prezentului contract se completează de drept cu dispozițiile Codului civil.

ARTICOLUL 11

Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligațiilor contractuale se soluționează pe cale amiabilă ori se vor soluționa la instanțele judecătorești competente.

ARTICOLUL 12

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Vânzător,         Cumpărător,
_______         _______

1) Contractul de vânzare-cumpărare este orientativ, părțile având dreptul să-și fixeze drepturile și obligațiile în funcție de particularitatea fiecărei situații, potrivit principiului libertății contractuale, în conformitate cu art. 969 din Codul civil.
2) Denumirea autorității sau instituției publice ori, după caz, a regiei autonome sau a societății comerciale titulare a dreptului de administrare asupra clădirii respective, proprietate privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale.
3) Conducătorul autorității sau instituției publice ori, după caz, managerul regiei autonome sau al societății comerciale titulare a dreptului de administrare asupra clădirii respective, proprietate privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale.
4) Numele și prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate ale persoanei fizice din conducerea partidului, împuternicită să semneze actul.
5) Părțile vor face referire în anexă și la bunurile imobile prin destinația lor, dacă sunt afectate clădirii ce face obiectul înstrăinării.
6) Termenul de plată nu poate depăși 30 de zile calendaristice.


Duminică, 01 octombrie 2023, 21:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.